Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale, uzate, canale colectoare si Servicii de colectare a deseurilor specifice atelierelor de reparatii auto


Anunt de participare (utilitati) numarul 146638/18.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Barajului nr. 6, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540191, Romania, Punct(e) de contact: Florina Cosmina Ciopaian, Tel. +40 265404111, Email: [email protected], Fax: +40 265306098, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale, uzate, canale colectoare si Servicii de colectare a deseurilor specifice atelierelor de reparatii auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Atelierele auto, spalatorie sia Formatiilor subordonate Sectiei TTM Medias
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale, uzate, canale colectoare si Servicii de colectare a deseurilor specifice atelierelor de reparatii auto
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90460000-9 - Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)
90513500-1-Tratarea si eliminarea deseurilor lichide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniulAnexa nr 1 din cap 2 Serviciile de colectare si transport deseuri industriale implica asigurarea operatiunilor de preluare, transport si eliminare finala a deseurilor ? 6, 40 to, Anexa nr . 2 din cap. 2 Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale uzate, canale colectoare etc.: OLEOPASS TN15/150 si OLEOPATOR K TN: Servicii de intretinere separatoare ? periodicitate de 4 ori pe an, Servicii de vidanjare/transport/tratare namol si eliminare finala? periodicitate de 4 ori pe an, Servicii de intretinere si curatare a separatoarelor de ape industriale uzate, canale colectoare etc.: OLEOPATOR K TN - Servicii de intretinere separatoare ? periodicitate de 4 ori pe an, Servicii de vidanjare/transport/tratare namol si eliminare finala de periodicitate de 4 ori pe an.Valoarea estimata a contractului fara TVA: 47.945 leiMoneda: RON
Valoarea estimata fara TVA: 47, 945RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 958, 90 lei Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul asocierii, garantia de participare se constituie numai de liderul asocierii. Forma de constituire a garantiei pentru participare. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP, si poate fi constituita in urmatoarele forme: -Virament bancar (O.P. in original) vizat de banca in contul autoritatii contractante, cont IBAN RO30 CRDZ 002A 0018 1056 9001 deschis la Nextebank Tg.-Mures, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o Societate bancara ori de o Societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante care va fi prezentat in original.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006 este de: 0 lei.Garantia de participare se va restitui in conditiile prevazute de art 88 din HG 925/2006 actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
-Declaratie de eligibilitate
Declaratie de eligibilitate conform art.180 din OUG 34/2006 actualizata se va completa Formularul 1 din capitolul III Formulare
Cerinta nr.2
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizataDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata se va completa Formularul 1.B din capitolul III Formulare
(acest document va fi depus si de tertul sustinator, daca e cazul)
Cerinta nr.3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, actualizata. Se va completa Fornularul 1.C din capitolul III Formulare Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt : Director general Metea Virgil Marius, Director Departament Tehnic Achizitii Lucian Barsan, Director ing. Cristian Cioban, Director Dezvoltare Exploatare ing. Ioan Stefan, Inginer Sef ing. Ioan Scridon, c.j Madalina Pirlea, c.j. Zeces Adina, Ratiu Dorel, Plesca Crina, cj. Andrea Cerghizan, ec. Ilinca Cristian, ec. Florin Ciopaian, Sandu Alina
(acest document va fi prezentat atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul).
Cerinta nr.4
-Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010;
Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta se va completa Formularul ANEXA din capitolul III Formulare
Cerinta nr.5
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se va completa Formularul 1.D din capitolul III Formulare
Cerinta nr.6
- Certificate privind datoriile
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la taxele locale din care sa reiasa ca nu are datorii scadente, in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
(Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul, neprezentarea certificatelor mentionate anterior duce la excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului
(Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul, neprezentarea certificatelor mentionate anterior duce la excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului
Un ofertant nu are voie in cadrul aceleiasi proceduri, sub sanctiunea excluderii de la procedura:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comuneb) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca si subcontractant in cadrul altei oferte
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind situatia personala trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte Cerinta nr.1
-inregistrare persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul) din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORNC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: copie conform cu originalul.
Cerinta nr.2
autorizare privind prestarea serviciilor aferente procedurii in conformitate cu HG 1061/2008 actualizata privind deseurilor periculoase si nepericuloase, Legea 31/1994 si Legea 1175/2007.
-autorizatia de mediu pentru tratarea si eliminarea deseurilor periculoase din care rezulta explicit activitatea de colectare, transport si de eliminare a deseurilor;In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.Toate certificatele/documentele/formularele trebuie sa fie prezentate in original, sau copie certificata , ,conform cu originalul? si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
-Fisa de informatii generale
-Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani de cel putin: 95.890 lei. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Pentru Euro cursurile medii anuale BNR sunt: ( 2010 ? 4, 2099 lei, 2011- 4, 2379 lei, 2012 ? 4, 4560 lei)In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind cifra de afaceri trebuie sa fie indeplinita prin cumulul cifrelor de afaceri a celor ce formeaza asocierea.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 2 din Capitolul III-Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista a principalelorprestari de servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Cel putin un contract prezentat in lista principalelor prestari de servicii, va avea ca obiect prestarea de servicii similare celor supuse prezentei proceduri, prestat in ultimii 3 (trei) ani, cu o valoare de cel putin: 47.945 lei. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru Euro cursurile medii anuale BNR SUNT: ( 2010 ? 4, 2099 lei, 2011- 4, 2379 lei, 2012 ? 4, 4560 lei).In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind experienta similara se cumuleaza de la toti componentii asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 4 din Capitolul III-Formulare
Cerinta nr.2
Prestarile de servicii prezentate in lista de la cerinta 1 se confirma prin prezentarea unor certificate / documenteemise si contrasemnate de o autoritate contractanta sau un beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si din motive obiective, nu exista posibilitatea unei certificari / confirmari din partea acestuia demonstrarea prestarilor de servicii se realizeazxa printr-o declaratie a beneficiarului.
Modalitatea de indeplinire
certificate / documente emise si contrasemnate de o autoritate contractanta sau un beneficiar.
Cerinta nr. 3
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin o autospeciala care indeplineste conditiile de transport ADR pentru transportul deseurilor periculoasein conformitate cu HG 1061/2008 actualizata privind deseurilor periculoase si nepericuloase, Legea 31/1994 si Legea 1175/2007;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6 din Capitolul III FormularePrezentarea de copii dupa certificatele ADR care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate indeplinirii ontractului. Se vor prezenta si documente care confirma modul de dispunere a acestora: propriu/contract de inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc.
Cerinta nr.4
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu de personal in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7 din Capitolul III Formulare
Cerinta nr.5
-Declaratie privin depozitul ecologic
Modalitatea de indeplinire
Pentru a dovedi ca ofertantul dispune de depozit ecologic se poate prezenta: contract/documente doveditoare ca detine un asemenea depozit/document pentru punerea la dispozitie prin alte forme.
Cerinta nr.1
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificate sau documente emise de organisme abilitate care sa ateste implementarea sistemului calitatii: SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Documentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea , ,Conform cu originalul?. ?. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o va realiza.
Cerinta nr.2
Implementarea standardului de management al sistemului mediului SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificate sau documente emise de organisme abilitate care sa ateste implementarea sistemului mediului: SR EN ISO 14001:2004 sau echivalentDocumentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea , ,Conform cu originalul?. ?. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractantestr. Barajului nr 6, loc. Tg. Mures, jud. Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret total, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.-Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.-Ofertantul poate uza de prevederile art.11 alin 4 din HG 925/2006Ofertantii incadrati ca I.M.M. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.-In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.-In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Se va completata Anexa 1 cuprinsa in Capitolul III.- Capacitatea economica si financiara si/sau Capacitatea tehnica si proferionala a unui ofertant pot fi sustinute, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva coform Art. 186 OUG 34/2006 si Art. 190 OUG 34/2006. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata.- Se va prezenta modelul de contract, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat (cu eventuale obiectiuni formulate) la deschiderea ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale obligatorii prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la termenul limita de depunere a ofertelor autoritatea contractanta instiintand ceilalti potentiali ofertanti despre eventualele modificari. In situatia in care ofertantul aduce amendamente la clauzele contractuale specifice prevazute in proiectul de contract, acestea vor fi analizate si eventual acceptate pana la stabilirea ofertantului castgigator. Daca autoritatea contractanta nu este de acord cu aceste modificari (clauze obligatorii respectiv clauze specifice), va comunica acest fapt ofertantului, iar daca acesta isi mentine pozitia, in conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006, oferta va fi considerata neconforma. La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TL de depunere a contestatiilor 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act al AC pe care orice persoana care se considera vatamata il considera nelegal.Daca contestatia priv. documentatia, termenul decurge la data publicarii.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - STTMTg MuresBiroul Juridic
Adresa postala: str. Barajului, nr.6, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540191, Romania, Tel. +40 265250501, Fax: +40 265306098
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2013 11:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer