Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatii a autovehiculelor in Sucursala de Transport Constanta


Anunt de participare (utilitati) numarul 146823/26.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 241607579, In atentia: Dulgheru Dragos, Email: [email protected], Fax: +40 241607552, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii a autovehiculelor in Sucursala de Transport Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Pentru ambele loturi prestarea serviciilor se va efectua in locatiile operatorului economic
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparatii a autovehiculelor in Sucursala de Transport Constanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112100-4 - Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului supus procedurii de achizitie publica consta in necesitatea mentinerii in stare de functionare a mijloacelor de transport din dotarea Sucursalei de Transport Constanta.
Lotul 1 ? zona Constanta-Tulcea ? 26 autovehicule
Lotul 2 ? zona Galati ? 6 autovehicule
Valoarea estimata fara TVA: 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 4.000, 00 lei (lot1?3.000, 00; lot2?1.000, 00 lei(50% pt. IMM, daca se prezinta doc. care dovedesc inreg. ca IMM, in conf. cu L346/2004?(Formular F3) din Sect Formulare. Pentru garantia depusa in valua, echivalentul leu/valuta se va calcula la cursul de schimb al BNR din a 5 lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.a)Perioada de valabilit a garantiei de participare: 90 zile (de la termenul limita de depunere a ofertelor)b) Modul de constituire: - prin OP sau fila CEC (cont: RO76 RZBR 0000 0600 0294 9765, Raiffeisen Bank Constanta);
- prin orice instrum de garantare emis, in cond legii, de o soc bancara ori de o soc de asigurari;
- numerar la casierie.Instrum. de garantare tb. sa prevada obligatoriu daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat. (Formular F4)Ofertele depuse fara constituirea garantiei de participare, sau a caror garantie nu indeplineste cuantumul, forma si valabilitatea solicitata, sau ofertele care nu sunt insotite de dovada, constituirii garantiei de participare vor fi respinse.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.c) Conditii de retinere a garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In conformitate cu art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, pentru lotul 1 se va retine din garantia de participare 1% din valoarea estimata, respectiv 1.500, 00 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA (50% pt. IMM), exprimata in lei, constituita prin: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta in original);
-retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, (in acest caz operatorul economic are obligatia, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HGR1045/2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului conform precizarilor din sectiunea ?clauze contractuale?);In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii 346/2004.Optiunea pentru una din cele doua variante de depunere a GBE va fi precizata clar in formularul privind caluzele contractuale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de finantare: surse proprii / Modalitati de plata: prin transfer bancar cu ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 - in sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertanii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. Se va completa (Formular F 5)-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 6)
Nota: persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director ? Vaju Marian, Director tehnic ? Balta Niculae, in calitate de inlocuitor al directorului, Director economic - Bejan Octaviana, Sef Serviciul Buget Finante Contabilitate - Vaju Valentina, in calitate de inlocuitor al directorului economic,
Serviciul Buget Finante Contabilitate ? Ciurea Tincuta
Serviciul Auto: Tifrea Ion, Serviciul Comercial: Tanasa Ion, Dulgheru Dragos, Miron Consuela
Serviciul Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca ? Anicai Eugen, Consilier juridic - Sava LilianaIn cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator (Formular F 6) se va prezenta de catre toti partenerii asocierii/subcontractantii/terii sustinatori desemnati.
Oferta depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din OUG 34/2006 va fi considerata inacceptabila, conform art. 36, alin.(1), lit. g) din HG 925/2006.-Declaratie privind eligibilitatea ? neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa(Formular F 7)
In cazul asocierii declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul.-Declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 181 ? neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 8)In cazul asocierii declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul. Tertul sustinator are obligatia incadrarii doar in prevederile de la literele a), c1) si d).-Informatii generale (Formular F 9) - se va prezenta indiferent de forma de participare la procedura de achizitie publica (ofertant/asociat/subcontractant tert sustinator)-a) Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat - Formular tip emis de autoritatile competente;b) Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local - Formular tip emis de autoritatile competente;
Din Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezentain original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de operatorul economic pentru ?conformitate? cu originalul.In cazul in care in tara de origine sau rezidenta nu se elibereaza astfel de certificate, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele emise de autoritatile abilitate trebuie sa certifice ca ofertantul nu are datorii scadente la plata pina la finele lunii anterioare depunerii ofertelor.
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata. -Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate.
Certificat Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul in care acest document se prezinta in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru conformitate.
In cazul depunerii uneioferte comune (asociere) documentul trebuie prezentat de toti membrii asocierii.
-Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate.
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, insotite de traducere autorizata in limba romana.-Autorizatie Tehnica Clasa I, II si IV eliberata de Registrul Auto Roman in conformitate cu prevederile Ordonantei 82/2000, aprobata prin Legea 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si RNTR 9/2005 actualizata (pentru loturile 1 si 2)-Autorizatie tehnica pentru efectuare Inspectii Tehnice Periodice in conformitate cu RNTR?1, aprobat prin Ordin nr. 2.133/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (pentru loturile 1 si 2)-Autorizatie ISCIR pentru reparatii stivuitoare autopropulsate, in conformitate cu prdevederile Ordinului nr. 2154/2009 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 (pentru lotul 1)-Autorizatie de mediu, eliberata de Agentia de Mediu, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 sau contract cu un agent economic public sau privat autorizat in tratarea sau colectarea deseurilor rezultate in urma proceselor de reparatii auto. (pentru loturile 1 si 2)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Cifra de afaceri globala - medie anuala pentru ultimii trei ani; se va prezenta o declaratie din care sa rezulte ca cifra de afaceri globala (media anuala pe ultimii 3 ani) trebuie sa fie mai mare sau egala cu pragul minim solicitat de: -pentru lotul 1 ? 300.000, 00 lei-pentru lotul 2 ? 100.000, 00 leiPrecizare: *)Mentionam ca pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F10)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie cu lista principalelor servicii similare - Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, in care sa existe cel putin un contract cu obiect similar celui supus procedurii de achizitie, a carui valoare sa fie cel putin egala ca valoare sau sa depasesca pragul minim solicitat:
-pentru lotul 1 ? 150.000, 00 lei-pentru lotul 2 ? 50.000, 00 leiSe demonstreaza prezentand Formularul F10 insotit de recomandarile/certificatele constatatoare conform art. 97^1 din HGR nr. 925/2006/ orice documente, privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Precizari: *)Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.**)Mentionam ca pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F11)
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, din care sa rezulte ca sunt suficiente pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestare servicii. Se va solicita prezentarea unei declaratii privind asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc.) acelor echipamente, utilaje, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii;
Modalitatea de indeplinire
se va completa(Formular F12)
Declaratie privind partea/partile din contract care eventual, se intentioneaza sa se subcontracteze; pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta 34/2006, subcontractantul/subcontractantii implicati in procedura, vor completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta.
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F13)
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati; (daca exista); fiecare asociat va prezenta propriul dosar cuprinzand documentele de calificare solicitate la pct.III.2, pentru partea sa de implicare cf. Anexa nr. 2 la Ordin ANRMAP 509/2011; indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si profesionala (pct.III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului cf. OUG 34/2006, art. 190, alin (3); pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta 34/2006, asociatul/asociatii implicati in procedura, vor completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta.
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F14)
Certificat ISO 9001 sau echivalent - copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor.Nota: in cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune aceste documente
Modalitatea de indeplinire
Formular tip emis de autoritatile competente
Certificat ISO 14001 sau echivalent - copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor.Nota: in cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune aceste documente
Modalitatea de indeplinire
Formular tip emis de autoritatile competente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistarti in SEAP, conf. art. 42 si 44, alin. (2) din Hotararea nr. 1660/2006 si care au depus oferte admisibile. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Nr de runde ? 1(una); Durata unei runde ? 1(una) zi. Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei (prin reducerea proportionala a tuturor elementelor de costce il compun), deoarece criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.Dupa runda de reofertare, toti participanti care si-au modificat propunerea financiara, au obligatia ca in termen demaxim 3 (trei) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, sa transmita noile propuneri finaciare; Documentele se vor transmite in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA2344_STCTA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 13:00
Locul: B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea Constanta, jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentatnii legali ai ofertantilor sau reprezentatii imputerniciti ai reprezentantilor legali
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Aceste solicitari se adreseaza in scris, inainte de data, specificata in invitatia de participare, pentru depunerea ofertelor lasand posibilitatea autoritatii contractante de a raspunde in termenele prevazute la art.78 si art.79 din OUG 34/2006. (Formularul F19)-Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconformasau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 361 si art. 37. Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate ?ADMISIBILE?, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile.-La momentul finalizarii fazei finale de licitatie electronica, sistemul electronic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Dupa finalizarea etapei de licitatie electronica ofertantii au obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante, in maxim 3 zile lucratoare, de la finalizarea etapei de licitatie electronica, in scris, in original, propunerea financiara, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitare electronica.-Pentruvizualizarea fisierelor, incarcate in SEAP, semnate electronic, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizarilor de semnatura electronica).-In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular F18 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, art. 256^2, art. 270, art. 271.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. Transelectrica S.A.Bucuresti - Sucursala de TransportConstanta- juridic
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1 , parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Tel. +40 241607518, Email: [email protected], Fax: +40 241607550
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer