Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INVENTARIERE, CARTARE, EVALUAREA STARII DE CONSERVARE SI ELABORAREA MASURILOR DE MANAGEMENT A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR/NATIONAL DIN CADRUL PROIECTULUI ?MANAGEMENTUL DURABIL AL SITULUI NATURA 2000 - IGNIS? Cod SMIS ? CSNR 1


Anunt de participare numarul 120665/05.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Protectia Mediului Maramures
Adresa postala:  Str. Iza nr. 1A, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430073, Romania, Punct(e) de contact:  BABUTIU MARIA, Tel. 0262276304, Email:  [email protected], Fax:  0262275222, Adresa internet (URL):  http: //apmmm.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE INVENTARIERE, CARTARE, EVALUAREA STARII DE CONSERVARE SI ELABORAREA MASURILOR DE MANAGEMENT A SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR/NATIONAL DIN CADRUL PROIECTULUI ?MANAGEMENTUL DURABIL AL SITULUI NATURA 2000 - IGNIS? Cod SMIS ? CSNR 16842
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: SITUL NATURA 2000 IGNIS, UAT-urile din jud. Maramures, respectiv: Desesti, Giulesti, Ocna Sugatag, Sighetu Marmatiei, Sarasau, Sapanta, Campulung la Tisa, Baia Mare
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de inventariere, cartare, evaluarea starii de conservare si elaborarea masurilor de management a speciilor si habitatelor de interes comunitar/national din cadrul proiectului ?Managementul durabil al sitului Natura 2000 - Ignis?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77231400-2 - Servicii de inventariere a padurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inventarierea, cartografierea, evaluarea starii de conservare a 17 specii de pasari, 4 specii de flora, 15 specii de mamifere, 14 specii de amfibieni si reptile, 12 habitate de interes comunitar/ national si elaborarea unui plan de masuri de management
Valoarea estimata fara TVA: 1, 304, 325RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 20000 LEIGarantia de buna executie este de 10 % din pretul contractului fara TVA (130432, 5 LEI)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ?MEDIU?- 80% din valoarea eligibila ? contributie comunitara FEDR;
- 20% ? din valoarea eligibila ? contributie nationala (bugetul de stat);
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat unic de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului, sau act/decizie de infiintare ? copie
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor
- Certificat de Cazier fiscal, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor
Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea formularului 4.3. din sectiunea "Formulare si Modele".
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei
Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei
Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in documentele depuse.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
?Anexa la formularul 4.3.? din sectiunea "Formulare si Modele".Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Experienta generala: Prezentarea listei principalelor servicii, de natura si complexitateacontractului ce urmeaza a fi atribuit, prestate in ultimii 5 ani - completarea formularului "4.4.1.? din sectiunea "Formulare si Modele", continand valori, perioadede prestare a serviciilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
- Resurse tehnice: Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii ? completarea formularului "4.4.3.? , din sectiunea "Formulare si Modele"
- Resurse umane: Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant.
- Informatii privind subcontractantii
- Precizari generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Experienta similara: Safaca dovada indeplinirii in ultimii 5 ani de catre ofertant, dintr-un singur contract finalizat, a unei experiente similare din punct de vedere tehnic si stiintific privind inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar/national.. Completarea formularului "4.4.2.? , din sectiunea "Formulare si Modele".- Se vor atasa copii ale contractului considerat a demonstra experienta similara si recomandari din partea beneficiarilor serviciilor.- Recomandari: Prezentarea a cel putin o recomandare din partea beneficiarului, cu privire la modul de desfasurare a contractului declarat similar- Competentele solicitate echipei de specialisti necesare implementarii contractului sunt urmatoarele: - minim 2 specialisti in crearea si utilizarea Sistemului- Informational Geografic GIS/cartografiere digitala si amenajarea teritoriului;
- minim 1 specialist in habitate de interes comunitar si national;
- minim 1specialist in flora;
- minim 1specialist in nevertebrate;
- minim 1specialist in amfibieni ?i reptile;
- minm1specialist in pasari;
- minim 1specialist in mamifere;
- minim 2specialisti pentru realizarea masurilor de management.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Caracteristici tehnice
70%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3765/APMMM/14.04.2011, 336/UIP/14.04.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.06.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.06.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.06.2011 11:00
Locul: Baia Mare, str. Iza nr. 1A, jud. Maramures, etaj III, camera 39
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): MANAGEMENTUL DURABIL AL SITULUI NATURA 2000 - IGNIS
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ?MEDIU?Proiect ?Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IGNIS? - cod SMIS- CSNR 16842
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, Secretariat UIP
Adresa postala:  Str. Iza nr. 1A, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430073, Romania, Tel. +40-262-276.304, Email:  [email protected], Fax:  +40-262-275.222, Adresa internet (URL):  http: //apmmm.anpm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2011 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer