Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI SERVICE APARATE MEDICALE


Anunt de participare numarul 148557/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos. Berceni nr.10-12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Tutu, Tel. +40 0213347387, Email: [email protected], Fax: +40 0213347387, Adresa internet (URL): www.bagdasar-arseni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI SERVICE APARATE MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR ARSENI Sos. Berceni 12, BUCURESTI - 041915, Sector 4
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 55, 220 si 1, 222, 105RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial sau anual. Valoarea contractelor subsecvente: Valoarea minima si maxima a unui singur contract subsecvent de prestari servicii este de 43100 lei si 517200 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI SERVICE APARATE MEDICALE CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI SERVICE APARATE MEDICALE CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT
Valoarea estimata fara TVA: intre 55, 220 si 1, 222, 105RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxim estimata este de12221.05leiGarantia de participare se constituie astfel :1. Scrisoare de garantie bancara in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni ?formularul 62. Ordin de plata in contul spitalului RO84TREZ7045005XXX000150 Trezoreria Sector 4 Cod Fiscal 49438713.Virament bancar sau printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate deasigurari, conform prevederilor art.86, alin (1) din HG 925/2006 cu completari si modificari ulterioare4. Depunerea la casieria autoritatii contractante conf.dispozitiilor Art. 86 alin. 5) lit. a) din HG nr. 925/2006, cu completari si modificariulterioare: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare, -Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data de 09.12.2013. Perioada de valabilitate agarantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei-90 zile incepand cu data limita de depunere aofertelor. ? Formularul nr. 6 In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC, in conformitate cu dispozitiile art.278 -1 SI 2 din OUGnr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului o suma conform Art sus amintit in functie de valoarea estimata. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent de servicii 5% din valoarea contractului subsecvent de servicii fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de servicii se va realiza :1. Scrisoare de garantie bancara in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni ?formularul .7 2. Ordin de plata in contul RO84TREZ7045005XXX000150 Trezoreria Operativa Sector 4 Conform HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, : 3. Printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform prevederilor art.90, alin (1)-(3) din HG 925/2006 cu completari si modificari ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 1.12.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 2TOATE Persoanele de decizie privind procedura de atribuire sunt Dr Anca Buliman- Manager , PROF.DR.MIRCEA GORGAN- DIRECTOR MEDICAL, , Ec. Rosoi Marian- Director Financiar contabil , AS. PR. LAURENTU HABUC-DIRECTOR INGRIJIRI, Ing Roxana Nicolescu-SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE, LIFTICARIU FLORIN-MERCEOLOG BIROU APROVIZIONARE, RADU MARIA-REF SERV ACHIZITII, POPA DUMITRU-ING. SPEC. I A SEF SERV. TEHNIC, MIHALACHE SIMION-ING. SPEC. I A SERV. TEHNIC, PARPALEA AURELIA -FUNCTIONAR SERV.TEHNIC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire)3.Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010? Formular nr.44. Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/ subcontractanti/tert sustinator- Formular nr. 3 bis.5.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?6.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Din certificatele depuse de catre ofertant sa reiasa ca acesta nu detine datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 ? original/copie legalizata/ copie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalulAutoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata, in cazul in care acesta nu a fost prezentat in original sau copie legalizata la sedinta de deschidere2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pe numele ofertantului, pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicalesupuse procedurii in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.862/2006 privind functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale, cu completarile si modificarile ulterioare, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor- copie stampilata conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro. Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice. Nr.de runde :1. Durata runda: o zi. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Pe parcursul desfasurarii licitatiilor electronice, ofertantul va putea vedea pozitia in clasament, precum si nr participantilor la licitatia electronica.Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare Moneda in care se exprima oferta de pret: RON. Pretul ofertei este valoarea maxima a lotului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2014 12:00
Locul: SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGADASAR ARSENI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII LEGALI IMPUTERNICII AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi prĂȘt final si sunt situate pe primul loc , atunci in vederea atribuirii acordului cadru se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta in conformitate cu Art. 256 - ind 2 alin 1, din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos Berceni 10-12, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041915, Romania, Tel. +40 213343054, Fax: +40 213347387
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer