Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de intretinere si supraveghere fantani arteziene si bazine ornamentale ptr sezonul estival 2010 in mun Constanta si statiunea Mamaia


Anunt de participare numarul 99270/05.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFORT URBAN S.R.L.
Adresa postala:  Piata ovidiu nr.9, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900745, Romania, Punct(e) de contact:  Lucia Andrei, Tel. 0241/614973, Email:  [email protected], Fax:  0241/672299, Adresa internet (URL):  www.conforturban-ct.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de intretinere si supraveghere fantani arteziene si bazine ornamentale ptr sezonul estival 2010 in mun Constanta si statiunea Mamaia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: municipiul constanta si statiunea Mamaia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract deservicii de punere in functiune, intretinere, supraveghere si conservare la constructii, instalatii apa, electrice, mecanice, hidraulice care alcatuiesc obiectivul – fantana arteziana in municipiul Constanta si statiunea Mamaia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
50710000-5-Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea totala de prestari servicii conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :3.000 RON, garantia de buna executie a contractului va fi de 5 % din valoarea totala fara TVA sau 2, 5 % pentru IMM-uri
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local aprobat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
nu este obligatorie din punct de vedere formal al asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere completata conform Formular nr.12A-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta nr.34/2006 conform Formular nr.12B .
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura conform Formular nr.12C.Este obligatorie prezentarea Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si la bugetul general consolidat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii cu privire la: -rezultatul exercitiului financiar pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009)-bilantul contabil vizat la 31.12.2009-balanta contabila la 31.03.2010.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista principalelor prestari de servicii similare executate in ultimii 3 ani conf.Formular nr.12 E-Se va prezenta cel putin o recomandare din partea unui beneficiar care a avut contract de servicii similare cu operatorul economic.
-Se va prezenta certificat in domeniul calitatii conform ISO 9001/2001(ISO 9001/2000).
-Se accepta orice proba sau dovada prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului .- Se vor prezenta Informatii privind subcontractantii insotite si de acordurile de subcontractare conf.Formular nr.12G, daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica, ca faza finala a procedurii de atribuire, urmeaza sa fie lansata conform Fisei de Date.Modul de desfasurare a fazei finale sunt precizate in documentatia de atribuire
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 08.07.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.05.2010 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante -piata ovidiu nr. 9, etj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
cnsc
Adresa postala:  str. stavropoleos nr. 16, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
tribunalul constanta sectia comerciala si contencios administrativ
Adresa postala:  str. traian nr. 31, Localitatea:  constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241/551345, Email:  [email protected], Fax:  0241/551342
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, la CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
s.c. confort urban s.r.l.
Adresa postala:  piata ovidiu nr. 9, Localitatea:  constanta, Cod postal:  900745, Romania, Tel. 0241/614973, Email:  [email protected], Fax:  0241/672299
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2010 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer