Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII LA AUTOVEHICULE


Anunt de participare (utilitati) numarul 148089/22.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Andi Ion, Tel. +40 269803201, In atentia: Serv.Licitatii, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII LA AUTOVEHICULE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediu TRANSGAZ si Exploatari teritoriale conform locatiile de domiciliu din caiet de sarcini
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII LA AUTOVEHICULE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparatii conform Specificatiei tehnice a achizitiei din SECTIUNEA II CAIET de SARCINI (Lot 1 211 autovehicule, Lot 2 85 autovehicule)
Valoarea estimata fara TVA: 3, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantum: G1 =40000 lei; G2 =30000 lei;
-pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul BNRvalabil cu 7 zile anterior date limita de depunere a ofertelor-mod de constituire: OP (inclusiv virament bancar) in cont RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001 BCR Medias sau Scrisoare de garantie bancara, Formular 11 (original) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari-valabilitate: 100 zile de la data limita pentru primirea ofertelor;
-in situatia prevazuta de art.278^1 din OUG 34/2006, modificata se va retine sumele de 5779, 99 lei ptr.lot 1, 5279, 99 lei ptr.lot 2); cuantum 5% din valoarea contractului fara TVA;
- de regula prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art.90 alin(1)din HG 925/2006 modificata, daca partile convin garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din facturi partialeconform art.90 alin(3) din HG 925/2006 modificata, caz in care se tine cont de prevederile HG1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii, plata in termen de 30 zile de la inregistrarii facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie de eligibilitate (Formularul 12A din Sectiunea Formulare - in original.), art 180 din OUG 34/2006 modificata
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 modificata, Formularul 12 B din Sectiunea Formulare. ?in original
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular 12C din Sectiunea Formulare - in original
- CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independent, Formular 12D din Sectiunea Formulare - in original
- Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 modificata (declaratie pe proprie raspundere, persoanele cu functie de decizie din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Medias sunt VADUVA ION PETRUDirector General, GHEORGHE HATEGANDirector General Adj., STEFANESCU IOAN Director Departament, TATARU ION Director Departament , IDU OLGA Director Directie, PETRARIU IOAN Sef Serviciu, MARINESCU MARIA LUCIA Sef Serviciu, BACIU ELENA MARIOARA Consilier Juridic, GOAGEMIHAI Consilier Juridic, SUCIU NICOLAE ConsilierJuridic, PINZAR ADELA Director Directie, , FILIPAS LAURA Sef Birou, HADAMBAS OVIDIU GHEORGHE Sef Serviciu, ION ANDI MARIAN Inginer, TATOMIR MIHAELA Inginer, HENTEA MIHAELA LUMINITA Economist, SZABO ALEXANDRAConsilier Juridic, SIMESCU VIORICA Tehnician, POPOVICI OVIDIU subinginer , COSMA EMIL FLORIN Director Departament, PAUL STEFAN IONsef serviciu, ) - Persoane juridice/ fizice romane (Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/ Autorizatie de functionare / altele echivalente);
-documentele in original/copie legalizata se prezinta numai de ofertant clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii
- Persoane juridice /fizice straine (Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)
- Autorizatie tehnica RAR privind serviciul de Inspectie Tehnica Periodica(RNTR 1 aprobat cu Ordin nr.2133/08.12.2005MTCT);
-Autorizatie Tehnica RAR privind serviciile de reparatie si intretinere pentru to;ate tipurile de autoturisme cuprinse in loturile licitate (RNTR 9 aprobat cu Ordin nr.1022/08.08.2013 MTCT)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declararea cifrei medii de afaceri globale pe ultimi 3 ani, se va prezenta cifra de afaceri de minim 2.000.000 lei pentru lot 1, respectiv 1.500.000 lei pentru lot 2; (Cifra de afaceri a posibililor ofertanti, a fost solicitata cel putinegala cu valoarea estimata a contractului, pentru a se preveni un eventual risc de neindeplinire a contractului ca urmare a capacitatii reduse din punct de vedere economico-financiar a eventualilor prestatori).
-pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
- In conformitate cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006, capacitatea economica-financiara a ofertantului poate fi sus?inuta ? in vederea indeplinirii contractului ? ?i de alta persoana . In cazul in care ofertantul i?i demonstreaza situa?ia economica-financiara invocand ?i sus?inerea acordata de catre o alta persoana, prin prezentarea unui angajament ferm.Persoana care asigura sus?inerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situa?ia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si 181 lit a c^1 si d) si art.69^1 din OUG 34/2006 modificata.
Modalitatea de indeplinire
completare Formularul IV.3.,
-bilant contabil din anul 2012 vizat de organele in drept, sau orice alte documente/ certificari din care rezulta indeplinirea cerintei;
Modalitatea de indeplinire
copie bilant
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-ofertantul va avea personal angajat, calificat pentru toate domeniile care
fac obiectul prestatiei (mecanic, electric/electronic, tinichigerie/vopsitorie)-personal instruit in vederea efectuarii unei diagnosticarii juste si prompte in
momentul prezentarii autoturismului la atelierul specializat conform unei
programari anterioare
Modalitatea de indeplinire
declaratie pe proprie raspundere
Informatii privind dotari minime-existenta in dotarea atelierelor service a standurilor de probe pentru toate
sistemele care fac obiectul verificarilor in vederea obtinerii inspectiilor
tehnice periodice, a instalatiilor si echipamentelor autorizate de ridicat,
precum si a SDV-istici proprii reparatiilor recomandate de producator;
- Stand proba pentru verificare si certificare a reparatiilor la sistemul de
directie si franare;
-Dotare in vederea determinarii emisiilor de noxe si fum
Modalitatea de indeplinire
declaratie pe proprie raspundere
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
completarea Formular 12 G
- Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, , -Experienta similara minima solicitata egala cu½ din valoarea estimata pentru fiecare lot in parte Exp.sim.minima1= 1.000.000lei. Exp.sim.minima2= 750.000lei (ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare obiectului contractului, prin unul sau mai multe contracte cu valoari cumulate de minim: 1.000.000 lei pt. Lotul 1 si minim 750.000 lei pt. Lotul 2)
-pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Modalitatea de indeplinire
Formular 12F
certificat de implementare al sistemului de management al calitatii conformISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
copie certificat de implementare al sistemului de management al
calitatii conformISO 9001/2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ? Pretulb) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementul prevazut la lit. a) poate fi imbunatatit, ? NU exista limite, cu respectarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006, modificatac) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice? Sistemul informatic va pune instantaneu, la dispozitia tuturor ofertantilor, informatiile privind cea mai buna oferta financiara respectivnumarul de participanti inscrisi2.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una);3.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata insistem ca adresa de contact4. Durata unei runde: 1 (una) zi, respectiv 24 ore5. Autoritatea contractanta nu va dezvalui pe parcursul licitatiei electronice identitatea ofertantilor participanti6. Ofertantul situat pe primul loc va transmite in 2 zile lucratoare propunerea financiara revizuita dupa finalizarea rundei
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DD/33340 / 01.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S008-009581 din 11.01.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 10:00
Locul: SNTGN TRANSGAZ SA Medias, P-ta Constantin Motas nr.1, jud. Sibiu, Serviciul Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti (copie buletin/carte identitate)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret dupa faza electronica se va proceda la reofertare in plic inchis
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 modificata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA Medias Directia Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, ,Romania, Tel. +40 269/803091, Fax: +40 269/842565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer