Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere de iarna a drumurilor judetene din judetul Harghita in perioada 01.11.2013-31.03.2014


Anunt de participare numarul 146785/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere de iarna a drumurilor judetene din judetul Harghita in perioada 01.11.2013-31.03.2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 5 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 814, 727.81RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia un contract subsecvent in primele 2 (doua) luniale acordului cadru, al 2-lea contract subsecvent se va incheia in urmatoerele 3 luni ale acordului cadru, in functie de necesitati (starea vremii).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de?Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Harghita in perioada 01.11.2013-31.03.2014?
Valoarile estimate/pe loturi, ale contractelor subsecvente, pe durata acordurilor-cadru sunt:
LOT 1 -1.144.502, 32 lei fara TVA
LOT 2 -781.648, 55 lei fara TVA
LOT 3 ?493.959, 42 lei fara TVA
LOT 4 -1.394.617, 52 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea viabilitatii pentru buna desfasurare a circulatieie rutiere pe drumurile judetene in judetul Harghita
Valori estimate maxime: lot 1 1.144.502, 32
lot 2781.648, 55
lot 3493.959, 42
lot 4 1.394.617.52
Valoarea estimata fara TVA: 3, 814, 727.81RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
0.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 84-88 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform acestor prevederi, cuantumul garantiei de participare se stabileste ca fiind 76.280, 00 lei pentru toate loturile, iar perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Pentru IMM-uri (facand dovada in acest sens), conform Legii nr. 346/2004 garantia de participare se poate constitui in cuantum de 50% din valoarea precizata in documentatia de atribuire.Garantia de participare pe loturi este: Lot 1 ? 22.890, 00 leiLot 2 ? 15.630, 00 leiLot 3 ?9.870, 00 leiLot 4 ? 27.890, 00 leiTotal pentru toate loturile76.280, 00Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei- in masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa- renunta la contestatia depusaautoritatea contractanta va retine din garantia de participare un cuantum conform art. 278^1 din OUG 34/2006.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alte valute se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este 10 % din pretul contractului subsecvent fara TVA. Modalitatea de constituire: in oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)(3)din HGR nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.
Conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 se solicita prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta. Se solicita completarea Formularului nr. 1.Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la procedura pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achizitie publica.
Cerinta nr. 2.Conform art. 180 din OUG nr. 34/2006, ?Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.?
Se solicita completarea declaratiei privind eligibilitatea ? Formularul nr. 2 sau prezentarea cazierul judiciar.
Cerin?a nr. 3.
Conform art.181 din OUG nr.34/2006, se exclude din procedura pentru atribuirea acordului cadru/ contractului de achizitie publica, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: ? a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;b) *** Abrogatac) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie?
Pentru a-si demonstra situatia personala, ofertantii vor completa declaratiile privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Formularul nr. 3.Documente de confirmare:
1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerin?a nr. 4.
Se solicita completarea Formularului nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatii prevazute in art. 69^1 din OUG 34/2006. Se solicita de la toti participanti (ofertant, asociat, subcontractant, tertul sustinator) atat completarea Formularului nr. 4 cat si prezentarea documentelor doveditoare.
In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Conf. art. 2 din Ordin 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/ 15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/ contractele/ bugetul - aferente prezentei proceduri, sunt: 1. Borboly Csaba - presedinte
2. Birtalan Jozsef ? vicepresedinte
3. Petres Sandor ? vicepresedinte
4. Egyed Arpad ? secretar judetCONSILIERII JUDETENI:
5. Ambrus Sandor
6. Barti Tihamer
7. Becze Istvan
8. Bege Karoly
9. Bende Sandor
10. Benyovszki Lajos
11. Bíro; Barna Botond
12. Burus-Siklo;di Botond
13. Csillag Peter
14. Csutak Maria Magdolna
15. Danguly Ervin
16. Ferencz Salamon Alpar Laszlo;
17. Incze Csongor
18. Magyari Vencel
19. Marcu Raducu Ioan
20. Orosz-Pal Levente
21. Palffy Domokos
22. Pop Adrian
23. Proca Ion
24. Racz Arpad
25. Rafain Zoltan
26. Salamon Zoltan
27. Sandor Barna
28. Sebestyen Csaba Istvan
29. Sorban Attila
30. Szentes Antal
31. Thamo; Csaba Zsolt Bela
32. To;aso; Laszlo;
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI TRANSPORT IN COMUN:
Szabo; Barna ? director executiv
Balint Andras ? consilier
Albert Mo;nika ? consilier
Mihaly Emeric ? consilier
Lakatos Zsolt - consilier
DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALARomfeld Maria Magdolna ? director general
Zolya Zoltan - sef serviciuDosa Szilard ? director general adjunct
Vagassy Alpar -consilier juridicViragh Ferenc - consilier juridicTulbure Irina - consilier juridicCsaszar Istvan ? consilier juridic
Salamon Boroka - consilier juridicARHITECT SEF
Fülop Ottilia - arhitect sef
Chiorean Adrian -director general adjunct
Csiszer B. Benedek - Consilier
Otvos Edit -ConsilierBardocz Laszlo; - consilier
Zolya Zsombor - consilier
Zsok Levente -referent
Bartalis Sandor - consilier
Do;sa Levente - consilier
DIRECTIA GENERALA ECONOMICAGabor Laszlo - director general.
In conformitate cu art. 13 din LEGEA Nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: ?Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire." Cerinta nr. 1.
Conform art. 183 din OUG nr. 34/2006: ?Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.?
Se solicita:
Se solicita prezentareaurmatoarelor documente:
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate;
In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.
Informatiile prezentate in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform art. 184 din OUG nr. 34/2006: ?(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.?
Pentru a evita riscul neindeplinirii contractului din cauza lipsei capacita?ii financiare a ofertantului, se solicita:
- completarea Formularului nr. 5 - Informatii generale, cu privire la media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o medie a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani de minim:
-Lot 1 ? Zona Ciuc ? 2.200.000 lei fara TVA
-Lot 2 ? Zona Gheorgheni ?1.500.000 lei fara TVA
-Lot 3 ? Zona Cristur ? 900.000 lei fara TVA
-Lot 4 ? Zona Odorhei ? 2.700.000 lei fara TVA
Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea Formularului nr. 5 - Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
?completarea Formularului nr. 6- Declaratie privind lista cu principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;
Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a dus la bun sfarsit cel putin un contract similar ca natura.
Documente de confirmare:
- lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani va fi insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii servicii se realizeaza printr -o declaratie a operatorului economic.
Cerinta 2
?se solicita completarea Formularului nr. 7 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Ofertantul va declara pe proprie raspundere ca are numarul minim de auto, utilaje si echipamente compatibile cu activitatea pe care se cere sa o presteze in conformitate cu "Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013 aprobat prin Ordinul nr.289/2170din 17 iunie 2013, in vederea prestarii serviciului.
Cerinta 3
?completarea Formularului nr. 8- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Cerinta obligatorie privind personalul si cadrele de conducere este: -ofertantul va nominaliza o persoana de contact cu putere de decizie, responsabil cu prestarea serviciului, care va tine legatura permanenta intre prestator si achizitor in vederea informarilor/comunicarilor, pentru fiecare lot ofertat.
Se mai solicita: informatii privind partea din contract care este indeplinita de subcontractanti, respectiv informatii privind asocierea (daca este cazul):
completarea Formularului nr. 9 - Acord de asociere semnat de catre fiecare asociat
completarea Formularului nr.9A - Declaratie privind partea din contract care este indeplinita de subcontractanti . Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referie la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asuma
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2004, un sistem de management al mediului pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care saateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode dinstandard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea Formularului nr. 6- Declaratie privind lista cu principalelor servicii prestate in ultimii 3 anicompletarea Formularului nr. 7 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de serviciicompletarea Formularului nr. 8- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 anicompletarea Formularului nr. 9 - Acord de asociere semnat de catre fiecare asociatcompletarea Formularului nr.9A - Declaratie privind partea din contract care este indeplinita de subcontractanti. Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referie la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asumaPrezentare Cerificat ISO 9001:2008Prezentare Cerificat ISO 14001:2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (unu) runda.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata rundei: 1 (una) ziSistemul informatic (SEAP) va pune la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasamentElementul ofertei care face obiectul reofertarii este pretul ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 13:00
Locul: Sediul CJHR, Miercurea Ciuc, p-ta Libertatii nr.5, camera 333/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Se va incheia Acord cadru pentru fiecare lot in parte (4 acorduri cadru.In urma licitatiei electronice, daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul locin cadrul aceluiasi lot contin preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG .34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia Achizitii Publice si Transport in comun
Adresa postala: Piata Libertatii nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer