Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intretinere si reparatii tehnica de calcul la Primaria Municipiului Arad


Anunt de participare numarul 145142/24.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Gavrea Cristian, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Informatica, Tel. +40 788198643, In atentia: Gavrea Cristian, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Informatica, Tel. +40 788198643, In atentia: Gavrea Cristian, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relatii cu Publicul, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Gavrea Cristian, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere si reparatii tehnica de calcul la Primaria Municipiului Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La toate sediile si punctele de lucru ale Primariei Municipiului Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de intretinere si reparatii tehnica de calcul din cadrul serviciilor Primariei Municipiului Arad
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50320000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
50312300-8-Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)
50312600-1-Repararea si intretinerea resurselor fizice de tehnologie a informatiei (Rev.2)
50323000-5-Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)
50324100-3-Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de intretinere si reparatii tehnica de calcul din cadrul serviciilor Primariei Municipiului Arad, conform caiet sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 141, 129.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de Participare - GP - este de 2800 lei. Perioada de valabilitate a GP trebuie sa fie de min.60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Constituirea GP: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari., in favoarea AC (art. 86 din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009), sau ordin de plata vizat de banca, sau depunerea sumei indicate, in numerar, la casieria AC. Contul pentru garantii de participareal Mun. Arad deschis la Trezoreria mun. Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669. In cazul in care ofertantul va depune, conform art. 86 din HG 925/2006, o scrisoare de garantie, aceasta va fi eliberata, de preferat, de o banca/societate de asigurari cu sediul in Romania si se va depune in original; in cazul scrisorii de garantie emise de o banca/societate de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata a acesteia. Pentru garantiile constituite in alta moneda decat leul, echivalenta leu/valuta se va face la cursul BNR la data limita de depunere a ofertelor. Cf. art. 86 alin.(4)/HG 925/2006, ?GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor?. AC va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care la data si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii GP in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate in prezenta doc. de atribuire. Dovada constituirii GP trebuie prezentata astfel incat comisia de evaluare sa poata constata indeplinirea acestei cerinte fara a deschide plicurile continand propunerea tehnica.si propunerea financiara. Ofertantii care vor constit. GP cf art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM vor completa formularul nr. 38 . In cazul in care o eventuala contestatie va fi respinsa de CNSC ca fiind nefondata, AC va retine contestatorului o parte din GP, cf. art. 278?1 alin (1) din OUG 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006. In cazul unei asocieri/subcontractari, fiecare asociat/subcontractant este obligat sa prezinte acest formular. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: dl. Cristian Gavrea, presedinte cu drept de vot; dl. Iulian Morar, membru; dna. Daiana Movileanu, membru; dl. Fabian Tranc, membru de rezerva; dl. Gheorghe Falca, primar; dl. Levente Bognar, viceprimar; dl. Catalin Titiriga, viceprimar; dna Claudia Macra, administrator public; dl. Ciprian Puie, consilier juridic, dl. Mosneag Ovidiu, consilier local, dl. Czister Kalman, consilier local, dl. Vlaicu-Hergane Traian Ion, consilier local, dl. Ciupe Ionel, consilier local, dna. Pistru ? Popa Simona Geanina, consilier local, Nicsanu Marcela ? Ana, consilier local, Lazurca Adrian ? Catalin, consilier local, Varga Glad ? Aurel, consilier local, Farcas Ioan, consilier local, Cismasiu Mariana, consilier local, Maris Florin, consilier local, Gligor Teodor, consilier local, Ardelean Lia, consilier local, Lupas Marin, consilier local, Galis Florin, consilier local, Rus Eugen Vasile, consilier local, Mihuta Tristan Gheorghe, consilier local, Ghilinta Gheorghe, consilier local, Dolha Ioan, consilier local, Bilcea Ovidiu Sergiu, consilier local, Rotaru Viorica - Florica, consilier local. In cazul sustinerii financiare, tehnice si/sau profesionale de catre un tert, acesta va trebui sa prezinte formularul amintit. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;4. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
5. Declaratie privind incadarea in categoria IMM-urilor. Ofertantii vor completa si prezenta declaratia privind incadrarea in categoria IMM-urilor, conform Formularului 38 (daca este cazul) Ofertantii vor depune Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (sau un document echivalent prntru pers juridice straine) (copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), din care sa reiasa ca acestia au ca obiect de activitate activitati similare cu cele ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit. In cazul unei asocieri, cerinta de mai sus se considera indeplinita daca se respecta prevederile anexei 2 a Ordinului ANRMAP nr. 509/2011. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, certificatul in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor completa si prezenta fisa de informatii generale ? inclusiv date referitoare la nivelul mediei cifrei de afaceri din ultimii 3 ani corespunzatoare domeniului de activitate aferent contractului. Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie de minim 150 000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimi 3 ani. Ofertantii vor completa si prezenta lista privindprincipalele prestari de servicii similare din ultimii 3 ani (se considera ultimii 3 ani pana la data limita de depunere aofertelor.
Experienta similaraOfertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in ultimii 3 ani (se considera ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor), au derulat mai multe contracte avand ca obiect servicii de intretinere si reparatii echipamente de tehnica de calcul, cu o valoare/valoare cumulata (calculata prin luarea in considerare a unui contract sau maxim doua contracte) de minim 100.000 lei fara TVA.
. Ofertantul va face dovada existentei in cadrul firmei a unui echipament specializat pentru testarea traficului de date in reteaua de calculatoare, pentru diagnoza si certificarea cablarii, conform normelor TIA/EIA si prezentare raport tehnic pentru fiecare port. Se vor prezenta documente din care sa reiasa detinerea acestui echipament in orice forma (proprietate, inchiriere, leasing, etc) (copii conform cu originalul).
Personalul cheie: Ofertantii vor nominaliza cel putin doua personae autorizate pentru efectuarea serviciilor de intretinere si reparatii tehnica de calcul. Se vor prezenta acte doveditoare (certificate, diplome, atestate etc) in copie conforma cu originalul prin care se atesta ca personalul nominalizat este autorizat pentru service servere, calculatoare personale, notebook-uri, imprimante, echipamente de retea active si pasive. Interventiile la solicitarile beneficiarului se vor face in perioada programului de lucru al primariei (luni-vineri intre orele 8-17). Efectuarea serviciilor de reparatii tehnica de calcul presupune si interventii in cazuri de nefunctionalitate a serverelor, zilnic intre orele 17-08 cat si in zilele libere, avand in vedere art.13 din HGR 181/2002. Ofertantul va nominaliza in oferta sa cel putin doua persoane care vor sta la dispozitia autoritatii contractante pentru efectuarea serviciilor de reparatii tehnica de calcul in situatii de urgenta in afara programului normal de lucru (luni-vineri intre orele 17-08, sambata-duminica si cu ocazia sarbatorilor legale 24 ore din 24).
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent, pentrugamadeserviciisolicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa si prezenta lista privindprincipalele prestari de servicii similare din ultimii 3 ani (se considera ultimii 3 ani pana la data limita de depunere aofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formularFormularul privind Experienta similara.Pentru demonstrarea experientei se vor atasa: - certificate sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa demonstreze indeplinirea cerintei: copii parti relevante din contract, sau proces verbal de receptie, sau recomandare Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care nu va depune un astfel de contract sau va depune un contract de o valoare mai mica sau alt obiect decat cel solicitatAvand in vedere cerinta de testare a traficului de date in reteaua de calculatoare pentru diagnoza si certificarea cablarii, conform normelor TIA/EIA, cu echipament specializat si prezentare raport tehnic pentru fiecare port, ofertantul va face dovada existentei in cadrul firmei a echipamentului specializat solicitat.Se vor prezenta documente din care sa reiasa detinerea acestui echipament in orice forma (proprietate, inchiriere, leasing, etc) (copii conform cu originalul).Se vor prezenta acte doveditoare (certificate, diplome, atestate etc) in copie conforma cu originalul prin care se atesta ca personalul nominalizat este autorizat pentru service servere, calculatoare personale, notebook-uri, imprimante, echipamente de retea active si pasive.Interventiile la solicitarile beneficiarului se vor face in perioada programului de lucru al primariei (luni-vineri intre orele 8-17). Efectuarea serviciilor de reparatii tehnica de calcul presupune si interventii in cazuri de nefunctionalitate a serverelor zilnic intre orele 17-08 cat si in zilele libere, avand in vedere art.13 din HGR 181/2002. Ofertantul va nominaliza in oferta sa cel putin doua persoane care vor sta la dispozitia autoritatii contractante pentru efectuarea serviciilor de reparatii tehnica de calcul in situatii de urgenta in afara programului normal de lucru (luni-vineri intre orele 17-08, sambata-duminica si cu ocazia sarbatorilor legale 24 ore din 24).Certificat ISO 9001/2008 ? copie simpla certificata pentru conformitate cu originalul.Neprezentarea acestor certificate sau prezentarea unor certificate care se refera la alte domenii decat cele solicitate de autoritatea contractanta va duce la stabilirea ca oferta inacceptabila conform prevederilor art.36 alin.1 din HG 925/2006.Ofertanti in curs de certificare vor prezenta rapoartele finale de audit din care sa rezulte faptul ca urmeaza a primi certificarea.In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
69
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 10:00
Locul: B-dul Revolutiei nr.75, parter, camera 16
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul existentei mai multor oferte clasate pe primul loc, departajarea acestora se va face in urma reofertarii preturilor de catre operatorii economici aflati in aceasta situatie, in plicuri inchise si sigilate, ce vor fi deschise simultan la o data stabilita
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer