Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intocmire expertiza tehnica - poduri


Anunt de participare numarul 4369/05.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR-Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu nr.13, sc.1, bl.C2, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0268/321623, Email: [email protected], Fax: 0268/322526
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR-Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu nr.13, sc.1, bl.C2, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0268/321623, Email: [email protected], Fax: 0268/322526
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR-Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu nr.13, sc.1, bl.C2, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0268/321623, Email: [email protected], Fax: 0268/322526
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intocmire expertiza tehnica - poduri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DN 1 km 140+640;DN 1 km 138+850;DN 7 km 251+467
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intocmire expertiza tehnica - poduri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231900-6 - Servicii de expertiza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Expertiza tehnica
Valoarea estimata fara TVA: 45, 380RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 460 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Grupul de operatori economici carora li s-a atribuit contractul vor prezentacontractul de asociere in copie legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea, calitatea de participant, certificate privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si cel local, certificat emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile din ultimii 3 ani, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date a achizitiei: lista principalelor prestatii si experienta similara in ultimii 3 ani, informatii despre personal, informatii despre dotarea tehnica
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de prestare
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1190 RON
Conditii si modalitate de plata: cash la casieria DRDP Brasov sau OP in contul RO 35 RNCB 0053 0485 9631 0001 BCR Brasov
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.04.2007 13:30
Locul: DRDP Brasov, b-dul M. Kogalniceanu nr.13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor-cel mult 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
DRDP Brasov-Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul M. Kogalniceanu nr.13, sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Tel.0268/321623, Email: [email protected], Fax: 0268/322526
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Brasov-Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul M. Kogalniceanu nr.13, sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Tel.0268/321623, Email: [email protected], Fax: 0268/322526
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2007 17:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer