Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
38.520 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Topo Service S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147794/07.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144160
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Bucuresti - Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: Doina Stoica, Tel. +40 212016236, Email: [email protected], Fax: +40 213172300, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Amplasamentul fiecarui obiectiv mentionat in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intocmire documentatie topo-cadastrala pentru intabularea terenurilor pe care se afla stalpii electrici de inalta tensiune, precum si a doua imobile.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 520RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2411
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 397 Denumirea: Servicii de intocmire documentatie tehnica topo-cadastrala
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Topo Service S.R.L.
Adresa postala: Str. Szasz Endre nr. 14, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530120, Romania, Tel. 0266/372144, Email: [email protected], Fax: 0266/372244
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1). Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea se adreseaza numai in limba romana, in scris si in format electronic, la faxul si adresa de e-mail precizate la punctul I. 1) din prezenta fisa de date a achizitiei.2). In cazul in care ofertantul are obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor din proiectul de contract, propunerile respective vor fi enuntate in perioada clarificarilor, deci pana la termenul prevazut la pct. I.1, raspunsurile urmand a fi comunicate tuturor participantilor la procedura.Daca ofertantii prin oferta depusa, ridica alte obiectiuni cu privire la clauzele proiectului de contract, parte componenta a documentatiei de atribuire, care nu au fost enuntate in perioada clarificarilor, oripana la deschiderea ofertelor sau la care s-a raspuns negativ, comisia de evaluare are dreptul sa respinga ofertele respective, potrivit art. 36 alin. 2, litera b, din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3). Prezenta procedura se va finaliza, in conditiile legii, prin atribuirea contractului de prestare servicii operatorului economic a carui oferta a fost declarata castigatoare sau prin anularea procedurii.Orice operator economic interesat poate participa cu oferta pentru intreaga cantitate de servicii, conform prevederilor caietului de sarcini.4). Accesul in statiile electrice ale S.T. Bucuresti este permis numai in baza unui permis de acces, care se elibereaza pe baza urmatoarelor documente (completate, semnate si parafate). Aceste documente vor fi prezentate de catre ofertantul castigator, la semnarea contractului: - Conventia de servicii - parte a documentatiei de atribuire, postata in SEAP;
- Formularul de acces (Formular F15);
- Program general de prestari servicii (Formular F16);5) In cazul in care pe primul loc se vor clasa doi sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora o reofertare in plic inchis, la o data si o ora care va fi mentionata in invitatia privind reofertarea. Ofertele depuse dupa data si ora mentionata in invitatia privind reofertarea vor fi respinse si se vor returna nedeschise.Cu ocazia deschiderii plicurilor, comisia de evaluare va intocmi un proces verbal. Fiecare ofertant va primi o copie a procesului verbal de deschidere, indiferent daca a fost sau nu, prezent la sedinta de deschidere. Oferta care va avea pretul cel mai scazut dintre ofertele financiare reofertate, va fi declarata de catre comisia de evaluare, oferta castigatoare. Daca dupa prima runda de reofertare nu s-a reusit o departajare a ofertelor, procesul de reofertare se va repeta in maxim doua etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare nu se realizeaza o departajare a ofertelor, autoritatea contractanta, in baza art. 209 alin.1, lit. c, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? respectiv ?este imposibila incheierea contractului? - va anula procedura de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ConsilierulJuridic al S.T. Bucuresti
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 212016235, Email: [email protected], Fax: +40 213172300
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer