Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 145725/12.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 253335045/+40 253205438, In atentia: Ghioc Stefan Mihai - responsabil procedura, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Tg.-Jiu din cadrul SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA TARGU-JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - Serviciul Atribuire Contracte lucrari si Servicii, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: Ghioc Stefan Mihai - responsabil procedura, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Tg.-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et.3, Secretariat Directia Achizitii Publice, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu si toate subunitatile din subordinea acesteia
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in service de intretinere-reparare pentru instalatiile de climatizare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
42512500-3-Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)
45331221-1-Lucrari de instalare de echipament de climatizare partiala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intretinerea si repararea echipamentelor de climatizare la toate unitatile miniere din Sucursala divizia miniera, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 96, 544RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei, al garantiei de participare este de 1900. Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta (curs BNR): 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor. Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor). Modul de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau depunere in numerar la casieria autoritatii contractante. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii); Modul de constituire: conform prevederilor art.90 alin.(1) si (2) din HG 925/2006; sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin.(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la subunitatea beneficiara a prestatiilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare - formularul model
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formularul model
-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formularul model
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12.10.2010 - formularul model
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director SDM?Antonie Daniel; Director Economic?Ghimis Vasile; Director Tehnic-Badescu Alin Aristide; Director Achizitii Publice?Mocioi Dumitru; Ing Sef Energetic-Baluta Victor, Sef Serviciu Mentenanta Energetica-Irod Liliana Codruta; Sef Birou Atribuire Contracte Lucrari si Servicii-Oita Vasile; Compartiment Juridic?Popescu Cosmin- formularul model; Pentru persoane juridice/fizice romane:
-Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu
mentiunea, "conform cu originalul". Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in situatia in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
-Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie cel putin egala cu 180.000lei.Nivelul cursuluivalutarmediu de schimb (BNR) pentru echivalenta este: 4, 4560 RON/euro pentru anul 2012; 4, 2379 RON/europentru anul 2011; 4, 2099 RON/europentru anul 2010.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Fisa de informatii generale (formularul model).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - se va prezenta o Declaratie insotita de o anexa continand lista cuserviciile similare prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va prezenta cel putin un document/certificat care sa confirme prestarea de servicii cu operatii de reparatie similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani conform prevederilor art.13(1) din Ordinul 509/2011, emis de Presedintele ANRMAP (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor), care sa confirme prestarea de servicii similare. Nivelul experientei similare trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de 90.000 lei(valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte).Nivelul cursuluivalutarmediu de schimb (BNR) pentru echivalenta este: 4, 4560 RON/euro pentru anul 2012; 4, 2379 RON/europentru anul 2011; 4, 2099 RON/europentru anul 2010.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta fise de informatii privind experienta similara-formularul model.
Cerinta nr. 2 - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului - se va prezenta o Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ? formular model, precum si informatii referitoare la personalul/organismul tehnic despecialitate decare dispune(strict necesar pentru indeplinirea contractului) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant. Se vor prezenta CV-urile din care sa rezulte datele referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului, diplomele de studii (in copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul").
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: formulare model ptr. declaratia cu resurse umane si
disponibilitate.
Cerinta nr. 3 - Informatii privind dotarea tehnica minima solicitata - se prezinta Declaratiasilistele privind utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispuneofertantul(proprietate, leasing, inchiriere, etc.) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari-servicii. Dotarea tehnica minima solicitata prin caietul de sarcini pe care operatorul economic este obligat sa le detina este: voltmetru digital/analogic-1buc, compresor si butelie pentru completari/inlocuire agent frigorific-1buc, pompa vid-1buc, aparat sudura oxiacetilena-1buc, instalatie recuperare agent frigorific?1buc, trusa scule specifice frigotehnie-1buc, autovehicul pentru deplasarea in timp util la locul interventiei-1buc.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta formulare model: declaratie, DS1-3
Cerinta nr. 4. - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi. Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa (dupa caz)formularele model privind subcontractarea.
Cerinta nr. 5. - Informatii privind sustinerea tehnica: capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate ? Formular model. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire ? se vor completa formularele model privind eligibilitatea si prezentarea generala.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa (dupa caz)formularele model privind sustinerea tehnica.
Cerinta nr. 1 - Standarde de asigurare a calitatii: se solicita certificare ISO 9001?standard de certificare in domeniul calitatii sau echivalenta emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene pentru categoria de servicii care sunt ofertate. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2 - Standarde de asigurare a protectiei mediului: se solicita documente de certificarea sistemului de management de mediu, conform cerintelor standardului ISO 14001 sau echivalenta emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene pentru categoria de servicii care sunt ofertate. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 14001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
S-24575
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2013 11:00
Locul: sala de licitatii , etaj.3, Directia Achizitii Publice , S.D.M.Tg-jiu, str.Tudor Vladimirescu nr.1-15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de analiza si evaluare numiti prin dispozitia Director S.D.M., reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele amendamente la clauzele contractuale specifice din Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele model privind informatiile solicitate conf. art.69^2, alin.(2) din OUG 34/2006. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2013 08:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer