Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intre?inere a zonelor verzi din cartierele de locuit


Anunt de participare numarul 132960/09.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Dan, Tel. +40 0265268330, Email: [email protected], Fax: +40 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Targu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 0265268330, Adresa internet (URL): http: //www.tirgumures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intre?inere a zonelor verzi din cartierele de locuit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul targu-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intre?inere a zonelor verzi din cartierele de locuit
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
77211300-5-Servicii de defrisare (Rev.2)
77211400-6-Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de intre?inere a zonelor verzi din cartierele de locuit
Valoarea estimata fara TVA: 316, 649RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este in cuantum de 6.000 lei.Mod de constite a GP in conf cu prev art. 86 din H.G.R. nr. 925/2006 cu compl ult prin dep la casierie sau prin viram bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trez Targu-Mures sau prin instrumde gar emis in cond legii de o soc bancara de asig (in orig), in fav a.c.(Formularul 4 din Sectiunea Formulare.)Per de val a gp: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Mod de elib a gp? pentru of care nu vor fi decl castigatori, se va rest in termen de 3 zile de la inch contr cu of declarat castigator.Pt of declarat castigator gp se va rest dupa dovada const gbe. Pt resti gp of vor completa si vor depune odata cu restul docum Form 3 din Sect Form.In cond art. 278^1, alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu compl ult, a.c.va re?ine din gp, in rap cu val est a contr, suma de 3.166, 49 lei.In conf cu prev art. 87 din HGR nr. 925/2006 cu comp ult, a.c.are dr de a re?ine gp, of pierzand astfel suma constituita, at cand acesta din urma se afla in oricare din sit: Of sa fiind stab ca?tigatoare, nu const gbe in per. de val a of, si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr; Of sa fiind stab castigatoare refuza sa semneze contr de achiz publica/ac cadru in per de val a of. Gbe este in cuan de 10% din val.contr.fara TVA.In cf cu art. 90, alin.(3) din HGR nr.925/2006 cu compl ult, si prev din HG nr. 1045/2006, mod de constit a gbe se va face prin scris de gar bancara sau ret succ din plata fact par, caz in care contr are oblig de a deschide un cont de disp distinct la disp a.c., la Trez Stat. Suma init care se depune de catre contrt in contul disp astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din val contr. Pe parc indepl contr, a.c. urmeaza sa alime acest cont prin ret succ din sumele dat si cuv contra pana la concur sumei stab ca gbe in docde atrib.In conf cu art. 92, alin. (2) din HGR nr.925/2006 cu compl ult, in cazul contr de prest serv, a.c.are obl de a elibera gbe in cel mult 14 zile de la data indepl de catre contr a oblig asumate prin contrdaca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Local al Mun. Tg-Mures. Avandu-se in vedere actuala sit. ec-fin., platile se vor efectua in termen de 250 zile de la data emiterii facturilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte;
Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte;
Sa nu se afle insituatiile prevazute la art.69^1din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei oferte comune, situatia personala trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte.Se solicita declaratie privind neincadrareain prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de atribuire sunt: Dan Ioana, Kiss Imola, Mure?an Gheorghe, Anca Teban, Tamasi Tunde, Iernu?an Oana, Fagara? Dorin.Conform art. 13 din Legea nr. 279/2011, de modificare a art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratiei/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire;
Sa indeplineasca conditiile conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Se solicita certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul 22 din Sectiunea III Formulare.In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in parte;
Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre Bugetul Local si Bugetul de Stat consolidat in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau din tara in care este stabilit.Certificate constatatoareprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala.In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate.In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.
Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl din care sa rez realiz unei cifre medii de af anuale globala, aferente ultimilo 3 ani (2008, 2009, 2010) cu o val eg sau mai mare de 633.298 lei.CA se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR: 3, 6827 lei pt anul 2008; 4, 2373 lei pt anul 2009; 4, 2099 lei pt anul 2010.Se solicita dovada sit ec si fin cf art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu comp ult(Form 5 din Sect III )In cazul unei of comune cerintele priv sit ec fin trebuie indep de cel putin unul dintre aso. La eval sit ec-fin nu se iau in consid datele subcontr. Conf art.19 din Lg nr.279/2011 de modif a art. 186, alin.(2) din OUG nr. 34/2006, in cazul unei sust acordate de catre o alta pers, aceasta are oblig de a dovedi sust, prin prezent unui angajam ferm inch in forma aute, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispoz of resurs fin invocate. Sust.nu tr sa se afle in sit care det excl. din proc de atrib conf prev art 180, 181lit a, c^1, d.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista princip contr de prest serv din ultimii 3 ani. (Form 9 din Sect Form)In cazul unei of comune, cap tehn si/sau prof vor fi indepl prin cumul, cu ment ca acele cerinte care viz atrib in exec viitorului contr tr indepl de acela dintre asoc, care, conf ac de asoc a fost nom pentru exec respect atrib.Se sol decl pe propria rasp a op ec(Form9din Sect III Form)Conf art.20 din Lg 279/2011 de mod a OUG nr. 34/2006 cu mod ult, in cazul unei sust acord de catre o alta pers, acesta are oblig de a dovedi sust de care benef prin preze unui angajam ferm inch in forma aut, prin care va pune la dispoz of resursele tehn si prof invocate. sust nu tr sa se afle in sit care det excl din procde atrib, conf prev art.180 si ale art.181 lit.a), c^1)d).
Exp sim ac stab ca cer min efec in ult 3 ani (dinai dat lim de dep a of), a unor contr de prest serv sim, in val de min 316.649 lei. Niv exp sim se rap la curs euro de schimb pt anul prest care se va calc la curs euro mediu anual BNR 3, 6827 lei pt anul 2008;4, 2373 lei pt anul 2009;4, 2099 pt anul 2010.Val ment tr sa repr contrib proprie a of in prest servprez ca exp sim.Se accepta cum val din cel mult 2 contr.Of va prezcopii dupa par? rel din contr adus ca ref si o decl in orig de la parten de asoc(daca este cazul) pentru aut proc de partic.In cazul unei of comune, cap tehn inde prin cumul, cu ment ca acele cerinte care vizeaza atrib in exe cont tre indepl de acela dintre aso, care, cf ac de as a fost nom pentru exec respe atrib.Cf art. 20 din Lg 279/2011 de mod a OUG nr.34/2006 cu, in cazul unei sust ac de catre o alta pers, acesta are obli de a dovedi sust prin prez unui angajam ferm inch in forma aut. Sust nu tr sa se afle in sit ce det exclud din proc, cf prev art180, 181lit a, c^1, d
Prezentarea a maxim doua recomandari din partea unor beneficiari autorita?i contractante sau clien?i priva?i care sa confirme prestarea de servicii similare, care vor face referire la contractele cu care ofertantul intelege sa-si demonstreze indeplinirea conditiei minime cu privire la experienta similara.
Se solicita decl din care sa reiasa ca op ec dispune sub orice forma echip specificate - (Form 11 din Formulare)In cazul unei of comune, cap teh si/sau prof vor fi indep prin cumul, si acele cerinte care vizeaza atribi in execu contr tr indepl de acela dintre as, care, cf ac de as a fost nom pt exe atrib.Cf art.20 din Lg 279/2011 de mod a OUG nr. 34/2006 in cazunei sust ac de o alta pers, acesta are oblig de a dovedi sust prinangajam ferm inch in forma aut, prin care acesta confirma ca va pune la disp ofresur tehn si prof.Sust nu tr sa se incadr in art 180, 181lit a, c^1, d
Se sol inf ref la inst, echip, ut de care dispune op pentru indepl contr -dovada dispunerii de utilaje: 2buc.PRB?cu inaltime de minim 12m;2buc.PRBcu inal?ime de minim 8m;2buc.ma?ini de transp container de 10mc;containere de 10mc;drujbe mecanice;vola pentru incarcat materiale;utilaje pentru taiat cu bra? lung;ma?ina de tocat crengi cu diametrul de prelucrare peste 20cm.in caz de of com cap tehn si prof vor fi indepl prin cumul.In cazul unui sustin, are oblig de a dovedi sust prin angajam ferm in form aut si sa nu se afle in sit art.180, 181lit a, c^1, d
Se solicita decl priv efect medii anuale ale pers angajat ?i ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. In acest sens se vor depune CV-uri, calif din care sa reiasa exp in domeniul tehn de spec si de asiga calitIn cazul unei of comune, cap teh si/sau profa vor fi indepl prin cumul, cu ment ca acele cerinte care vizeaza atrib in exec viitorului contract trebuie indepl de acela dintre as, care, conform ac de asoc a fost nom pentru executarea respectivelor atrib.Conform art. 20 din Legea 279/2011 de modificare a OUG nr. 34/2006 , in cazul unei sust acordate de catre o alta pers, acesta are oblig de a dovedi sust prin angajam ferm al pers in forma aut, Sust nu trebuie sa se afle in sit care determina excldin proc de atrib, conf prev art. 180, 181 lit.a, c^1, d.
Info priv pers tehnic de spec de care dispune of sau al carui angajam de part fost ob?inut de catre of? se solicita ca of sa faca dovada dispunerii de minim 20 de muncitori.calif.In cazul unei of comune, cap teh si/sau profa vor fi indepl prin cumul, cu ment ca acele cerinte care vizeaza atrib in exec contr t indepl de acela dintre as, care, conform ac de asoc a fost nom pentru execatrib.Conform art. 20 din Legea 279/2011 de mod a OUG nr. 34/2006 , in cazul unei sust acordate de catre o alta pers, acesta are oblig de a dovedi sust prin angajam ferm al pers in forma aut, Sust nu trebuie sa se afle in sit care determina excldin proc de atrib, conf prev art. 180, 181 lit.a, c^1, d.
Inf ref la studiile, pregatirea prof?i calif personde conducere, precum ?i ale pes responsabile pentru indepla contri de serv .Calif vor fi dovedite cu diplome acreditate/recunocute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau de org sim acreditate.Exp va fi dovedita prin CV-uri, copii dupa cartile de munca sau copii din registrul Revisal, contr de colaborare, rec din partea benefic, decizii.In cazul unei of comune, cap teh si/sau profa vor fi indepl prin cumul, cu ment ca acele cerinte care vizeaza atrib in exec contr t indepl de acela dintre as, care, conform ac de asoc a fost nom pentru execatrib.Conform art. 20 din Legea 279/2011 de mod a OUG nr. 34/2006 , in cazul unei sust acordate de catre o alta pers, acesta are oblig de a dovedi sust prin angajam ferm al pers in forma aut, Sust nu trebuie sa se afle in sit care determina excldin proc de atrib, conf prev art. 180, 181 lit.a, c^1, d.
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea calita?ii serviciilor, conform art 191, din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare.Certificarea societatii conform standardelor ISO 9001:2008 sau echivalent - privind lucrarile civile si speciale in constructii. (se va prezenta certificatul in copie)
In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.03.2012 12:00
Locul: Primaria Municipiului Targu-Mures, Piata Victoriei, nr. 3, camera 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Dan Ioana, Kiss Imola, Muresan Gheorghe, Anca Teban, Tamasi Tunde, Iernutan Oana, Fagaras Dorin, observatori desemnati U.C.V.A.P., reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-Avandu-se in vedere situatia economico-financiara actuala, platile se vor efectua in termen de 250 de zile de la data emiterii facturilor.-Termen de prestare a serviciilor: pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului.-Se ia in calcul posibilitatea achizitionarii ulterioare de lucrari suplimentare.- Ofertan?ii vor prezenta proiect de contract semnat si stampilat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 0265268330
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2012 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer