Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere periodica a autovehiculelor tip MAZDA BT-50 aflate in dotarea E.M.C. Rosia-Pesteana


Anunt de participare (utilitati) numarul 138208/16.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Cotruna Cristina, Tel. +40 0253/371188/ +40 0253/371189/ +40 0374/176069, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana
Adresa postala: str. Constructorilor, nr.9, Registratura, etaj.1, jud. Gorj, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Cotruna Cristina, Tel. +40 0374/176069, In atentia: biroul Atribuire Contracte P.L.S. al E.M.C. Rosia-Pesteana, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere periodica a autovehiculelor tip MAZDA BT-50 aflate in dotarea E.M.C. Rosia-Pesteana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului castigator
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul are ca scop prestarea serviciilor de intretinere periodica a autovehiculelor MAZDA din dotarea E.M.C. Rosia-Pesteana, conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare si mentinerea autovehiculelor in stare buna de functiune prin operatiuni de revizie conform termenelor legislative in vigoare;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de intretinere periodica a autovehiculelor MAZDA BT-50 din cadrul E.M.C. Rosia-Pesteana se va face pentru un numar de 4 buc ce apartin carierei Rosia
Valoarea estimata fara TVA: 2, 442RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
48 lei;Per.de valab.gar.de part.va fi cel putin egala cu per.de valab.a of., adica de 90 de zile de la data limita de dep.a ofertelor.Gar.pt.part.se poate constitui in lei in urm.forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig., care se prez.in orig., in cuantumul si pt.per.de valab. prev.in docum.de atrib.(de exemplu scris. de gar.bancara in orig., complet.conform formular nr. 2 model anexat);b) prin dep.la caseria aut.cont.: - 1. a unui ordin de plata sau a unei fila CEC, cu cond.confirm.acestora de catre banca emitenta pana la data deschid.ofert.; Contul aut. contract. este RO97 RZBR 0000 0600 1467 8821 deschis la Raiffeisen Bank - Suc.Tg-Jiu;
- 2. a sumei in numerar.Aut.contrac.are dreptul de a retine gar.pt. part., ofert. pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valab. a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stab.castigatoare, refuza sa semneze contractul de achiz.publica in per. de valab. a ofertei.In cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, indif.de modul de const.al gar.de part., nu se va retine nicio suma deoarece val.estimata este sub pragul prevazut la art. 278?1 din OUG 34/2006.In oricare din sit.dovada constit.gar.de part. tb.sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora stab.pt. deschidere. IMM-urile, care fac dov.in acest sens prin prez.docum.prev. in Legea 346/2004 benef.de red.cu 50% a garantiei de participare.Cond.de restit.a gar.de part.: in conform.cu art.88 din HG 925/2006 actualiz.la zi. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul IMM); Modul de constituire al garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006 - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 12 model anexat; - prin depunere la casierie ; - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sur.prop.Mod.leg.de plat.de reg.prin compens.cu en.el.con.HG685/1999 cu obl.ca prest.sa fie initiat.circ.de compens.sau prin alte mod.leg.de pl.numai daca ex.disp.in ter.de 90zile de la emit.fact.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original, prezentarea Formularul nr. 12A, model anexat;Cerinta nr. 2-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original, prezentarea Formularul nr. 12B, model anexat;Cerinta nr. 3-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura prezentarea Formularul 12C, model anexat;Cerinta nr. 4-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Matyas Moise Director E.M.C. Rosia-Pesteana, Pistol Ion Director Directia economica, Mohora Marius sef Departament Achizitii Publice, Tistea Alexandru ing.sef mentenanta mecanica, Marilena Dinu, Cotruna Cristina, Simu Ion.Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazul, prezentarea Formularul 12D, model anexat;Cerinta nr. 5-Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010, prezentare Formular 12E, model anexat; Cerinta nr. 1
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economicObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, prezentarea Certificatului constatator ? copie.
Cerinta nr. 2
AUTORIZATIA tehnica de functionare eliberata de Regia autonoma? Registru Auto Roman? in conformitate cuOrdonanta nr.82/2000, aprobata de legea 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de intretinere periodica si Ordinul 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor RNTR-9
Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, prezentarea autorizatie tehnica CLASA II pentru autoturisme MAZDA fabricate in 2008 emis de R.A.R (anexa 6, R.N.T.R 9:2005), vizata la zi, - copie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul valabil la 30.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Prezentarea Bilantul contabil/extras de bilant
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari incheiati in masura in care aceste informatii sunt disponibile - tr.sa fie cel putin egala cu 2.442 lei.
Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, media cifrei de afaceri globala va fi raportata la data infiintarii sau data la care operatorul economic si-a inceput activitatea comerciala (conform art.185 al.(1) lit.c din OUG 34/2006 actualizata).
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prez.altor docum.pe care aut.cont.le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei ec.si finan.a of.conform art.185 al.(2) din OUG 34/2006 actualiz.), Prez.Anexei 23 - fisa de inf. gen., model anexat. Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu an
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, Prezentarea Formularului 12F model anexat
Cerinta nr. 2
Certificat de atestare a capacitatii profesionale pentru conducatorul unitatii emis de R.A.R in conformitate cu Ordinul 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz ? RNTR 9Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, Prezentarea certificatului de atestare a capacitatii profesional pentru conducatorul unitatii emis de R.A.R, vizat la zi (anexa 7, R.N.T.R 9:2005) -copie
Cerinta nr. 3
Gradul de acoperire la nivel local cu cel putin o unitate de reparatii autorizata R.A.R, Operatorul economic va face dovada ca va presta servicii de intretinere periodica intr-o unitate autorizata R.A.R. ? clasa II pentru autoturisme MAZDA amplasata la o distanta de cel mult 35 km de localitatea Rovinari.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul)
Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de servicii,
In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
Cerinta nr. 1
Certificatul ISO 9001:2008 sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru categoria de servicii care sunt ofertate, in termen de valabilitate.
Certificatul ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in termen de valabilitate, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant.
Operatorii economici pot obtine informatii suplimentare privind reglementarile referitoare la protectia mediului de la Agentiile pentru protectia mediului, Sistemele de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape, sau de la Comisariatele Garzii de Mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
22680/1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2012 11:00
Locul: str. Constructorilor, nr.9, Sala de sedinte, etaj.1, loc. Rovinari, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofert.aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis. Pentru vizualiz.docum.de atrib.incarcate in SEAP, op.ec.tr.sa aiba un program necesar vizualiz.fisierelor semn.electronic (acest program este disp.gratuit pe site-urile furniz.de semnatura electronica.Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune o data cu oferta, respectiv la data desf.sed.de deschidere, ulterior acestei date obiect.formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin of.initiala.Cap.ec.si fin.a of.poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006 actualiz.prin complet.form.nr.6 model anexat. Cap.teh.si prof.a of.poate fi sustinuta si de o alta persoana (care va prez.o autorizatie tehnica CLASA II emisa de R.A.R.), conf.art. 190 din OUG 34/2006 actualiz.prin complet.form.nr. 7 model anexat, anexa 1- form.nr. 7 model anexat, anexa 2- form.nr. 7, model anexat.Pentru demonstrarea indeplinirii CONDITIILOR DE PARTICIPARE CAP. III.2), of.are drep.de a prez. initial doar o decl.pe prop.rasp.semnata de reprez.sau legal, prin care conf.ca indepl.cerintele de calif.astfel cum au fost solic.prin doc.de atrib.Decl.tr.sa fie insot.de o anexa in care of.tr.sa mentioneze succint dar precis modul concret de indepl.a respect.cerinte - inclusiv, daca au fost solic. div.valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf.art.11alin(4)din HG925/2006, cu modif.si compl. ult. , compl.form.nr. 10, model anexat.In cazul in care of.uzeaza de acest drept, are oblig.de a prez./completa certif./docum. edif.care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2012 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer