Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integrat pentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda


Anunt de participare (utilitati) numarul 142308/04.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Dep. Achizitii, Tel. +40 372052691, In atentia: Cristian Catichi, Email: [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie sub autoritatea Ministerul Transporturilor
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integratpentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Punctul de lucru Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB), Otopeni, Calea Bucurestilor nr.224E, Jud.Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integratpentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda
Contractul include si servicii de reparatii accidentale, servicii ce sunt incluse in valoarea estimata a contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
50312300-8-Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)
50323000-5-Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)
51700000-9-Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)
72267000-4-Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integratpentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda
Contractul include si servicii de reparatii accidentale in cuantum de 9500 euro, servicii ce sunt incluse in valoarea estimata a contractului, suma mentionata va fi inclusa in oferta financiara.
Valoarea estimata fara TVA: 399, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de3.995 Euro. Garantia de participare se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (Formular 5) fie prin OP sau foaie de varsamant in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. In cazul in care garantia se va constituii prin echivalent in Lei se va utiliza cursul de schimb 1 euro = 4, 3870 LeiConturile autoritatii contractante sunt Cont in lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont in euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita de depunere a ofertelor Etapa I).Restituirea garantiei se va face in conform. cu art.88 din HG925/2006.In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50 %.In cazul respingerii unei contestatii de catre CNSC ca nefondata, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare sumele indicate in art 278^1 din OUG 34/2006 actualizata Garantia de buna executie a contractului este de 10% din valoarea totala a contractului, exclusiv T.V.A., si se va constitui printr-un instrument de garantare(Formular 6) emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii contractului;Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de: art. 69^1 din OUG 34/2006 ? in acest sens, se va completa formularul H11 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? ; Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt cele cuprinse in Anexa1 la fisa de date.art. 180 din OUG 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H12 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? siart. 181 din O.U.G. 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H13 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE?Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc situatia sa/lor personala, respectiv:
I. Pentru persoanele juridice romane1. Completarea formularelor H11, H12, si H13 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?2. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza : a. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?; b. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?;NotaCertificatele mentionate la literele: a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. II. Pentru persoanele juridice strainePersoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. 2, se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere trebuie sa certifice ca participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este facuta in concordanta cu regulile de concurenta Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Formularul H2 din fiserul ?MODELE DE FORMULARE?) Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a presta serviciile ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
I. Pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN); mentiuni referitoare la falimente, condamnari, etc.? original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?;
2. Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada autorizarii ca agent aeronautic civil in domeniul aeroportuar pentruintretinere si reparatii instalatii de curenti slabi si telecomunicatiiin domeniul aviatiei civile, conform Ordinului 2459/2006.
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Autorizatia emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pe numele ofertantului? copie ?conform cu originalul?;
3. Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada autorizarii pentru instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Autorizatia emisa in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor? copie ?conform cu originalul?
4.Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada licentierii pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Licenta emisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor? copie ?conform cu originalul?
II. Pentru persoane juridice straine:
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident -original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
- o forma de inregistrare ca persoana juridica;
- actionari/asociati;
- obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a furniza produsele solicitate:
- administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
- capitalul social;
- filiale/sucursale/puncte de lucru;
- durata societatii;
2. Autorizarile si licentierile prevazute la Cap. I pct. 2-4 de mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Experienta similara
Se solicita ca ofertantul sa fidus la bun sfarsit in ultimii 3 ani
-cel putin un contract ce are ca obiect servicii de intretinere sisteme de securitate (TVCI si control acces)
- cel putin un contract ce are ca obiect servicii de intretinere sisteme de detectie si alarmare la incendiu.- cel putinun contract ce are ca obiect servicii de intretinerecentrala telefonica si retele de comunicatii.
Conditia privind experienta similara poate fi indeplinita si prin finalizarea unui/unor contract/contracte ce au ca obiect cumulat activitatile mentionate mai sus.
Serviciile duse la bun sfasit vor fi evaluate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul 509/2001.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand obiect, valori, beneficiari insotita de orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de beneficiar privat. De asemenea, se va completa Formularul H3 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE? pentru fiecare certificat/ document prezentat in vederea dovedirii indeplinirii cerintei privind experienta similara
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand obiect, valori, beneficiari insotita de orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de beneficiar privat. De asemenea, se va completa Formularul H3 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE? pentru fiecare certificat/ document prezentat in vederea dovedirii indeplinirii cerintei privind experienta similara
Cerinta nr. 2 Resurse umane
Se solicita ca ofertantul sa detinaurmatoarele resurse umane necesare pentru prestarea serviciilor ce formeaza obiectul contractului, dupa cum urmeaza
1. minim o persoana calificata pentru administrarea centralei telefonice descrise in documentatia descriptiva;
2. minim o persoana calificata pentru asigurarea intretinerii la sistemul TVCI, digital si analogic, descris in documentatia descriptiva;
3. minim o persoana calificata pentru asigurarea intretinerii la sistemul de detectie si semnalizare la incendiu descris in documentatia descriptiva;
4. minim o persoana calificata pentru asigurarea intretinerii la sistemul parcare descris in documentatia descriptiva;
5. minim o persoana calificata pentru asigurarea intretinerii la sistemul de sonorizare descris in documentatia descriptiva;
6. minim o persoana calificata pentru asigurarea intretinerii la sistemul de control acces descris in documentatia descriptiva.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului unde vor fi prezentate informatii despre resursele umane , insotita de CV-urile persoanelor desemnate si copii ?conform cu originalul? ale certificarilor emise de organisme abilitate care atesta instruirea in domeniul solicitat de autoritatea contractanta.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului unde vor fi prezentate informatii despre resursele umane , insotita de CV-urile persoanelor desemnate si copii ?conform cu originalul? ale certificarilor emise de organisme abilitate care atesta instruirea in domeniul solicitat de autoritatea contractanta.
Cerinta nr. 3 Resurse tehnice
Se solicita ca ofertantul sa detina minim urmatoarele resurse tehnice, respectiv
- 2 autoturisme;
- un aparat sudura fibra optica;
- 2 testere pentru fibra optica si cablu cupru
- o platforma ridicatoare la o inaltime de minim 6 metri;
- 4 truse de scule care sa cuprinda instrumentele necesare desfasurarii activitatilor descrise in documentatia descriptiva;
- 2 scari mobile extensibile cu o inaltime de minim 3 metri.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului in care se vor indica echipamentele detinute, numarul acestora precum si forma de detinere a lor (proprietate, inchirere, leasing, etc.) insotita de documete doveditoare respectiv balanta mijloace fixe/obiecte de inventar din evidentele contabile sau contractele de inchiriere, leasing etc. - copie ?conform cu originalul?
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului in care se vor indica echipamentele detinute, numarul acestora precum si forma de detinere a lor (proprietate, inchirere, leasing, etc.) insotita de documete doveditoare respectiv balanta mijloace fixe/obiecte de inventar din evidentele contabile sau contractele de inchiriere, leasing etc. - copie ?conform cu originalul?
Cerinta nr. 1 Sistemul de management al calitatii
Ofertantul trebuie sa detinasistem de management al calitatii certificat conform standardului EN ISO 9001 sau echivalent
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta documentul (certificatul), prin care se atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform EN ISO 9001 sau echivalent pe numele ofertantului - in copie ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta documentul (certificatul), prin care se atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform EN ISO 9001 sau echivalent pe numele ofertantului - in copie ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2013 10:00
Locul: La sediul CNAB, Administratie Aeroport (Corp Logistic)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschiderea documentelor de calificare ? Etapa I -se va face de catre comisia de evaluare a ofertelor in data si la ora indicata in anuntul de participare. Deschiderea documentelor de calificare se va face la sediul CNAB, Administratie Aeroport.Deschiderea ofertelor ? Etapa II-se va face de catre comisia de evaluare a ofertelor in data si la ora indicata in invitatia de participare comunicata de autoritatea contractanta candidatilor preselectati in urma desfasurarii Etapei I. Deschiderea ofertelor se va face la sediul CNAB, Administratie Aeroport.Se solicita prezentarea listei cuprinzand subcontractantii si specializarea acestora precum si partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre acestia. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art 69^1 din OUG 34/2006. In acest sens se va prezenta pentru fiecare subcontractant Formularul H11 (MODELE FORMULARE)Corectarea erorilor/viciilor de forma se realizeaza in conformitate cu prevederile art.80 din HG 925/2006. De asemenea, daca exista o discrepanta intre pretul unitar exprimat in Euro si pretul unitar exprimat in Lei se va lua in considerare pretul unitar exprimat in Euro, iar valoarea exprimata in Lei va fi corectata in mod corespunzator. Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele avute in vedere pentru exercitareacailor de atac sunt cele prevazute de 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii al CNAB SA
Adresa postala: Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224, judetul Ilfov, Cladire Administrativ, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 372052691, Email: [email protected], Fax: +40 212041976
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer