Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,servicii de intretinere si reparatie acumulatoare MOP?


Anunt de participare (utilitati) numarul 137568/20.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA - UZINA CRAIOVA BARIERA VALCII, NR.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Marius Popescu, Tel. +40 0372511505, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,servicii de intretinere si reparatie acumulatoare MOP?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de revizie, reparatie si verificare CNCIR a 10 bucati acumulatoare MOP pentru intrerupatoare tip IO 110 kV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de revizie, reparatie si verificare CNCIR a 10 bucati acumulatoare MOP pentru intrerupatoare tip IO 110 kV
Valoarea estimata fara TVA: 31, 007.29RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 310.08 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(formular 10), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) Ordin de plata sau fila cec confirmate de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO04RNCB0134041638011024, BCR Sucursala Patria Craiova Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 aliniatul (1) din HG 925/2006 modificat de HG 834/2010; conform art.90 aliniatul (3) din HG 925/2006 modificat de HG 1045/2011. Este de preferat ca aceasta garantie sa fie emisa de catre o banca din Romania.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea-Cerinta obligatorie: Formularul 12A;Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 181 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Cerinta obligatorie: Formularul 12B;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta-Cerinta obligatorie: Formularul 1;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Nota: persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ing. Constantin Hoanca ? Director Sucursala Electrocentrale Craiova II, ing. Mihai Bobos-Dir.Adj.Exploatare, ec.C-tin Budoace-Contabil Sef-Cerinta obligatorie: Formularul 2; Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: Prezentare certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC: inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, daca in cadrul ofertei acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara: Formularul , ,Informatii generale?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea a cel putin un proces verbal de receptie/document constatator care sa confirme prestarea de servicii similare cu valoare cel putin egala cu 15500.00 lei, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; (ex: document constatator conform HGR 1337/2006).
Certificat ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta documentele prin care va dovedi ca are implementat un sistem de management al calitatii certificat, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare;
- elementul care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua;
- nu se utilizeaza pasul de licitare;
- ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret;
- ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;
- pentru a participa la faza finala de licitatie electronica , ofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2012 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2012 14:30
Locul: Uzina Craiova, Craiova str. Bariera Valcii nr. 195, cod 200716, jud Dolj, etaj 2, sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final, dupa faza de licitatie electronica, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret(totodata si cel mai scazut pret), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA - Serviciul juridic
Adresa postala: str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 0351403300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2012 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer