Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integrat pentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda


Anunt de participare (utilitati) numarul 143100/14.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 212013534, In atentia: Cristian Catichi, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala sub autoritatea MT
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integratpentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Punctul de lucru Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB), Otopeni, Calea Bucurestilor nr.224E, Jud.Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integratpentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda.
Contractul include si servicii de reparatii accidentale, servicii ce sunt incluse in valoarea estimata a contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
50312300-8-Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)
50323000-5-Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)
51700000-9-Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)
72267000-4-Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de intretinere cu asigurarea garantiei totale, suport logistic integratpentru sistemele de curenti slabi si instalatiile de telecomunicatii din locatia Aeroportul International Henri Coanda, pentru toate echipamentele prevazute in Caietul de Sarcini.
Contractul include si servicii de reparatii accidentale in cuantum de 300.000 euro, servicii ce sunt incluse in valoarea estimata a contractului, suma mentionata va fi inclusa in oferta financiara.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 830, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum 2%, respectiv216600 Euro. Garantia de participare se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (Formular 5) fie prin OP sau foaie de varsamant in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. In cazul in care garantia se va constituii prin echivalent in Lei se va utiliza cursul de schimb 1 euro = 4, 4219 Lei Conturile autoritatii contractante sunt Cont in lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont in euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita de depunere a ofertelor).Restituirea garantiei se va face in conform. cu art.88 din HG925/2006.In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50 %. Garantia de buna executie a contractului este de 10% din valoarea totala a contractului, exclusiv T.V.A., si se va constitui printr-un instrument de garantare (Formular 6) emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii contractului;Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile. In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf. art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 .Fiecare dintre asociati isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de: art. 69^1 din OUG 34/2006 ? in acest sens, se va completa formularul H1 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? ; Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt cele cuprinse in Anexa1 la fisa de date.art. 180 din OUG 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H2 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? si art. 181 din O.U.G. 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H3 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE?.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc situatia sa/lor personala, respectiv: I. Pentru persoanele juridice romane.1. Completarea formularelor H1, H2, si H3 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?.2. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza: a. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?; b. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?;
NotaCertificatele mentionate la literele: a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. II. Pentru persoanele juridice strainePersoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. 2, se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere trebuie sa certifice ca participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este facuta in concordanta cu regulile de concurenta Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Formularul H4 din fiserul ?MODELE DE FORMULARE?)
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Cornel Constantin Poterasu; Cristinel Smadu; Gabriel Tara; Violeta Cirstoveanu; Gabriel Stoe; Sorin Rotaru; Cristian Alexe; Ovidiu Tosa; Viorel Tanase; Armand Petrescu; Radu Bondar; Catalin Predoiu; Razvan Boldor; Mihai Comanescu; Valentin Iordache; Vlad Martian; Ramona Preoteasa; Gheorghe Ionescu; Luminita Micu; Roxana Gadau; Ruxandra Capota; Octavian Damian; Bogdan Podea; Cristian Catichi; George Niculie; Vasile Darla; Carmen Violeta Paunescu; Robert Manole; Florin Mihalache; Limostin Oana; Adrian Mitroi; Stefan Cristian Radulescu; Marius Daia; Valeriu Florea; Paula Cristea; Mihaela Sturzoiu; Tomescu Adrian; Claudia Georgescu; Mihaela Sturzoiu Cerinta nr. 1: Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a presta serviciile ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
I. Pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN) ? original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?;
2. Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada autorizarii ca agent aeronautic civil in domeniul aeroportuar pentruintretinere si reparatii instalatii de curenti slabi si telecomunicatii (sisteme de securitate, supaveghere, control acces, detectie efractie, detectie si stingere incendiu, automatizare, curenti slabi, retele structurate de voce date, de inregistrare voce date), in domeniul aviatiei civile, conform Ordinului 2459/2006.
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Autorizatia emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pe numele ofertantului? copie ?conform cu originalul?;
3. Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada autorizarii pentru instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Autorizatia emisa in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor? copie ?conform cu originalul?
4.Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada licentierii pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Licenta emisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor? copie ?conform cu originalul?
5. Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada licentierii pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale si service-ul acestora;
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Licenta emisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 28/1999 privind comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale si service-ul acestora copie ?conform cu originalul?
II. Pentru persoane juridice straine:
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident -original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
-o forma de inregistrare ca persoana juridica;
-actionari/asociati;
-obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a furniza produsele solicitate:
-administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
-capitalul social;
-filiale/sucursale/puncte de lucru;
-durata societatii;
2.Autorizarile si licentierile prevazute la Cap. I pct. 2-5 de mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globalepe ultimii 3 ani: minim20.000.000 euroPentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta Declaratia privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, Fisa de informatii generale -Formularul H5 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?).
Confirmarea informatiilor prezentate in Formularul H5, se va face prin prezentarea in copie a Bilanturilor aferente ultimilor trei ani finalizati fiscal, inregistrat la ANAF.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta Declaratia privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, Fisa de informatii generale -Formularul H5 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?).
Confirmarea informatiilor prezentate in Formularul H5, se va face prin prezentarea in copie a Bilanturilor aferente ultimilor trei ani finalizati fiscal, inregistrat la ANAF.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Experienta similara
Se solicita ca ofertantul sa fidus la bun sfarsit in ultimii 3 ani:
-cel putin un contract ce are ca obiect servicii de intretinere pentru:
a)sistem TVCI cu minim 400 camere de supraveghere ;
b)sistem control acces cu minim 350 de filtre;
c)sistem detectie si semnalizare incendiu cu minim 1.200 de detectori si 4 centrale de incendiu;
d)instalatie cu minim 300 de trape pentru evacuare fum si gaze fierbinti;
e)echipamnte specifice pentru minim undispecerat de securitate din care sa se gestioneze sistemele de mai sus;
f)Sistem Pentru Management De Securitate care sa permita gestionarea din dispeceratul de securitate a sistemelor de mai sus;
- cel putin un contract ce are ca obiect servicii de intretinere sistem de sonorizare cu minim 30 de amplificatoare si minim 10 console pentru anunt online;
- cel putinun contract ce are ca obiect servicii de operare si intretinere centrala telefonica si instalatii de comunicatii pentru asigurarea unui minim de 1.000 abonati pentru servicii de voce si minim 1.000 porturi de date.
-cel putinun contract ce are ca obiect servicii de intretinere parcare publica cu minim 50 bariere, 16 echipamente pentru control si plata intrare/iesire, 5 automate de plata.Serviciile duse la bun sfasit vor fi evaluate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul 509/2001.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand obiect, cantitati, beneficiari insotita de orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de beneficiar privat. De asemenea, se va completa Formularul H6 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE? pentru fiecare certificat/ document prezentat in vederea dovedirii indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Nota: Cerinta poate fi indeplinita prin prezentarea a cel mult 4 contracte a caror obiect prin cumul sa demonstreze prestarea serviciile mentionate mai sus. Pentru dovedirea experientei similare se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand obiect, cantitati, beneficiari insotita de orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de beneficiar privat. De asemenea, se va completa Formularul H6 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE? pentru fiecare certificat/ document prezentat in vederea dovedirii indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Nota: Cerinta poate fi indeplinita prin prezentarea a cel mult 4 contracte a caror obiect prin cumul sa demonstreze prestarea serviciile mentionate mai sus. Pentru dovedirea experientei similare se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii.
Cerinta nr. 2 Resurse umane
Se solicita ca ofertantul sa faca dovada disponibilitatiiurmatoarelor persoane, minim necesare pentru prestarea serviciilor de intretinere, garantie totala si suport logistic :
A)Inginer Coordonator
-minim o persoana cu studii superioare tehniceExperienta profesionala specifica pentru intretinere echipamente de telecomunicatii si curenti slabi de minim 2 ani.
B)Sistem TVCI :
-minim o persoana calificata pentru intretinere software si hardware pentru echipamente digitale PELCO si SOFTRUST, atestat IGPR conform Legii nr. 333/2003. Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in intretinere software si hardware sisteme TVCI.
C)Sistem control acces
-minim o persoana calificata pentru intretinere software si hardware pentru echipamente de control acces, atestat IGPR conform Legii nr. 333/2003. Experienta profesionala specifica de minim 3ani in intretinere software si hardware sisteme control acces.
D)Sistem detectie si alarmare incendiu
- minim o persoana calificata pentru intretinere software si hardware pentru echipamente dedetectie la incendiu SIEMENS atestat IGSU conform Ordinului nr. 87/2010. Experienta profesionala specifica de minim 3ani in intretinere software si hardware sisteme detectie si alarmare incendiu.
E)Centrala telefonica
- minim o persoana calificata pentru operare si intretinere software si hardware pentru echipamente ERICSSON MD. Experienta profesionala de minim 2ani in intretinere software si hardware centrala telefonica.
-minim 5 persoane calificate cu atestat de tehnician telefonist/jonctor. Experienta profesionala specifica de minim 2ani pentru intretinere instalatii de telecomunicatii.
F)Sistem sonorizare
-minim o persoana calificata pentru intretinere software si hardware pentru echipamente de sonorizare BOSCH si OPTIMUS. Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in intretinere sisteme de sonorizare.
G)Sistem parcare
-minim o persoana calificata pentru intretinere software si hardware pentru echipamente de parcare SINTEL. Experienta profesionala specifica de minim 3 ani software si hardware sisteme de parcare.
-minim 5 persoane calificate pentru intretinere hardware a echipamentelor de parcare.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului unde vor fi prezentate informatii despre resursele umane , insotita de CV-urile persoanelor desemnate ( CV-uri semnate de titular)si copii ?conform cu originalul? ale certificarilor emise de organisme abilitate care atesta calificarea in domeniul solicitat de autoritatea contractanta.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului unde vor fi prezentate informatii despre resursele umane , insotita de CV-urile persoanelor desemnate ( CV-uri semnate de titular)si copii ?conform cu originalul? ale certificarilor emise de organisme abilitate care atesta calificarea in domeniul solicitat de autoritatea contractanta.
Cerinta nr. 3 Resurse tehnice
Se solicita ca ofertantul sa detina minim urmatoarele resurse tehnice, respectiv
-2 autoturisme;
-aparat si trusa de sudura fibra optica;
-aparat de masura pentru fibra optica
-aparat de masura pentru cablu cupru
-o platforma autoridicatoare la o inaltime de minim 8 metri;
-1 tester detectori de fum;
-4 truse de scule care sa cuprinda instrumentele necesare desfasurarii activitatilor de intretinere a instalatiilor de telecomunicatii;
-4 truse de scule care sa cuprinda instrumentele necesare desfasurarii activitatilor de intretinere pentru sistemele de curenti slabi;
-1 camera termoviziune;
-2 scari mobile extensibile cu o inaltime de minim 3 metri.
-1 aplicatie dedicata pentru monitorizarea datelor reale de intretinere in scopul prelucrarii si generarii de rapoarte automate referitoare la starea fiecarui sistem si activitati de intretinere efectuate. Functionalitatile minime ale acestei aplicatii trebuie sa cuprinda:
a)crearea unei baze de date tehnice cu privire la echipamente fiecarui sistem inclusiv localizarea geografica;
b)inregistrarea si urmarirea evenimentelor privind functionarea oricarui echipament aferent oricarui sistem;
c)gestionarea diferitelor tipuri de intretinere, reparatii
d)gestiunea resurselor umane angajate in procesul de intretinere
e)gestionarea comenzilor de reparatii, intretinere
f)planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii
g)mentinerea istoricului activitatii de intretinere, cu indicarea timpilor de interventie si remediere
h)rapoarte si statistici aferente proceselor
Tipurile de rapoarte care vor trebui sa poata fi obtinute sunt:
-raport cu stadiul activitatilor de intretinere preventiva per sistem;
-raport cu stadiul activitatilor de intretinere corectiva per sistem;
-raport privind asigurarea timpului mediu de buna functionare per sistem;Rapoartele periodice extrase automat vor prezenta si gradul de indeplinire a sarcinilor programate si deopotriva reprogamarea activitatilor ramase in mod obiectiv neexecutate la data fixata initial.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului in care se vor indica echipamentele detinute, numarul acestora precum si forma de detinere a lor (proprietate, inchirere, leasing, etc.) insotita de documete doveditoare respectiv balanta mijloace fixe/obiecte de inventar din evidentele contabile sau contractele de inchiriere, leasing etc. - copie ?conform cu originalul?
Pentru tester detectori de fum, camera termoviziune, aparat de masura pentru fibra optica si aparat de masura pentru cablu cupru se vor prezenta certificate metrologice valabile la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care autoturismele si platforma autoridicatoare nu se afla in proprietatea ofertantului, se vor prezenta si documente care sa ateste proprietarul lor.
Pentru platforma autoridicatoare se va prezenta certificat ISCIRvalabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentruaplicatie dedicata pentru monitorizarea datelor reale de intretinere se vor prezenta denumire, descriere, functionalitati, modalitatea de detinere si dreptul de utilizare. De asemenea, se vor prezenta modelele de rapoarte ce pot fi generate din aplicatie.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o declaratie din partea ofertantului in care se vor indica echipamentele detinute, numarul acestora precum si forma de detinere a lor (proprietate, inchirere, leasing, etc.) insotita de documete doveditoare respectiv balanta mijloace fixe/obiecte de inventar din evidentele contabile sau contractele de inchiriere, leasing etc. - copie ?conform cu originalul?
Pentru tester detectori de fum, camera termoviziune, aparat de masura pentru fibra optica si aparat de masura pentru cablu cupru se vor prezenta certificate metrologice valabile la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care autoturismele si platforma autoridicatoare nu se afla in proprietatea ofertantului, se vor prezenta si documente care sa ateste proprietarul lor.
Pentru platforma autoridicatoare se va prezenta certificat ISCIR valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentruaplicatie dedicata pentru monitorizarea datelor reale de intretinere se vor prezenta denumire, descriere, functionalitati, modalitatea de detinere si dreptul de utilizare. De asemenea, se vor prezenta modelele de rapoarte ce pot fi generate din aplicatie.
Cerinta nr. 1 Sistemul de management al calitatii
Ofertantul trebuie sa detinasistem de management al calitatii certificat conform standardului EN ISO 9001 sau echivalent
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta documentul (certificatul), prin care se atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform EN ISO 9001 sau echivalent pe numele ofertantului - in copie ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta documentul (certificatul), prin care se atesta certificarea sistemului de management al calitatii conform EN ISO 9001 sau echivalent pe numele ofertantului - in copie ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Element reofertare: pret total ofertat, exclusiv TVA. Fara limita imbunatatire. Informatii puse la dispozitie: pret, numar participanti, clasament. Participa numai oferte admisibile. Numar runde: 1.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.05.2013 10:00
Locul: Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, jud Ilfov, Corp Logistic, Registratura, langa Terminalul Sosiri
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici, membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Deschiderea ofert.Deschid. ofert. se va face de catre comisia de eval a ofert. in data si la ora indic.in anunt. de part. la sediul CNAB, Adm. Aero..Orice ofert. are dreptul de a fi prez., prin repr.sai, la deschid. ofert..In sit. neprez., daca ofert. este dep., aceasta se va deschide de catre Comisia de Eval. urmand proced. normala, siinscrierea in PV al sed. de deschid. a acestui aspect. Nici o ofert nu poate fi resp. la deschid., cu exceptia celor dep. dupa data si ora limita de dep. indic. in anunt. de part. si a celor care nu fac dov. const. garantiei de part., in cuantumul, forma si per. de valab. indic. la III.1.1.a) din FD.Comisia de eval. va intocmi un PV de deschid. care urmeaza sa fie semnat atat de catre memb. comisiei, cat si de catre rep.ofert. care sunt prez. la deschid. ofert.. Se vor mentiona in PV ofertant. care nu au fost prez. Fiecare memb. al comisiei de eval. si fiecare ofert. care a semnat PV deschid. va primi o copie a acestuia.2. Examinarea ofert.Ofert. vor fi exam. de catre comisia de eval. in cond. in care ofert. respectiv indepl. crit. de calif. impuse.Comisia de eval. are oblig.de a stabili care sunt clarif. necesare pt. eval. fiecarei ofer. sau complet. ale doc. prez. pt. dem. conf.ofert. cu cerintele solicitate, precum si perioada acordata pt. trans. clarif. si doc. solicitate.Comisia de eval. are dreptul de a corecta eror. aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofert. in cond.art.80 din HG 925/2006. Daca exista o discrepanta intre pret. unitar exprimat in EUR. si pret. unitar exprimat in LEI se va lua in consid. pret. unitar exprimat in EUR, iar val. exprimata in LEI va fi corectata in mod coresp.3. Evaluarea ofert.Eval. ofert. si, in urma acestei eval., stab.ofert.castig. se realiz. in baza crit. aplicat pt. atrib. contr. indicat la IV.2.1) din FD .Eval. ofert. constain compararea pret.fiecarei oferte decl. admisibile, pe baza clasam. obt. in urma final.licitatiei electronice. Pret. care se compara in scopul intocmirii clasam. sunt pret. totale ofert. pt. prest. serv. solicitate, exclusiv T.V.A.4.Atribuirea contractuluiAtrib. contr. se va face pe baza clasam.obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice in conf. cu prevederile art. 169, alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modif. si compl. ulterioare. In cazul in care dupa derularea etapei de licitatie electronica se constata ca ofert. clasate pe primul loc au pret. egale, autoritatea contr. va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofert.. 5.Informatii supl. licitatia electronica.a) Limite ale val. pana la care elementul ofert. reofertat poate fi imbunatatit: Nu exista limite b) Info.care vor fi puse la disp. ofert.lor in cursul licitatiei electronice si momentul in care aceste info.vor fi disp: existenta de pret. sau val. noi prez. in cadrul licitatiei electronice; nr. part.la licitatia electronica; clasam. ;c)dupa incheirea etapei de licitatie electronica, se solicita ofert.declarat castig. sa transmita autoritatii contractanteFormularul de oferta in conf. cu noile valori rezultate in urma rundei de reofertare electronica.6.Vizitarea amplasamentului Ofert. i se recomanda sa viziteze si sa examineze ampl. instal. si a echip., inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate info. care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Vizitarea ampl.se poate face cu cel putin 48 ore inainte de data limita de dep. a ofert. Ofert.care doresc sa viziteze ampl. au oblig. de a transmite CNAB o solicitare scrisa in acest sens, cu cel putin 48 de ore inainte de efect. vizitarii ampl. care va cuprinde lista pers. care vor part.la vizitarea ampl., datele de ident.ale acestora, precum si datele de ident. ale mijloacelor de transp. care se vor utiliza (tip, marca, culoarea si nr. de inmatriculare al auto.). Pers.indicate in lista trebuie sa aiba actele de ident. (B.I., C.I., Pasaport) asupra lor. Resp. cu privire la info.despre necesarul minim de EIP asociat vizitei pe ampl.-Vlad Martian?SMMSSM?Tel.0212013493
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Aeroporturi Bucuresti SA - Serviciul Achizitii
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr. 224, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 372052691, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2013 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer