Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere corectiva, preventiva, reparare si asistenta tehnica pentru infrastructura fizica suport aferenta spatiilor tehnice de nivel central


Anunt de participare numarul 148831/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala: STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Sediul central ANAF, Tel. +40 213872370 / +40 213871178, In atentia: MIhai Marin, e-mail: [email protected], Email: [email protected], Fax: +40 213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere corectiva, preventiva, reparare si asistenta tehnica pentru infrastructura fizica suport aferenta spatiilor tehnice de nivel central
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Locatiile in care se vor presta serviciile sunt precizate in Caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 590, 000 si 1, 180, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui anual; valoarea maxima estimata pentru cel mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de: 590.000, 00 euro fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere corectiva, preventiva, reparare si asistenta tehnica pentru infrastructura fizica suport aferenta spatiilor tehnice de nivel central
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
79933000-3-Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru: conform preambul caiet de sarcini.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza a fi atribuite pe durata acordului cadru: conform preambul caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 590, 000 si 1, 180, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 20.000, 00 euro, sau echivalent in alta valuta la cursul BNR, valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire conform art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Contul autoritatii contractante: RO26TREZ7005005XXX000860 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. In cazul in care CNSC respinge o contestatie se va retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art.278'1, alin.(1) din OUG 34/2006. Prevederile art.278'1, alin.(1) din OUG 34/2006 se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respective minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din suma fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Garantia de buna executie se constituie fie: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.90, alin.1) din HG 925/2006 modificata de HG 834/2009); prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din HG 925/2006 actualizata se aplica in mod corespunzator; b) in cazul in care partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In situatia in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG nr.1045 din 19.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat; virament (ordin de plata).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular 1).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertulsustinator (dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular 2).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertulsustinator (dupa caz).
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completareFormular 3).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUGnr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completareFormular 4).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Gelu Stefan Diaconu, presedinte, Octavian Teodor Deaconu, secretar general, Narcisa Stefania Bradeanu, director general, Directia generala de buget si contabilitate, Paul Soviani, director general adjunct, Directia generala de buget si contabilitate, Florina Lucretia Pasca, sef serviciu, Directia generala de buget si contabilitate, Lacramioara Golban, sef birou, Directia generala de buget si contabilitate, Anamaria Danalache, consilier superior, Directia generala de buget si contabilitate, Toma Costreie, director general, Directia generala juridica, Luiza Magdalena Geambasu, director general adjunct, Directia generala juridica, Marius Daniel Pestina, director general, Directia generala de tehnologia informatiei, Virgiliu Paun, director general adjunct, Directia generala de tehnologia informatiei, Mircea Manolescu, sef serviciu, Directia generala de tehnologia informatiei, Ciprian Gheorghe, sef birou, Directia generala de tehnologia informatiei, Gheorghe Gachi, director general, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne, Elena Giorgiana Nicoleta Hagi-Nicovici, director general adjunct, Directia generala de investitii achizitii publice si servicii interne, Teodor Stan, sef serviciu, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne, George Nastase, consilier superior, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne, Marin Mihai, consilier superior, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
5.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completareFormular 5).
6.Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat. Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.
7.Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
8. Ofertantul va face dovada atestarii ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie) pentru instalatii electrice, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 24 din 2007 privind ?atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic?.
9. Ofertantul va face dovada autorizarii de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru pentru intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, in baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1490/2004, cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare in ?intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor?.
10. Ofertantul va face dovada autorizarii de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, in baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernuluinr. 1490/2004, cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare in ?intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu? .
Nota: pentru punctele 8, 9 si 10 documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Informatii privind persoane juridice/fizice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic ofertant. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie cu mentiunea "conform cu originalul".
Informatii privind persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridical sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a realizat o medie a cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii3 ani, de cel putin 1.000.000 euro. Cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru Anul 2013:1 euro =4, 4190 RON.
Anul 2012:1 euro =4, 4560 RON;
Anul 2011:1 euro =4, 2379 RON; Ofertantii care trebuie sa faca conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul6 ? Informatii generale, din Sectiunea formulare, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat, in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita operatorului economic informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze.
Se solicita operatorului economic sa faca dovada ca a prestat in ultimii trei ani, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, servicii de intretinere centre de date similare in valoare cumulata de minimum 300.000 euro, in cadrul a maximum 2 (doua) contracte.Pentru dovedirea celor declarate, se solicita ofertantului prezentarea de documente/ contracte/ procese verbale de receptie partiale/ finale (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Prin prestarea de servicii similare se va intelege executarea de contracte ce au obiect similar cu caracteristicile serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. Pentru perioada aferenta anilor 2013, 2012, 2011 conversia monedelor in care este exprimat pretul contractelor se va efectua conform cursului de schimb mentionat la pct.III.2.2).Pentru anul 2014 se va utiliza cursul de schimb valutar estimat de 1 euro = 4, 46 lei.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport si instrumentele necesare executarii serviciilor aferente contractului
Cerinte formale: Ofertantul va face dovada detinerii in regim propriu/ inchiriat/ comodat sau dovada punerii la dispozitie a autovehiculelor necesare echipelor mobile de interventie, a instrumentelor de masura si control necesare prestarii activitatilor, asa cum sunt definite in Caietul de sarcini, prin prezentarea contractelor de inchiriere, comodat si/sau lista mijloacelor fixe si lista obiectelor de inventar din care sa reiasa inregistrarea acestor mijloace.
Patru (4) electricieni autorizati ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie); COR 2013 ? 215303.
Experienta specifica: participare in cel putin un proiect similar pentru doi (2) electricieni autorizati ANRE conform Normativului privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor (I7/2011) si in temeiul prevederilorart. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturalenr. 123 din 2012, precum si al prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33 din 2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160 din 2012 presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite Ordinul privind autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice.- 4 electricieni (3 in CPD+1 in CSD).
Experienta specifica: participare in cel putin un proiect similar pentru doi (2) electricieni autorizati ANRE
Patru (4) frigotehnisti calificati dintre care trei (3) persoane autorizate Uniflair pentru sisteme de climatizare; COR 2013 ? 712701 Conform Ordinului nr. 1659 din 22.06.2011 pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare, indicativ I5-2010: ?12.2 Exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare se face de catre personal specializat, pentru aceasta activitate, care presteaza, in conditiile legii, aceste servicii
12.4 Supravegherea instalatiilor de ventilare si climatizare se face permanent, conform instructiunilor de exploatare, prin sistemul dispecer sau prin urmarire directa?.- 4 frigotehnisti (3 frigotehnisti atestati Uniflair in CPD +1 in CSD)Experienta specifica: participare in cel putin un proiect similar pentru doi (2) frigotehnisti.
Patru (4) persoane certificate pentru lucrul la inaltime si alpinism utilitar pe constructii civile si industriale; COR 2013 ? 711920 Conform Legii 319 din 2006 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca) si a HG 355/2007 modificata prin HG 1169 din 2011.- 4 persoane abilitate pentru lucru la inaltime (3 in CPD+1 in CSD);* Sistemele frigotehnice din CDP&CDS au unitati exterioare de climatizare situate la inaltimi intre 3, 2-4, 2m fata de sol; Conform HG 1169 din 2011, Fisa 123: ?Prin lucru la inaltime se intelege activitatea desfasurata la minimum 2 m masurati de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care nu exista pericolul caderii in gol.?
Trei (3) persoane calificate pentru intretinere UPS-uri avand o valoare nominala cuprinsa intre 30 si 200 kW; COR 2013 ? 215303 conform Normativului privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor (I7-2011) si in temeiul prevederilor art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si al prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012 presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite Ordinul privind autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice.
- 3 persoane (2 in CPD+1 in CSD)* UPS-urile din CDP&CDS au valori intre 30-200KW.Experienta specifica: participare in cel putin un proiect similar.
O (1) persoana calificata pentru sisteme de alarmare incendiu; COR 2013 ? 742213 in conformitate cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006privind apararea impotriva incendiilor si a Normelor Generale deprevenire si stingere a incendiilor ?k) (alarmare) prevenirea incendiilor - totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;?.
Experienta specifica: participare in cel putin un proiect similar.
O (1) persoana calificata pentru sisteme de stingere incendiu; COR 2013 ? 742213.
in conformitate cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006privind apararea impotriva incendiilor si a Normelor Generale deprevenire si stingere a incendiilor ?m) stingere a incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice.
Experienta specifica: participare in cel putin un proiect similar
Un (1) inginer specializat in instalatii autorizat ?responsabil cu controlul tehnic de calitate in domeniul instalatiilor?; COR 2013 ? 214203, COR 2013 ? 242101. Experienta specifica: participare in cel putin un proiect similar.
Un (1) manager de proiect responsabil cu asistenta tehnica; COR 2013 - 242101
Documente doveditoare pentru asigurarea unui nivel corespunzator al managementul calitatii(ISO9001:2008 sau echivalent).
Documente doveditoare pentru asigurarea unui nivel corespunzator al managementul de mediu (ISO14001:2005 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta Formularul 7 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.Se va completa si prezenta Formularul 8 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acestaSe va completa si prezenta Formularul 9 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.Pentru expertii propusi, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-urilor (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate - Formularul 10.Pentru expertii propusi, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-urilor (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate - Formularul 10.Pentru expertii propusi, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-urilor (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate - Formularul 10.Pentru expertii propusi, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-urilor (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate -Formularul 10.Pentru expertii propusi, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-urilor (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate -Formularul 10.Pentru expertii propusi, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-urilor (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate -Formularul 10.Pentru expertul propus, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-ului (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate -Formularul 10.Pentru expertul propus, autoritatea contractanta solicita ofertantului prezentarea CV-ului (Europass) in original si semnat de catre persoana propusa iar pentru dovedirea celor cuprinse in CV se vor prezenta: copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale documentelor, atestatelor si autorizarilor solicitate sau orice alte documente relevante, precum sideclaratia de disponibilitate -Formularul 10.Documentele se vor prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numar runde: 2, Durata rundei: 24 orePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: nu.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret; Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: nuSe va utiliza pasul de licitare: nu. Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: pretul total al ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2014 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.03.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 11:30
Locul: Sediul ANAF, Bucuresti, sector 5, str. Apolodor 17, tronson II, etaj 4, camera 654
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic! Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.In cazul in care un ofertant uzeaza de prevederile art.11 alin. (4) din HG nr. 925/2006, cu modificarile su completarile ulterioare, in anexa care va insoti declaratia respectiva, acesta trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne - ANAF
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, tronson VII, etaj 6, camera 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 0213872370, Email: [email protected], Fax: +40 0213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer