Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de intretinere si reparatie a instalatiilor de climatizare ale ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj?


Anunt de participare (utilitati) numarul 143521/08.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ- str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Punct(e) de contact: Geodescu Cosmin, Tel. +40 264405589, Email: [email protected], Fax: +40 264405500, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Servicii de intretinere si reparatie a instalatiilor de climatizare ale ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Cluj Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparatie a instalatiilor de climatizare ale ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj, conform solicitarilor din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de intretinere si reparare pentru 243 aparate de climatizare apartinand ST Cluj, DET Cluj si OMEPA Cluj.
Valoarea estimata fara TVA: 60, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- 900 lei.Ofertantul are obligatia de a prezenta garantia de participare la deschiderea oferelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Modul de prezentare a garantiei de participare la licitatie este : --conform art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006-- depunerea la autoritatea contractanta a unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.(Contul: RO09 RNCB 0106 0265 8437 0001 BCR Cluj)--in numerar la casieria autoritatii contractante.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In cazul in careoperatorul economic se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovada constituirii garantiei de participare cu documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM.Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare poate fi retinuta in urmatoarele situatii: - oferta a fost retrasa in perioada de valabilitate;
- oferta este declarata castigatoare, si nu este constituita garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
- oferta fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 7% din valoarea contractului de servicii fara TVA.La modul de constituire al garantiei de buna executie se vor avea in vedere prevederile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, prevederile H.G.nr. 1045/2011 si art. 90 alin. 3 din HG 925/2006.In cazul decalarii termenului de prestare prin act aditional se va urmari si prelungirea perioadei initiale de valabilitate a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitati de plata : OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?formular anexat.
2. Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gasestein nici o situatie din cele precizate la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 -formular anexat.
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.- Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gasestein situatiile prevazute la art.691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006-formular anexat.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in sensul organizarii, derularii si finalizarii procedurii de atribuire sunt: Claudia ANASTASE, Ciprian BUD, Leontina MAGDAS, Bogdan OLANESCU, Constantin BISERICARU, Mioara VAIDA, Cosmin GEODESCU, Romulus MATEI, Lucian BONDOR, Gheorghe AUGUSTINI, Bianca TEREBES, Mariana HAIDUC, Florin CATUNA, Cornel DURDEU, Gabriela FLUERAS, Adela MOLDOVAN, Calin GROZA.
4. Certificate privind taxele si impozitele - a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor sitaxelor catre bugetul local? formular tip emis de autoritatile competente.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului -formular tip emis de autoritatile competente.
Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele se vor prezenta in original? copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010
6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
7. Fisa informatii generale.Formulare anexate. 1.Persoane juridice/fizice romane- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. In cazul prezentarii certificatului in copie, ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata .
2.Persoane juridice /fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente doveditoare pentru electrician autorizat grupa a III-a NPM nominalizat in echipa de indeplinire a contractului
Prezentare copie dupa autorizatie.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare copie.
Resurse tehnice - Informatii referitoare la instalatiile, echipamentele tehnice de care poate poare dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe propria raspundere
Informatii privind asociatii (daca exista)
Modalitatea de indeplinire
Formular anexat
Informatii privind subcontractantii (daca exista)
Modalitatea de indeplinire
Formular anexat
Prezentare dovezi privind implementarea sistemului de manegement al calitatii ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
- Prezentare copie dupa certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA2108
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2013 14:00
Locul: Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr. 27, et. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de licitatie si persoanele imputernicite din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Criteriul de evaluare al ofertelor este pretul cel mai scazut, obtinut prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul: Pret comparare oferte = 90% x Pret Revizie + 10% x Pret Tarif Manopera (I.A.)Se pot depune oferte doar pentru toate obiectivele.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. ?Transelectrica? S.A. Bucuresti ? Sucursala de Transport Cluj - Consilier Juridic
Adresa postala: Str. Memorandumului, nr.27, etaj IV, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel. +40 264405524, Fax: +40 264405500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer