Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor si a echipamentelor conexe


Anunt de participare (utilitati) numarul 149108/03.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +4 0212038269, In atentia: Marius MARCUTA - [email protected], Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.N.Nuclearelectrica S.A. ? Sucursala FCN Pitesti
Adresa postala: Str. Cimpului, nr. 1, jud. Arges, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 115400, Romania, Punct(e) de contact: Marian Ivan, Constantin Stefanica, Tel. +40 248207700, In atentia: Marian Ivan, Constantin Stefanica, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 248262499
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.N.Nuclearelectrica S.A. ? Sucursala FCN Pitesti
Adresa postala: Str. Cimpului, nr. 1, jud. Arges, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 115400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Contractare si Achizitii Publice, Tel. +40 248207969, In atentia: Constantin Stefanica, Email: [email protected], Fax: +40 248262499
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala care desfasoara activitati relevante in sectorul de utilitati ?Energie?
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului si la FCN Pitesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor si a echipamentelor conexe, atat la sediul prestatorului cat si la sediul FCN Pitesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Revizii si reparatii automobile conform descrierilor si cerintelor din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 360, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 7.200 lei si poate fi constituita si in valuta.Echivalenta in acest caz se va face la cursul stabilit de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si va avea o valabilitate de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie in conf. cu prev.art.86-HG 925/2006actualizata.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formular III.1.1.a(in original).Coduri IBAN: LEI: RO94RNCB0072049718520001, BCR sect.1;EURO: RO45RNCB0072049718520010, BCR sect.1.Documentul care dovedeste constituirea garantiei de participare se va anexa la scrisoarea de inaintare, separat de coletul cu oferta.Ofertantii ce se incadreaza in categoria IMM-urilor cf OG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%.Pt. a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1, dupa caz.In situatia in care ofertantul este o asociere, pt. a beneficia de reducerea cu 50%, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conf.Legea 46/2004.In cazul depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Conditiile de retinere/restituire a garantiei de participare: conf. cu preved. art. 87/art.88 din HG 925/2006 cu modifi.sicomplet.ulteri.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conf.cu preved.art.87din HG 925/2006 cu modifi. si completarile ulterioare.In cazul in care un ofertant depune contestatie la CNSC si aceasta contestatie este respinsa ca fiind nefondata de CNSC, sau acesta renunta la contestatie, atunci autoritatea contractanta, in temeiul art. 278¹ din OUG34/2006 cu complet.si modifi. ulterioare va retine contestatorului din garantia depusa, suma de3.600lei. 1. Garantia de buna executie este de 10% din valoareacontractului fara TVA, in conformitate cu art. 89 si 90 din HG 925/2006, actualizata.2.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza Formular III.1.1.b. (in original).3.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie conform art. 90 alin. 3) din HG 925/2006 actualizata. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.4.Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004, au dreptul de a constitui garantie bancara de buna executie in cuantum redus cu 50%.Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1, dupa caz.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii ? cheltuieli de productie FCN Pitesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca este aplicabil se completeaza Formularul III.1.3 (Acord de asociere)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul III.2.1.a.1. Declaratia se depune in original.
Nota:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare ofertant asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c) Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.Cerinta nr. 2
a)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? se va completa Formularul III.2.1.a.2 si se depune in originalb)Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.c)Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in copie cu mentiunea ?conform cu originalulNota:
a)In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
b)In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
c)Acest document nu se solicita eventualilor subcontractantiCerinta nr. 3Certificat de participare la procedura cu oferta independenta ? conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010
Se va completa Formularul III.2.1.a.3 Documentul se depune in original.
Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.Cerinta nr. 4Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ (conflictul de interese) din OUG 34/2006, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.509/2011
Se va completa Formularul III.2.1.a.4Declaratie pe propria raspundere dupa caz, a Ofertantului/a Ofertantului asociat/ a Subcontractantului, / a Tertului sustinator ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute de art. 69¹ din OUG nr.34/ 2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Director General ? Daniela Lulache
Director Economic ? Ec. Elena Negulici cu inlocuitorul sau Mihai-Dan Gheorghievici
Sef Departament Achizitii ? Cristina Nazarevsky cu inlocuitoarea sa Dana Banea
Comisia de evaluare:
Marius-Mihail Marcuta, Adriana Ionescu, Adrian Fusle, Alexandru Musat, Ivan Marian, Marius Marian Ghioca, Constantin Stefanica ? membri, Ancuta Mihaela Chitoiu ? membru de rezerva.Nota:
a)In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.b)Acest document va fi depus si de eventualii subcontractanti.Cerintanr. 5Declaratie privind calitatea de participant la proceduraSe va completa Formularul III.2.1.a.5
Declaratia se depune in original.
Nota:
a)In cazul depunerii unei candidaturi/ oferte in asociere, fiecare asociatare obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.b)Acest document va fi depus si de eventualii subcontractanti. 1. Certificat Constatator pe numele Operatorului economica) pentru persoane juridice/fizice romane
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului pe numele ofertantului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, prin care se confirma inregistrarea precum si autorizarea candidatului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul obiectului contractului.b)Persoane juridice/fizice straine Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, pe numele Ofertantului, Ofertantului asociat - pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare, daca este cazul unei oferte comune.Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului, respectiv a ofertantului asociat, daca este cazul unei oferte comune. Datele din document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare.2. Autorizatie Registrul Auto Roman in conformitate cu OMTTc nr. 2131/2005
Autorizatie de functionare valabila la data limita de depunere a ofertelor emisa de Registrul Auto Roman (RAR) din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat pentru revizia si reparatia autovehiculelor mentionate in Anexa 1 a Caietului de sarcini.NOTA: In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului, acestuia i se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata inainte de emiterea raportului final al procedurii.
Note:
a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe numele ofertantului asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Documentele privind capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantuluide catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
c) Subcontractantii vor prezenta autorizatiile solicitate pentru partea din contract pe care o vor realiza, in conditiile prevazute de art.7 si Anexa2 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3.6.
Inainte de semnarea contractului cu autoritatea contractanta, Ofertantul va prezenta toatecontractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.(conform art. Art. 96. (1) din HG 925/2006)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 11:00
Locul: S.N.N. S.A. ? Sucursala FCN Pitesti, Str. Cimpului, nr. 1, Mioveni, jud. Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta. Se va completa Formularul IV.4.3.2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
(1).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925 /2006. Se va completa Formularul VI.3. Declaratia va fi insotita obligatoriu de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, modul de indeplinire a cerintei de calificare.(2) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (1), ofertantul are obligatia de a completa documentele, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.(3) Pentru compararea ofertelor financiare se va lua in considerare pretul total (fara TVA) al acestora. In situatia in care exista doua sau mai multe oferte financiare cu acelasi pret si acesta este pretul cel mai scazut ofertat, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi prezentarea de noi oferte financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.NOTA: Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download(4)Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Se va completa Formularul VI.3.2
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare celei in care s-a luat la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal, conform cu prevederile art. 256² din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica SA - Departament Achizitii
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Fax: +40 212031315
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer