Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere a terenurilor din Comuna Ceanu Mare, judetul Cluj in suprafata totala de 683,50 hectare, pasune comunala


Concesionare numarul 2289/04.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Ceanu Mare
Adresa postala: comuna: Ceanu Mare;judetul Cluj;str.Principala;nr.376, Localitatea: Ceanu Mare, Cod postal: 405100, Romania, Punct(e) de contact: Clement Pintilie, Tel. +40 264367715, Email: [email protected], Fax: +40 264367715, Adresa internet (URL): www.ceanu-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere a terenurilor din Comuna Ceanu Mare, judetul Cluj in suprafata totala de 683, 50 hectare, pasune comunala
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Teritoriul admiistrativ al comunei Ceanu Mare
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Servicii de concesiune a pasunilor din localitatile comunei Ceanu Mare, in supra- fata de: 683, 50 ha teren pasune
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
77312000-0-Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Servicii de concesiune a pasunilor din localitatile comunei Ceanu Mare, in supra- fata de: 683, 50 ha teren pasune
Valoarea estimata fara TVA: 99, 107.5 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind situatia personala a operatorului economicprezentare Declaratie de eligibilitate2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprezentare Declaratie de neancadrare in art.1813. Prezentarea , ,Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG 34/2006?Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar ? PACURAR VIRGILViceprimar - Creta DanutSecretar ? Balcau NeliaInspector Fiscal ? Zahan MarcelConsilier juridic - Pintilie ClementConsilier local - Basca IoanConsilier local - Coprean FlorinConsilier local - Baetan RomulusConsilier local - Cuc Nicolae 1. Persoane juridice/fizice autorizate romane: Persoane juridice: - dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor- dovada asigurarii unei incarcaturi minime de 0, 3 UVM/ha si maxime de 1 UVM/ha pentru suprafata solicitata- dovada detinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea concesionata.Act constitutiv, statut ? copie conform cu originalulCertificat de inregistrare CUI ? copie conform cu originalul- Fisa cu informatii generale despre ofertant referitoare la activitatile ce le desfasoara si cele ce intentioneaza sa le desfasoare dupa si in legatura cu concesionarea ? Model propriu.- Autorizatie de functionare ? copie conform cu originalulPersoane fizice autorizate: - dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor- dovada asigurarii unei incarcaturi minime de 0, 3 UVM/ha si maxime de 1 UVM/ha pentru suprafata solicitata- dovada detinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea concesionata- Autorizatie de functionare pentru PF, II, IFPersoane fizice : - dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor;
- dovada asigurarii unei incarcaturi minime de 0, 3 UVM/ha si maxime de 1 UVM/ha pentru suprafata solicitata;
- dovada detinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea concesionata;
- Certificat de producatorPersoane juridice / fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional traduse legalizat in limba romana
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantulModalitatea de indeplinirePrezentarea Certificatului privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P.Modalitatea de indeplinirePrezentarea Certificatului constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata (pentru persoane juridice/ fizice autorizate);
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociereaIn cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Se va prezenta acord de asociere. In cazul in care oferta este declarata castigatoare, acordul de asociere va fi solicitat in forma autentica anterior incheierii contractului de concesionare, constituindu-se in anexa la acesta.Modalitatea de indeplinireIn cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Se va prezenta acord de asociere. In cazul in care oferta este declarata castigatoare, acordul de asociere va fi solicitat in forma autentica anterior incheierii contractului de concesionare, constituindu-se in anexa la acesta.Informatii privind subcontractantii: Declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractantiModalitatea de indeplinirePrezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractantiDeclaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia munciiModalitatea de indeplinirePrezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia munciiDeclaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic / persoana fizica le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de concesiuneModalitatea de indeplinirePrezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic / persoana fizica le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de concesiuneDeclaratie pe propria raspundere referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru asigurarea lucrarilor de intretinere a pasunilorModalitatea de indeplinirePrezentarea Declaratiei pe propria raspundere referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru asigurarea lucrarilor de intretinere a pasunilor - Original
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 60.00Programul de pasunat 40.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 21.03.2013 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazutOfertantul are obligatia sa viziteze si sa inspecteze locul pasunii, in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare, pregatirii unei oferte fundamentate tehnic, si conforma cu datele reale din teren.Cunoasterea amplasamentului ofera operatorului economic o viziune mai clara asupra obiectivului.Ofertantii vor prezenta un proces verbal de vizita in teren, confirmata de reprezentantii autoritatii contractante.Concesionarul se obliga ca in termen de 90 de zile de la data semnarii prezentului contract sa depuna cu titlu de garantie contravaloarea a 5% din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta, si datorata pentru primul an de contract.Termen de plata a redeventei: semestrial pana in ultima zi a fiecarui semestru.Modalitati de plata: prin virament bancar, sau la casieria autoritatii contractante
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conf art. 252^2 - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2013 15:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer