Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INTRETINERE TEHNICA PERIODICA SI REPARATII CURENTE A AUTOVEHICULELOR/AUTOSPECIALELOR DIN DOTAREA CNAB


Anunt de participare (utilitati) numarul 149019/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii, Administrativ si Logistica, Tel. +40 372042691, In atentia: Niculie George, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE INTRETINERE TEHNICA PERIODICA SI REPARATII CURENTE A AUTOVEHICULELOR/AUTOSPECIALELOR DIN DOTAREA CNAB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, Calea Bucurestilor nr. 224 E, judetul Ilfov, Romania
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere tehnica periodica si reparatii curente a autovehiculelor/autospecialelor din dotarea Beneficiarului, conform cartilor tehnice de intretinere tehnica si de exploatare:
- revizii tehnice periodice in garantie si in post-garantie;
- reparatii curente: mecanice, electrice, tinichigerie si vopsitorie auto;
conform cerintelor din Caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I- 146.580 euro / 1 an ? Renault, Dacia, Nissan ( 85 auto )
Lotul II-40.443 euro / 1 an ? Subaru ( 9 auto )
Lotul III-20.750 euro / 1 an ? tractoare SAME (3 auto)Lotul IV-8.091 euro / 1 an ? autoturism minibus Opel Vivaro (2 auto)
Lotul V-24.409 euro / 1 an ? Kia / Mitsubishi / Hyundai (7auto)
Lotul VI-37.648 euro / 1 an ? autospeciale (6 auto)
Lotul VII- 14.602 euro / 1 an ? autospeciale PSI (2 auto)
Lotul VIII-24.008 euro / 1 an ? masina de marcat Hofmann (3 auto)
Lotul IX- 33.793 euro / 1 an ? Iveco + Fiat (5 auto)
Lotul X- 12.727 euro / 1 an ? Fiat (5 auto)
Lotul XI- 47.205 euro / 1 an ? autovehicule cu motorizare Deutz (9 auto)
Lotul XII- 17.955 euro / 1 an ? Mercedes Vito ( 3 auto )
Valoarea estimata fara TVA: 428, 211EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de: LOTULI- 2.931, 60 euro; LOTULII-808, 86; LOTULIII-415 euro;LOTULIV-161, 82 euro ; LOTULV-488, 18 euro; LOTULVI-752, 96 euro ; LOTULVII- 292, 04 euro; LOTULVIII-480, 16 euro ; LOTULIX- 675, 86 euro;LOTULX- 254, 54 euro ;LOTULXI-944, 10 euro; LOTULXII-359, 10 euro;Garantia de participare se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (Formular 5) fie prin virament bancar(OP, foaie de varsamant, etc) in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. Conturile autoritatii contractante sunt Cont in lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont in euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor). Restituirea garantiei se va face in conform. cu art. 88 din H.G.925/2006. In cazul in care scrisoarea de garantie pentru participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de participare se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50%.Suma care se retine in cazul in care sunt incidente prevederile art. 278 indice 1 din OUG 34/2006.Restituirea garantiei se va face in conform. cu art. 88 din H.G.925/2006.Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursulde referinta leu/alta valuta comunicat de BNR in ziua publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie, irevocabila, (Formular 6) este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., si se va constitui, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, de o societate de asigurari sau in conditiile art 90, alin. 3 din OUG 34/2006. Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a acestora + 14 zile.Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile. In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50 %.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul de referinta leu/alta valuta comunicat de BNR in ziua publicarii anuntului de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse propri
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor.
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de: art. 69^1 din OUG 34/2006 ? in acest sens, se va completa formularul H1 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? ; Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : Liviu Radu, Gabriel Tara, Cornel Constantin Poterasu, Viorel Tanase, Ovidiu Tosa, Razvan Boldor , Cristian Alexe, Valentin Iordache , Stefan Radulescu.Catalin Predoiu., Radu ? Gabriel Bondar, Ramona Preoteasa, Vlad Martian, Roxana Gadau, Ruxandra Capota, Dan D. Baciu, Tudor Elena Barcau, Adrian Vasilescu Stefan, Serban Ilie, Boicu Florin, Decsei Arpad-Anton, Florea Radulescu, Gagiu Vasile, Stan Frincu Nicolae, Eremia Florian, Jernoiu Emil, Puica Sefan, Claudia Georgescu, Oana Lucia Cornila, Mariana Budes, Emilia Stefania Sterian, Cristian Catichi, George Niculie.art. 180 din OUG 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H2 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? siart. 181 din O.U.G. 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H3 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE?
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc situatia sa/lor personala, respectiv:
I. Pentru persoanele juridice romane: 1. Completarea formularelor H1, H2, si H3 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?2. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza: a. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?; b. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?;Nota: Certificatele mentionate la literele: a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita pentru depunerea ofertelor. .II.Pentru persoanele juridice straine .Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. 2, se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2: Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere trebuie sa certifice ca participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este facuta in concordanta cu regulile de concurenta Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Formularul H4 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv: Cerinta 1: I. Pentru persoane juridice romane: 1. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind datele de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN); etc..? original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?;II. Pentru persoane juridice straine: 1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate: - administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; capitalul social;filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii; NOTA: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/ reale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa reiasa dreptul de a indeplini obiectul contractului.Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul? insotite de o traducere autorizata in limba romana.In cazulofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta poate solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara:
Pentru Lotul 1 : Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a prestat servicii similare, in cadrul unui contract, pentru un parc auto ce a continut autovehicule similare cu cele ce fac obiectul lotului 1.
Pentru Lotul 2 : Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a prestat servicii similare, in cadrul unui contract, pentru un parc auto ce a continut autovehicule cu tractiune 4x4.
Pentru Loturile 9 si 11 : Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca a prestat servicii similare, in cadrul unui contract, pentru echipament/utilaj / echipamente/utilaje echipat/echipate cu motoar/motoare industrial/e cu capacitati cilindrice de minim 6000 cmc.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand obiect, cantitati, beneficiari insotita de orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de beneficiar privat. De asemenea, se va completa Formularul H13 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE? pentru fiecare certificat/ document prezentat in vederea dovedirii indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Resurse Tehnice
Cerinta 2:
Pentru toateLoturileUnitate service in Bucuresti sau judetul Ilfov.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente ce atesta detinerea, inchirierea, dreptul de folosinta, etc. al unitatii service in cadrul careia se vor presta serviciile solicitate.
Cerinta 3:
Pentru Loturile 1, 2, 4, 5, 10 si 12
Unitatea service trebuie sa fie autorizata RAR.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o copie a autorizatiei emisa de RAR pentru unitatea service in cadrul careia se vor presta serviciile solicitate.
Cerinta 4
Pentru loturile 1, 2, 4, 5, 10, 12
Platforma omologata pentru transportul autovehiculelor care vor face obiectul contractelor aferente fiecarui lot in parte.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte ofertantul va prezenta in copie orice document ce dovedeste indeplinirea cerintei - certificat de inmatriculare, contract de inchiriere, etc.
Certificarea sistemului de management al calitatii Certificat.ISO 9001 :2008 sau echivalent-copie
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte, ofertantul va prezenta in copie documentul ce atesta indeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2014 10:00
Locul: Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, Corp Logistic
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale operatorilor economici ce depun oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Deschiderea ofertelor.Deschiderea ofertelor se va face de catre com.de eval.a ofertelor in data si la ora indicata in anuntul de participare. Desc. Ofert. se va face la sediul CNAB, Administratie Aeroport.Orice ofert.are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschiderea ofertelor. In situatia neprezentarii, daca oferta este depusa, aceasta se va deschide de catre Com.de eval.urmand procedura normala, siinscrierea in p-v al sedintei de deschidere a acestui aspect.Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia situatiilor prevazute de art. 33 alin (3) din HG 925/2006.Com.de eval.va intocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. Se vor mentiona in p-vofertantii care nu au fost prezenti. Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat p-vde deschidere va primi o copie a acestuia. P-Vva fi transmis prin posta ofertantilor care nu au avut un reprezentant la data deschiderii procedurii de atribuire.2. Examinarea ofertelor. Ofert. vor fi examinate de catre comisia de evaluare, in conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de calificare impuse.Com.de eval.are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte sau completari ale documentelor prezentate pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor si documentelor solicitate.3. Corectarea erorilor/viciilor de forma.Com.de eval.are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerata neconforma.Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice.Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod coresp.r;daca exista o discrepanta intre pretul unitar exprimat in EURO si pretul unitar exprimat in LEI se va lua in considerare pretul unitar exprimat in EURO, iar val. exprimata in LEI va fi corectata in mod coresp.r;daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare val. exprimata in litere, iar val. exprimata in cifre vafi corectata in mod coresp..Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalati ofertanti.4. Evaluarea ofertelor.Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica indicat la IV.2.1) din Fisa de date a achizitiei.Eval.ofertelor constain compararea preturilor totale fiecarei oferte declarata admisibila si intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Preturile totalecare se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile totale ofertate exclusiv T.V.A.5.Atrib.contractului: Atrib. contr. se va face pe baza clasamentului obtinut in urma aplicarii criteriului de atrib.asupra ofert. admisibile.Modul de dep. a ofert. clasate pe primul loc cu pret. egale.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofert.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Companiei Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr.224 E, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 372052691, Email: [email protected], Fax: +40 212041976
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer