Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatii a autovehiculelor


Anunt de participare (utilitati) numarul 144214/10.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr. 11, Sucursala de Transport Timisoara, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 256294054, In atentia: Lucian Carju, Email: [email protected], Fax: +40 256219963, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii a autovehiculelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de revizii tehnice, reparatii si remorcari ale autovehiculelor apartinind Sucursalei de Transport Timisoara, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112100-4 - Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor presta serviciile pentru un numar total (pentru toate loturile) de 26 autovehicule, in conformitate cu caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: pentru LOT1 = 400 lei (200 lei pentru IMM); pentru LOT2 = 940 lei (470 lei pentru IMM); pentru LOT3 = 80 lei (40 lei pentru IMM); pentru LOT4 = 160 lei (80 lei pentru IMM); pentru LOT5 = 100 lei (50 lei pentru IMM); pentru LOT6 = 90 lei (45 lei pentru IMM); pentru LOT7 = 80 lei (40 lei pentru IMM); pentru LOT8 = 150 lei (75 lei pentru IMM). In cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria IMM, pentru a putea beneficia de prevederile Legii 346/2004, art.16, alin. 2, acesta are obligatia de a depune, atasat dovezii de constituire a garantiei de participare, declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei nr. 1 din legea 346/2004, care sa ateste incadrarea ca IMM Perioada de valabilitate a garantiei de participare : trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ; Modalitate de constituire : conform prevederilor art. 86 alin.(1) din HG nr.925/2006.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata prin Ordin de Plata, din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OG 34/2006, Formularul 3. In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati. De asemenea, daca este cazul, declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator.
2.)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OG 34/2006, Formularul 4. In cazul unei asocieri, declaratia va fi prezentata de catre toti membrii asocierii. In cazul tertului sustinator, acesta va prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 litera a), c)1 si d) din OG 34/2006 .3.)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederileart.69^1 din OG 34/2006, Formularul 5. Aceasta declaratie se va prezenta, daca este cazul, atit de subcontractant cit si de tertul sustinator. In cazul unei asocieri, declaratia va fi prezentata de catre toti membrii asocierii. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator din prezenta procedura.Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Sucursalei de Transport Timisoara, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Luca Nicolae IACOBICI - Director- Nicolae CHIOSA - Director tehnic- Carmen Mirela TARANU - Director economic
- Aurel CICLOVAN ? Sef Serviciu Comercial
- Alexandra NITU ? Consilier Juridic
- Mihaiela COTUMBIANU ? Sef Serviciu Buget Finante
- Nicolae ZIDARU ? Sef Serv. Calitate, Mediu, Securitatea Muncii
- Florin STURZA ? Sef Serviciu Tehnic
- Horia POENARU ? Secretar Comisia Tehnica de Avizare
- Marcel ZABERCA- Sef Birou Exploatare
- Doru MACAVEIU ? Sef Serviciu Investitii
- Radu MARIAN ? Responsabil Securitate Instalatii
- Iosif IUHASZ - Sef Serviciu Sisteme Control Protectii si Automatizari
- Lucian CIRJU ? Responsabil achizitie
- Ioan GOMBOS - Sef Serviciu Auto
4.)Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP 314/12.10.2010, Formularul 6
5.)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata);6.) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata);Nota: - Certificatele de la pct. 5 si 6 trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele: ofertantul nu trebuie sa aiba datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 5) si 6), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 1)Documente care dovedesc inregistrarea si obiectul de activitate: Certificat constatator emis de ONRC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate din certificatul constatator emis de ONRC un cod CAEN corespondent cu obiectul contractului.Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta certificatul constatator in original/copie legalizata pentru conformitate, in situatia in care initial a prezentat acest document in copie ?conform cu originalul?; Pentru a verifica neincadrarea in prevederile art.69^1 din OG 34/2006, certificatul constatator se prezinta de atit de catre ofertant cit si, daca e cazul, de catre subcontractant sau tertul sustinator. In cazul unei asocieri, certificatul constatator se prezinta de catre toti membrii asocierii.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.2)Autorizari specifice contractului: a) Autorizatie Tehnica Clasa I si II de autorizare pentru toate tipurile de autovehicule pentru care se depune oferta, eliberata de Registrul Auto Roman, in conformitate cu prevederile OG 82/2000, aprobata prin Legea 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si RNTR-9/2005, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor (in copie ?conform cu originalul", semnata si stampilata).b) Autorizatie de mediu, eliberata de Agentia de Mediu, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau contract cu un agent economoc public sau privat autorizat in tratarea sau colectarea deseurilor rezultate in urma proceselor de reparatii auto (in copie ?conform cu originalul", semnata si stampilata).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele competente, in copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata;
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Bilantului contabil la data de 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele competente, in copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata;
Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, Formularul 7.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul 7.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Ofertantul va prezenta Declaratie -Formularul 8- insotita de copii de pe certificate/ documente/ procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Declaratie -Formularul 8- insotita de copii de pe certificate/ documente/ procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Resurse umane :
a) declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalulului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formular 9;
b) Informatii referitoarela studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii; Se vor prezenta CV-urile persoanelor de conducere si persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta:
a)Declaratie pe proprie raspundere - Formular 9b) Se vor prezenta CV-urile persoanelor de conducere si persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Resurse tehnice:
- Declaratie a ofertantului care sa cuprinda informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii- Formular 10.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Declaratie pe proprie raspundere - Formular 10.
Gradul de acoperire la nivel local cu cel putin o unitate de reparatii autorizata RAR. -Operatorul economic va face dovada ca va presta serviciile de reparatii intr-o unitate autorizata RAR Clasa I si II, pentru tipul de autovehicule pentru care depune oferta, amplasata in municipiul Timisoara sau in localitatile limitrofe (se prezinta Autorizatia eliberata de RAR).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Autorizatia eliberata de RAR a unitatii (atelierului) in care va presta serviciile de reparatii, care sa cuprinda autorizarea Clasa I si II pentru autovehiculele pt. care depune oferta precum si amplasarea acesteia in municipiul Timisoara sau in localitatile limitrofe, in copie lizibila "conform cu originalul" semnata si stampilata.
Informatii privind subcontractantii/asociatii: a)-Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii; Formular 11 (daca ofertantul nu are subcontractanti va prezenta formularul completat cu mentiunea ?nu am subcontractanti?);b)-Acordul de asociere (daca este cazul Formular 12).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta : a)- Formular 11 (daca ofertantul nu are subcontractanti va prezenta formularul completat cu mentiunea ?nu am subcontractanti?);b)- Formular 12.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2206
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2013 10:00
Locul: Sediul Sucursalei de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11, Timisoara, cod postal: 300100
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul fiecarui ofertant, in baza unei imputerniciri scrise din partea reprezentantului legal al oferantului respectiv.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).In cazul in care se constata ca pe primul loc sint clasate doua sau mai multe oferte cu preturi egale (pretul cel mai scazut identic), Autoritatea Contractanta va solicita acestora sa depuna o noua oferta financiara (reofertare) in plic inchis, la Secretariatul autoritatii contractante, pina la data si ora care vor fi mentionate in invitatia privind reofertarea. Noile oferte care au fost depuse dupa data si ora mentionate in invitatia privind reofertarea vor fi respinse si se vor returna nedeschise. Deschiderea plicurilor care contin noile oferte (reofertarile) va avea loc la data si ora mentionate in invitatie. Comisia de evaluare va intocmi un PV de deschidere a plicurilor care contin noile oferte (reofertarile) care va fi semnat atat de membrii comisiei cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschidere. Fiecare ofertant are dreptul de a primi o copie a PV de deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la deschidere. Oferta care va avea pretul cel mai scazut dintre ofertele financiare reofertate va fi declarata cistigatoare de catre comisia de evaluare.2) Procedura de atribuire este "licitatie deschisa", in conformitate cu PAA 2013 al CN Transelectrica SA, din care face parte si Sucursala de Transport Timisoara, deoarece autoritatea contractanta CN Transelectrica SA a mai achizitionat sau urmeaza sa achizitioneze servicii care satisfac aceeasi necesitatea a autoritatii contractante si a caror valoare cumulata este mai mare de 130000 euro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica SA - Sucursala de Transport Timisoara
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr. 11, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Tel. +40 256294054, Fax: +40 256219963
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2013 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer