Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatii L.E.A. 20kV


Anunt de participare (utilitati) numarul 138056/07.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: biroul Atribuire Contracte al E.M.C. ROSIA-PESTEANA, Tel. +40 0253/371188/ +40 0253/371189/ +40 0374/176069, In atentia: ec. Marilena Dinu, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana
Adresa postala: str. Constructorilor, nr.9, Registratura, etaj.1, jud. Gorj, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: biroul Atribuire Contracte P.L.S. al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 0374/176069, In atentia: ec. Marilena Dinu, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii L.E.A. 20kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: E.M.C. ROSIA-PESTEANA, cariera ROSIA
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere si reparatii pe liniile electrice aeriene de 20kV aflate in inventarul E.M.C. Rosia-Pesteana, pentru cariera Rosia. Valoarea estimata in intervalul de 49.184 ron si 57.381 ron.Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima de 57.381 ron reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, in temeiul art.6(3) din HG 925/2006.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop realizarea mentenantei preventive, mentenantei corective si a reparatiilor pe liniile electrice aeriene de 20 kV(10km) aflatein inventarul E.M.C. Rosia-Pesteana, cu scopul mentinerii acestora la o disponibilitate de 100% pentru asigurarea functionarii utilajelor de excavare, haldare, transport si a statiilor de transformare, precum si pentru reducerea cheltuielilor de reparatii.
Valoarea estimata fara TVA: intre 49, 184 si 57, 381RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val.de 57381lei prin supl.la niv.max.a cant.serv.in tem.art.6(3)din HG925/2006.Val.49184?val.2012
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
980lei-Per.de valab.gar.de part.va fi cel putin egala cu per.de valab.a of., adica de 90 de zile de la data limita de dep.a ofertelor.Gar.pt.part.se poate constitui in lei in urm.forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig., care se prez.in orig., in cuantumul si pt.per.de valab. prev.in docum.de atrib.(de exemplu scris. de gar.bancara in orig., complet.conform formular nr. 2 model anexat);b) prin dep.la caseria aut.cont.: - 1. a unui ordin de plata sau a unei fila CEC, cu cond.confirm.acestora de catre banca emitenta pana la data deschid.ofert.; Contul aut. contract. este RO97 RZBR 0000 0600 1467 8821 deschis la Raiffeisen Bank - Suc.Tg-Jiu;
- 2. a sumei in numerar.Aut.contrac.are dreptul de a retine gar.pt. part., ofert. pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valab. a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stab.castigatoare, refuza sa semneze contractul de achiz.publica in per. de valab. a ofertei.In cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, indif.de modul de const.al gar.de part., nu se va retine nicio suma deoarece val.estimata este sub pragul prevazut la art. 278?1 din OUG 34/2006.In oricare din sit.dovada constit.gar.de part. tb.sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora stab.pt. deschidere. IMM-urile, care fac dov.in acest sens prin prez.docum.prev. in Legea 346/2004 benef.de red.cu 50% a garantiei de participare.Cond.de restit.a gar.de part.in conform.cu art.88 din HG 925/2006 actualiz.la zi. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul IMM); Modul de constituire al garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006 - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 12 model anexat; - prin depunere la casierie ; - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sur.prop.Mod.leg.de plat.de reg.prin compens.cu en.el.con.HG685/1999 cu obl.ca prest.sa fie initiat.circ.de compens.sau prin alte mod.leg.de pl.numai daca ex.disp.in ter.de 90zile de la emit.fact.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original, prezentarea Formularul nr. 12A, model anexat;
Cerinta nr. 2-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original, prezentarea Formularul nr. 12B, model anexat;Cerinta nr. 3-Certificate tip eliberate de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) si de Directia de Impozite si Taxe Locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiese obligatiile exigibile in luna anterioara celei de depunere a ofertelor; prezentarea Certificatului de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) ? copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;prezentarea Certificatului taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) ? copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata;
Cerinta nr. 4-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura prezentarea Formularul 12C, model anexat;
Cerinta nr. 5-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Matyas Moise Director E.M.C. Rosia-Pesteana, Pistol Ion Director Directia economica, Mohora Marius sef Departament Achizitii Publice, Racea Vasile ing.sef mentenanta energetica, Marilena Dinu, Cotruna Cristina, Popescu D-tru, Irod Liliana, Tivig Cerasela;Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazul, prezentarea Formularul 12D, model anexat;
Cerinta nr. 6-Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010, prezentare Formular 12E, model anexat Cerinta nr. 1-Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, prezentare Certificatului constatator;Cerinta nr. 2- Atestat emis de A.N.R.E., privind prestarea de servicii in instalatii electrice de medie tensiune conform art.11 din Legea energiei electrice nr.13/2007 si a prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, valabil la zi.
Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2-Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani - in masura in care aceste informatii sunt disponibile - trebuie sa fie cel putin egala cu 49.184 lei.Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, media cifrei de afaceri globala va fi raportata la data infiintarii sau data la care operatorul economic si-a inceput activitatea comerciala (conform art.185 al.(1) lit.c din OUG 34/2006 actualizata).In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (conform art.185 al.(2) din OUG 34/2006 actualizata).Prezentarea Anexei 23 - fisa de informatii generale, model anexat.
Cerinta nr. 1-Bilantul contabil sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul valabil la 30.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Prezentarea Bilantului contabil/extras de bilant;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2-Informatii privind experienta similara ? prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, cu o valoare, cel putin egala cu suma de 49.184 lei.Prezentare a copiei/co;piilor dupa informatiile relevante din contractul respectiv, in indeplinirea contractului respectiv, care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit cu o valoare cel putin egala cu suma de 49.184 lei (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor din maxim trei contracte).
Cerinta nr. 3-Cel putin o recomandare din partea beneficiarilor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? prezentarea Formularul nr.4 model anexat sau documente constatatoare emise de autoritati contractante in baza art. 971 din HG 925/2006 actualizata
Cerinta nr. 4-Declaratie privind personalul de conducere si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului la care se vor anexa CV-urile acestora.Prezentarea Formularului nr.5 model anexat.Prezentarea dovezii ca dispune de personal autorizat de A.N.R.E. pentru prestarea de servicii in instalatii electrice de medie tensiune
Cerinta nr. 5-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Prezentarea Formularului 12 I, model anexat
Cerinta nr. 6-Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Prezentarea Formularului 12 H, model anexat Prezentarea de contracte/conventii de inchiriere, dupa caz, pentru cele inchiriate-in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 7-Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de servicii.In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
Cerinta nr. 1Certificat ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in termen de valabilitate.Operatorii economici pot obtine informatii suplimentare privind reglementarile referitoare la protectia mediului de la Agentiile pentru protectia mediului, Sistemele de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape, sau de la Comisariatele Garzii de Mediu - certificat ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in termen de valabilitate, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
22886
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2012 11:00
Locul: str. Constructorilor, nr.9, Sala de sedinte, etaj.1, loc. Rovinari, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006 actualizata, prin completarea formularului nr.6 model anexat.Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 190 din OUG 34/2006 actualizata, prin completarea: formularului nr. 7 model anexat, anexa 1- formular nr. 7 model anexat, anexa 2- formular nr. 7, model anexat. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular nr. 10, model anexat. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2012 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer