Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala


Anunt de participare (utilitati) numarul 147794/07.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Bucuresti - Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: Doina Stoica, Tel. +40 212016236, Email: [email protected], Fax: +40 213172300, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Amplasamentul fiecarui obiectiv mentionat in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intocmire documentatie topo-cadastrala pentru intabularea terenurilor pe care se afla stalpii electrici de inalta tensiune, precum si a doua imobile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de lucrari ce se vor executa in perioada de derulare a contractului este prevazuta in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea totala a garantiei de participare, pentru toate cele 3 loturi, este de 995 lei, sau echivalentul in alta valuta. Cursul de schimb lei/alta valuta va fi considerat cel stabilit de BNR, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se defalca astfel: - lotul I ? 267 lei;
- lotul II ? 345 lei;
- lotul III ? 383 lei.Garantia de participare se poate constitui in urmatoarele moduri: ? scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, care se prezinta inoriginal, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate ceruta (Formular F1);? virament bancar sau ordin de plata in copie, prezentat cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Plata garantiei de participare se va face in contul nostru RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001, deschis la B.C.R. ? Sucursala Stefan cel Mare.? orice instrument de garantare emis de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate ceruta.? numerar, la casieria autoritatii contractante.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantie de buna executie este in cuantum de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire al garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular 2).Constituirea si valabilitatea garantiei de buna executie va fi stabilita conform clauzei ?Garantia de buna executie a contractului? din proiectul de contract care face parte din prezenta documentatie de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie de eligibilitate (Formular F4) si cazier judiciar pentru persoane juridice eliberat de I.G.P.R., valabil la data deschiderii ofertelor, in original, copie legalizata sau copie certificate;
2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 (Formular F5); certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau Administratia Financiara (datorii la bugetul consolidat general) si certificate de taxe si impozite locale, privind situatia datoriilor scadente lunii anterioare celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor; ambele certificate se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
3) Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 (Formular F6);
4) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiileprevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Mentionam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Ioan Cristian Baciu - Director Sucursala, Mihai Califar - Director Tehnic, Crinela Mihaela Sburlan - Director Economic, Constantin Ovreiu ? Consilier Juridic, Ioana Sanda Prica ? Sef Serviciul Comercial, Doina Luminita Stoica ? Economist, responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire, Marius Margarit ? Economist Serviciul comercial, Emanuela Dumbrava Nicoara ? Sef Serviciul Patrimoniu, Administrativ, Marius Iulian Dragnea ? Inginer principal specialist la Serviciul Patrimoniu, Administrativ, Petruta Carlig ? Inspector Managementul Calitatii, Andra Mihaela Coroma ? Inspector Managementul Mediului, Vasile Dragotoiu ? Sef Serviciul Buget, Finante, Contabilitate, (Formular F7);
5) Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular F8). 1) Certificat constatator emis de ONRC in original, copie legalizata sau copie certificata, ale carui date sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In obiectul de activitate trebuie sa fie inclus si obiectul achizitiei;
2) Ofertantii trebuie sa detina autorizare A.N.C.P.I. (valabila la data deschiderii ofertelor) pe numele persoanei juridice participante la licitatie si daca este cazul, autorizare A.N.C.P.I. pentru subcontractanti (copie), conform Ordinului A.N.C.P.I. nr. 107/2010;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Formularul de bilant.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor, inapoi), continand valori, durate de prestare, beneficiari, (Formular F9) insotita de o copie dupa partile relevante ale unui contract avand ca obiect servicii similare (prin serviciu similar se intelege acel serviciu prin care s-a finalizat intabularea imobiliara)sau dupa partile relevante din actele aditionale respective (daca este cazul), inclusiv procesele verbale de receptie aferente acestuia. Se vor prezenta si recomandari din partea beneficiarilor de servicii similare. Rata cursului de referinta leu/alta valuta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii contractelor privind experienta similara, va fi cursul mediu anual indicat de BNR pt anul respectiv;
Modalitatea de indeplinire
Formular F9.
Declaratia privind subcontractantii (Formular F10).
Modalitatea de indeplinire
Formular F10.
Certificatul sistemului de management al calitatii (emis de catre un organism acreditat) conform ISO 9001/2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul sistemului de management al calitatii.
Certificatul sistemului de management al mediului (emis de catre un organism acreditat) conform ISO 14001/2004 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul sistemului de management al mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2411
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 10.03.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2013 11:00
Locul: Sucursala de Transport Bucuresti - Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si persoane imputernicite din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1). Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea se adreseaza numai in limba romana, in scris si in format electronic, la faxul si adresa de e-mail precizate la punctul I. 1) din prezenta fisa de date a achizitiei.2). In cazul in care ofertantul are obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor din proiectul de contract, propunerile respective vor fi enuntate in perioada clarificarilor, deci pana la termenul prevazut la pct. I.1, raspunsurile urmand a fi comunicate tuturor participantilor la procedura.Daca ofertantii prin oferta depusa, ridica alte obiectiuni cu privire la clauzele proiectului de contract, parte componenta a documentatiei de atribuire, care nu au fost enuntate in perioada clarificarilor, oripana la deschiderea ofertelor sau la care s-a raspuns negativ, comisia de evaluare are dreptul sa respinga ofertele respective, potrivit art. 36 alin. 2, litera b, din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3). Prezenta procedura se va finaliza, in conditiile legii, prin atribuirea contractului de prestare servicii operatorului economic a carui oferta a fost declarata castigatoare sau prin anularea procedurii.Orice operator economic interesat poate participa cu oferta pentru intreaga cantitate de servicii, conform prevederilor caietului de sarcini.4). Accesul in statiile electrice ale S.T. Bucuresti este permis numai in baza unui permis de acces, care se elibereaza pe baza urmatoarelor documente (completate, semnate si parafate). Aceste documente vor fi prezentate de catre ofertantul castigator, la semnarea contractului: - Conventia de servicii - parte a documentatiei de atribuire, postata in SEAP;
- Formularul de acces (Formular F15);
- Program general de prestari servicii (Formular F16);5) In cazul in care pe primul loc se vor clasa doi sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare in plic inchis, la o data si o ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea. Ofertele depuse dupa data si ora mentionata in invitatia privind reofertarea vor fi respinse si se vor returna nedeschise.Cu ocazia deschiderii plicurilor, comisia de evaluare va intocmi un proces verbal. Fiecare ofertant va primi o copie a procesului verbal de deschidere, indiferent daca a fost sau nu, prezent la sedinta de deschidere. Oferta care va avea pretul cel mai scazut dintre ofertele financiare reofertate, va fi declarata de catre comisia de evaluare, oferta castigatoare. Daca dupa prima runda de reofertare nu s-a reusit o departajare a ofertelor, procesul de reofertare se va repeta in maxim doua etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare nu se realizeaza o departajare a ofertelor, autoritatea contractanta, in baza art. 209 alin.1, lit. c, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? - va anula procedura de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia se depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ConsilierulJuridic al S.T. Bucuresti
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 212016235, Email: [email protected], Fax: +40 213172300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer