Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de intabulare si a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul DRDP Brasov


Anunt de participare numarul 96917/25.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0268-547688, In atentia: Ing. Odeta Moldovanu, Email: [email protected], Fax: 0268-547695
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0268-547688, In atentia: Ing. Odeta Moldovanu, Email: [email protected], Fax: 0268-547695
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0268-547688, In atentia: Ing. Odeta Moldovanu, Email: [email protected], Fax: 0268-547695
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de intabulare si a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul DRDP Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Raza DRDP Brasov: SDN Brasov, SDN Sibiu, SDN targu Mures, SDN Miercurea Ciuc, SDN Sfantu Gheorghe
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de intabulare si a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul DRDP Brasov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
71351810-4-Servicii de topografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de intabulare si a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul DRDP Brasov
Valoarea estimata fara TVA: 198, 739.49RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare=2.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia in vederea depunerii ofertei comune. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG34/2006;3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura;4.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local valabile la data deschiderii ofertelor;5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat valabile la data deschiderii ofertelor-Observatii: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse;6.Certificatelor de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului Comertului ce definesc constituirea sau statutul legal, locul de inregistrare si locul principal de desfasurare a activitatii;7. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor;8.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoarepentru dovedirea eligibilitati eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de statsi bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se vor prezenta bilanturile din ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008), vizate si inregistrate de organele competente;2.Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor prestari in ultimii 3 ani;2.Fisa experienta similara (in ultimii 3 ani);3.Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;4.Informatii privind personalul;5.Informatii privind subcontractanti /asociatii
Operatorul economic are obligatia dea declara subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Lista principalelor prestari in ultimii 3 ani;2.Ofertantul va prezenta cel mult 3 contracte care, insumate, au avut ca obiect lucrari cadastrale si de intabulare pentru terenuri , planuri topografice de situatie, dezmembrari terenuri, masuratori puncte gps, evaluariterenuri. Contractele prezentate caexperienta similara vor fi insotite de recomandari si procese verbale de receptie;3.Declaratie referitoare laechipamentele tehnice si software licentiate, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Ofertantul va face dovada ca detine :2 statii totale (precizia de masurare unghiulara minim 5);2 receptoare GNSS;software( licente pentru soft prelucrare masuratori GNSS, licenta pentru soft cad si masuratori conventionale), autovehicule, pc-uri;4.Ofertantul ca face dovada ca detine personal angajat pentru indeplinirea contractului: minim 2 ingineri topometristi autorizati ANCPI, minim 1 evaluator imobiliar autorizat ANEVAR (se va prezenta atestatul ANEVAR in termenul de valabilitate).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.04.2010 11:00
Locul: DRDP Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, camera 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor-cel mult 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268-413741, Email: [email protected], Fax: 0268-475146
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Brasov-Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel.0268-547688, Email: [email protected], Fax: 0268-547695
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2010 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer