Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE -EMC MOTRU-CARIERA HUSNICIOARA


Anunt de participare (utilitati) numarul 138304/21.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU -EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE MOTRU str. Calea Severinului nr.19 , ,Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: CAPRIORU GABRIEL DORIN, Tel. +40 374178372, Email: [email protected], Fax: +40 253410422, Adresa internet (URL): www.snlo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate sub autoritatea M.E.C.M.A.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE -EMC MOTRU-CARIERA HUSNICIOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: EMC MOTRU-la sediul Carierei Husnicioara
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop mentinerea in functiune a echipamentelor de climatizare existente la E.M.C. Motru -C. Husnicioara.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
instalatii frigorifice
9000 BTU-12 buc
12000 BTU-34 buc
Valoarea estimata fara TVA: 6, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
120 LEI Per.de valab.gar.de part.va fi cel putin egala cu per.de valab.a of., adica de 90 de zile de la data limita de dep.a ofertelor.Gar.pt.part.se poate constitui in lei in urm.forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig., care se prez.in orig., in cuantumul si pt.per.de valab. prev.in docum.de atrib.(de exemplu scris. de gar.bancara in orig., complet.conform formular nr. 15 model anexat);
- 1. a unui ordin de plata sau a unei fila CEC, cu cond.confirm.acestora de catre banca emitenta pana la data deschid.ofert.; Contul aut. contract. este RO26 RZBR 0000 0600 1468 1554, deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Motru;
- 2. a sumei in numerar.Aut.contrac.are dreptul de a retine gar.pt. part., ofert. pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valab. a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stab.castigatoare, refuza sa semneze contractul de achiz.publica in per. de valab. a ofertei.In cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, indif.de modul de const.al gar.de part., nu se va retine nicio suma deoarece val.estimata este sub pragul prevazut la art. 278?1 din OUG 34/2006.In oricare din sit.dovada constit.gar.de part. tb.sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora stab.pt. deschidere. IMM-urile, care fac dov.in acest sens prin prez.docum.prev. in Legea 346/2004 benef.de red.cu 50% a garantiei de participare.Cond.de restit.a gar.de part.: in conform.cu art.88 din HG 925/2006 actualiz.la zi. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul IMM); Modul de constituire al garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006 - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 16 model anexat;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sur.prop.prin compens.cu en.el.con.HG685/1999 cu obl.ca prest.sa fie initiat.circ.de compens.sau prin alte mod.leg.de pl.numai daca ex.disp.in ter.de 90zile de la inreg. facturii la sediul a.c.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original, prezentarea Formularul nr. 3, model anexat;
Cerinta nr. 2-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original, prezentarea Formularul nr. 4, model anexat;
Cerinta nr. 3-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura prezentarea Formularul 5, model anexat;
Cerinta nr. 4-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Director Sucursala Divizia Miniera - Ogarlaci Vasile-Director Strategie Dezvoltare - Trotea Tiberu
-Director Economic - Viasu Nicolae
-Director Adjunct Achizitii Publice - Rebedea Ion
-Director E.M.C. MOTRU ? Rabu V. Vasile
-Director Economic ? Dondera Ion- Inginer Sef Energetic- Gabriel Caranda
-Sef Departament Achizitii Publice ? Mantog Dumitru
-Sef Birou ACLS ? Ion Claudiu Savescu
-Sef Birou Energetic ?Florian Groza
-Sef Birou Legislatie ? Petcu Ion
-Birou ACLS ?Caprioru Gabriel Dorin
.Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazul, prezentarea Formularul 7, model anexat;
Cerinta nr. 5-Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010, prezentare Formular 6, model anexat; Cerinta nr. 1-Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, prezentare Certificatului constatator;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Bilantul contabil sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul valabil la 30.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Prezentarea Bilantului contabil/extras de bilant; sau prezentarea altor documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului
Cerinta nr. 2-Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani - in masura in care aceste informatii sunt disponibile - trebuie sa fie cel putin egala cu 12.000 lei.Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, media cifrei de afaceri globala va fi raportata la data infiintarii sau data la care operatorul economic si-a inceput activitatea comerciala (conform art.185 al.(1) lit.c din OUG 34/2006 actualizata).In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (conform art.185 al.(2) din OUG 34/2006 actualizata).Prezentarea - fisa de informatii generale, formular 8, model anexat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Formularul 11
Cerinta nr. 2-Informatii privind experienta similara ? prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, in valoare, cel putin egala cu suma de 6.000 lei;Ofertantul va prezenta copiei/co;piilor dupa informatiile relevante contracte de prestari servicii, in indeplinirea contractului respectiv, care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit cu o valoare cel putin egala 6.000 lei (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor din maxim trei contracte).formular 9
Cerinta nr. 3-Cel putin o recomandare din partea beneficiarilor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau documente constatatoare emise de autoritati contractante in baza art. 971 din HG 925/2006 actualizata
Cerinta nr. 4-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Prezentarea Formularului 10, model anexat
Cerinta nr. 5-Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Prezentarea Formularului 20, model anexat Prezentarea de contracte/conventii de inchiriere, dupa caz, pentru cele inchiriate-in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 6-Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de servicii.In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform formular 13model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform formular 8 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
Cerinta nr. 1-Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru categoria de servicii care sunt ofertate, in termen de valabilitate.Prezentatea certificatului ISO 9001:2008 sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru categoria de servicii care sunt ofertate ? in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Cerinta nr. 2 Certificat ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in termen de valabilitate. Prezentarea certificatului ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant. Operatorii economici pot obtine informatii suplimentare privind reglementarile referitoare la protectia mediului de la Agentiile pentru protectia mediului, Sistemele de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape, sau de la Comisariatele Garzii de Mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23525
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2012 11:00
Locul: EMC Motru, Calea Severinului nr.19, Motru, jud. Gorj -etaj III, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele nominalizate prin dispozitia directorului autoritatii contractante, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura de achizitie publica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii. -Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta. Ulterior, obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala. -In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii. -Ofertantii vor completa formularele 15-21, daca este cazul.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare declaratie*, model anexat. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXPLOATAREA MINIERA de CARIERE MOTRU -Biroul Legislatie
Adresa postala: str. Calea Severinului nr.19 , ,Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 374178146, Fax: +40 253410422
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2012 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer