Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatii auto


Anunt de participare (utilitati) numarul 148678/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201948, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La service-ul prestatorului
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 500, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite : Pe parcursul acordului cadru se vor incheia un nr. de 2 contracte subsecvente, cate unul in fiecare an.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea estimata :
Lot 1 ? Mijloace de transport marca Volkswagen ? 1.540.000 lei
Lot 2 ? Mijloace de transport marca Toyota ? 1.695.000 lei
Lot 3 ? Mijloace de transport marca Mitsubishi ? 265.000 lei
Conform specificatiilor caietului de sarcini: Servicii de intretinere si reparatii auto
- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale Acordului cadru se regasesc in Anexele 2, 3 si 4 din Caietul de sarcini.
- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexele 5, 6 si 7 din Caietul de sarcini.
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: Lot 1 ? Mijloace de transport marca Volkswagen ? 994.901 leiLot 2 ? Mijloace de transport marca Toyota ? 868.623 leiLot 3 ? Mijloace de transport marca Mitsubishi ? 58.476 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata :
Lot 1 ? Mijloace de transport marca Volkswagen ? 1.540.000 lei
Lot 2 ? Mijloace de transport marca Toyota ? 1.695.000 lei
Lot 3 ? Mijloace de transport marca Mitsubishi ? 265.000 lei
Conform specificatiilor caietului de sarcini: Servicii de intretinere si reparatii auto
- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale Acordului cadru se regasesc in Anexele 2, 3 si 4 din Caietul de sarcini.
- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexele 5, 6 si 7 din Caietul de sarcini.
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: Lot 1 ? Mijloace de transport marca Volkswagen ? 994.901 leiLot 2 ? Mijloace de transport marca Toyota ? 868.623 leiLot 3 ? Mijloace de transport marca Mitsubishi ? 58.476 lei
Valoarea estimata fara TVA: 3, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: Lot 1-30.800 lei;Lot 2?33.900 lei;Lot 3-5.300 lei.Echivalenta pt o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de dep.a of.Perioada de valab.a GP: 90 de zile de la data limita de dep.a of.Modul de const.a GP: 1.GP se exprima in lei, se va prezenta in orig. la deschiderea licit. si poate fi const.astfel: virament bancar, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc. de asig., care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA;ordin de plata sau fila CEC, cu cond.confirm.acestora de catre banca pana la data desch.of.in contul deschis la RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias.2.GP trebuie sa fie irevocabila.3.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata GP se va executa: a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf.cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a benef, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Of.care nu sunt insotite de dovada const.GP vor fi respinse (art. 33 alin. (3) lit. b) din HG. 925/2006).AC are dreptul de a vira GP in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constit., atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele sit: isi retrage of. in perioada de valab.a acesteia;of.sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GBE in perioada de valab.a of;of.sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr.in perioada de valab.a of.In masura in care CNSC respinge o contestatie, AC va retine contestatorului din GP in raport cu VE a contractului o suma in conf.cu art.278ยน alin(1)si(2)din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/2010, resp.va retine din GP cuantumul de: pentru lot 1-5.320 lei;pentru lot 2?5.475 lei si pentru lot3 ? nu se retine. Cuantumul GBE va fi de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Perioada de valabilitate a GBE este egala cu cea a termenului de prestare aferenta fiecarui contract subsecvent.GBE a contractului de servicii se const. conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art.90 alin.(1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.90 alin.(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre furnizor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite furnizorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie .Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr.3 din Cap.III Modele de Formulare
Cerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr.4 din Cap.III Modele de Formulare
Cerinta nr.3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006.Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr.5 din Cap.III Modele de Formulare
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
dl. Virgil Metea ? Director General SNGN Romgaz SA
dl. Dobrescu Dumitru ? Director General Adjunct Investitii
d-na Ionascu Lucia ? Director Departament Economic
dl. Lucian Birsan ? Director Departament Tehnic Achizitii
dl. Horea Bodogae -Director Directia Achizitii
dl. Bogdan Nicolae ? Sef Serviciu Mecano-Energetic
dl. Adrian Moldovan ? Ing. Serv. Mecano-Energetic
dl. Nicolae Lapadat - Ing. Serv. Mecano-Energetic
d-na.Cecilia Bolchis ? Sef Serviciu Licitatiid-na Cristina Crisan ? Economist Serviciul Contabilitate
d-na Daniela Pamfilie ? Economist Serv. Licitatii
Cerinta nr.4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/.2010Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr.6 din Cap.III Modele de Formulare Cerinta nr.1
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, sau:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Cerinta nr.2
Persoane juridice /fizice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Cerinta nr.3
Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul).
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
Cerinta nr.2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim : Lot 1 ? Mijloace de transport marca Volkswagen ? 1.900.000 lei
Lot 2 ? Mijloace de transport marca Toyota ? 1.700.000 lei
Lot 3 ? Mijloace de transport marca Mitsubishi ? 110.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentareaformularului nr.7 din cap.III Modele de Formulare
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Experienta similara
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari deservicii de reparatii pentru tipul de marci de autoturisme cuprinse in Anexa nr. 1 din Caietul de sarcini, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestari servicii, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea decertificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar a caror valoare insumatasa fie de cel putin : Lot 1 ? Mijloace de transport marca Volkswagen ? 900.000 lei
Lot 2 ? Mijloace de transport marca Toyota ? 800.000 lei
Lot 3 ? Mijloace de transport marca Mitsubishi ? 50.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularul nr.8. din Cap.III Modele de FormularePentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
Cerinta nr. 2
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze;c) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularul nr.11. din Cap.III Modele de Formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP pentru a participa la etapa finala de L.E. La etapa finala de L.E. vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor care au oferte admisibile, invitatia de participare la etapa finala de L.E., in care se va prezenta data de desfasurare a rundei.Ofertantii pot vedea nr. de participanti. Etapa finala de L.E. se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2014 12:00
Locul: SNGN Romgaz SA Medias, str. C-tin Motas, nr.4 , parter Sala P4 Serv. Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertnatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Se va prezenta modelul de acord-cadru si contract subsecvent (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la termenul limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea acestora semnate si stampilate pana la termenul limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta?, insotit de ?Centralizator de preturi?(daca este cazul), completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201940, Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer