Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere a pasunii din Comuna Agas, judetul Bacau


Concesionare numarul 1522/10.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Agas (Consiliul Local Agas)
Adresa postala: comuna Agas, judetul Bacau, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Punct(e) de contact: Toma Marian Spoiala, Tel.0234382620, Email: [email protected], Fax: 0234382348, Adresa internet (URL): comuna Agas
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere a pasunii din Comuna Agas, judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: comuna Agas, judetul bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Folosinta si intretinerea pasunii situate in comuna Agas, in suprafata totala de 464, 05 ha, conform caietului de sarcini.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
77312000-0-Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
suprafata totala de 464, 05 ha, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 394, 443 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Persoane juridice sau persoane fizice autorizate: - copie dupa cardul de exploatatie;
- lista si copiile cardurilor de exploatatie a membrilor asociatiei;
- Certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, dupa caz copie xerox;
-Certificat constatator emis de ORC;
-Certificat unic de inregistrare emis de ORC copie xeroxPersoane fizice: - copie dupa cartea de identitate;
- dovada inregistrarii persoanei fizice in Registrul National al Exploatatiilor copie dupa cardul de exploatatieAutoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii de catre ofertanti a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente din tara respectiva si traduse si autentificate in limba romana
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Asigurarea unei incarcaturi minime de 0, 3 UVM/ha, pentru suprafata solicitata- dovedita prin nr.de animaleinregistrate in comuna Agas, dovedita prin copiile cardurilor detinute de crescatorii de animale cerinta obligatoriePrezentarea unui program de pasunat, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului comun nr.226/235/2003, modificat si completat de Ordinul comun nr. 541/210/2009 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice, in conditiile specificate in programul de pasunat al comunei Agas, pus la dispozitia ofertantilor de catre autoritatea contractanta
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 01.06.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
Din motive tehnice documentatia de atribuire este disponibila gratuit la sediul autoritatii contractante. Depunerea ofertelor va avea loc la sediul Primariei Agas in data de 01.06.2010 ora 10:00, iar sedinta de de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 01.06.2010, ora 11:00.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd Nicu Golescu, nr.38, Sect 1, cod 0110873, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0110873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Comunei Agas
Adresa postala: Sat Agas, comuna Agas, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Tel.0234382036, Email: [email protected], Fax: 0234382036
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2010 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer