Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatii echipamente de climatizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 139830/22.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice al EMC Rosia-Pesteana, Tel. +40 0253/371188/ +40 0253/371189/ +40 0374/176069, In atentia: Dinu Marilena, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana
Adresa postala: str. Constructorilor, nr.9, Registratura, etaj.1, jud. Gorj, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0374/176069, In atentia: Dinu Marilena, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii echipamente de climatizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: cariera Rosia; cariera Pesteana
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop mentinerea in functiune a echipamentelor de climatizare montate pe utilajele miniere de cariera si a instalatiilor de climatizare de la sediile administrative ale E.M.C. Rosia-Pesteana.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru Cariera Rosia:
5 buc. echipamente de climatizare de 9000 BTU;
30 buc echipamente de climatizare de 12000 BTU;
4 buc echipamente de climatizare de 18000 BTU;
1 buc echipamente de climatizare de 24000 BTU
Pentru Cariera Pesteana
9 buc echipamente de climatizare de 12000 BTU;
1 buc echipamente de climatizare de 18000 BTU;
1 buc echipamente de climatizare de 24000 BTU;
Valoarea estimata fara TVA: 16, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
320 lei Perioada de valabilitate. a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate. a ofertei, adica de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia pentru participare se poate constitui conform art.86 alin.(1) si alin.(5) din HG 925/2006 actualizata. Contul autoritatii contractante este RO97 RZBR 0000 0600 1467 8821 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu;
-Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabil. a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In oricare din situatii dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschidere.Ofertele depuse la o alta adresa a AC decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschise.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere.IMM-urile, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Conditiile de restituire a garantiei de participare: conf.art.88 din HG 925/2006 actualizata la zi. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul IMM); Modul de constituire al garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006 - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 12 model anexat; - prin depunere la casierie ; - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(4) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse prop.Mod.leg.de pl.de reg.prin compen.cu en.el.conf.HG 685/1999 cu ob.ca pres.sa fie init.circ. de comp.sau prin alte mod.leg.de pl.numai daca ex.disp.in ter.de 90zile de la emit.fact.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original. Formularul nr. 12A, model anexat;Cerinta nr. 2Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original.Formularul nr. 12B, model anexat;Cerinta nr. 3Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Formularul 12C, model anexat;Cerinta nr. 4Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Va informam ca persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Braia Alexandru- Director E.M.C. Rosia-Pesteana, Pistol Ion Director- Directia Economica, Mohora Marius -sef Serviciu Achizitii Publice, Racea Vasile ing.sef mentenanta energetica, Marilena Dinu, Cotruna Cristina, Popescu D-tru, Irod Liliana
Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazulFormularul 12D, model anexat;Cerinta nr. 5Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010.Formular 12E, model anexat; Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.Prezentarea Certificatului constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bilantul contabil sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul valabil la 30.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Prezentarea Bilantului contabil/extras de bilant
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani-in masura in care aceste informatii sunt disponibile-trebuie sa fie cel putin egala cu 16.200 lei.
Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, media cifrei de afaceri globala va fi raportata la data infiintarii sau data la care operatorul economic si-a inceput activitatea comerciala(conform art.185 al.(1) lit.c din OUG 34/2006 actualizata).In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (conform art.185 al.(2) din OUG 34/2006 actualizata)
Prezentarea Anexei 23-fisa de informatii generale, model anexat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prezentarea Formularului 12F model anexat
Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Cerinta nr. 2
Informatii privind experienta similara?prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, in valoare, cel putin egala cu suma de 16.200lei.Prezentarea copiei/co;piilor dupa informatii relevantedin contracte de prestari servicii, in indeplinirea contractului respectiv, care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit cu o valoare cel putin egala cu 16.200 lei(valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor din maxim trei contracte).
Cerinta nr. 3
Cel putin o recomandare din partea beneficiarilor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Prezentarea cel putin a unei recomandari din partea beneficiarilor- Formularul nr.4 model anexat sau documente constatatoare emise de autoritati contractante in baza art. 97 indice 1 din HG 925/2006 actualizata
Cerinta nr. 4
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Prezentarea Formularului 12 I, model anexat
Cerinta nr. 5
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Prezentarea Formularului 12 H, model anexat.Prezentarea de contracte/conventii de inchiriere, dupa caz, pentru cele inchiriate-in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 5 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul) Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de servicii.In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora).
Cerinta nr. 1 Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru categoria de servicii care sunt ofertate, in termen de valabilitate.Prezentatea certificatului ISO 9001:2008 sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru categoria de servicii care sunt ofertate ? in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Cerinta nr. 2 Certificat ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in termen de valabilitate. Operatorii economici pot obtine informatii suplimentare privind reglementarile referitoare la protectia mediului de la Agentiile pentru protectia mediului, Sistemele de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape, sau de la Comisariatele Garzii de Mediu.Prezentarea certificatului ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in termen de valabilitate, in copie cu mentiunea ?conf. cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA; DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul (lei fara TVA), in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Eventualele limite ale valorilor pana la care elementul ofertei poate fi imbunatatit: nu exista limite. In cursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23527
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2012 10:00
Locul: str. Constructorilor, nr.9, Sala de sedinte, etaj.1, loc. Rovinari, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular nr. 10, model anexat In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2012 07:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer