Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de legatorie si arhivare proiecte PNDR


Anunt de participare numarul 112686/09.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala:  Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010103, Romania, Punct(e) de contact:  Cristian Slincu, Tel. 021-310 16 29, Email:  [email protected], Fax:  021-310 16 29, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de legatorie si arhivare proiecte PNDR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii recreative, culturale si sportive
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 651, 240RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Numarul estimat de contracte subsecvente ce urmeaza a fi incheiate pe durata derularii acordului cadru este de 4.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de legatorie si arhivare documente de la sediul central din Bucuresti si de la sediile centrelor regionale din Iasi, Constanta, Targoviste, Craiova, Timisoara, Satu Mare, Alba Iulia si Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79995100-6 - Servicii de arhivare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata care ar putea fi solicitata pe durata intregului acord-cadru este cuprinsa intre 2000 si 4000 ml
Valoarea estimata fara TVA: 1, 651, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in lei: 33.024, 8lei.Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
80% din FEADR si 20% din buget national.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul general consolidat la data deschiderii ofertelor.
2. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.
3. Certificat pentru plata CAS valabil la data deschiderii ofertelor (pentru statele unde este aplicabil).
4. Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator care semneaza ?declaratia privind eligibilitatea?. In cazul in care declaratia mentionata este semnata de o persoana imputernicita, se va prezenta cazierul judiciar pentru aceasta persoana precum si cel al administratorului/administratorilor care a imputernicit aceasta persoana.?
5. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domeniul de activitate si faptul ca acesta nu este in stare de insolventa, lichidare, faliment sau reorganizare judiciara;
6. Cazier judiciar al companiei, sau echivalent (pentru statele unde este aplicabil).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani2. Prezentarea bilantului inregistrat la administratia financiara pentru exercitiile financiare 2007, 2008 si 2009
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa fie de cel putin echivalentul a 50.000 euro, pe ultimii trei ani financiari incheiati (2007, 2008, 2009).2. Se vor atasa copii ale bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare 2007, 2008 si 2009 vizate si inregistrate de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa completeze Formular nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani si Formular nr. 9 ? Detalierea contractelor.
2. Ofertantul va depune documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent.
3. Ofertantul va depune pentru personalul propus :
a.Formularul 10 ? Lista cu personalul propus pentru implementarea proiectului
b.Curriculum vitae (CV) respectand Formularul 11;
c.Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, conform Formularului 12, semnata in original;
d.Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
e.Copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a finalizat, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, contracte de servicii in domeniul aferent prezentului proiect (preluarea fondului, fondarea, ordonarea ? gruparea documentelor in vederea prelucrarii, verificarea si legarea dosarelor, organizarea fondului arhivistic in cutii de arhiva) , la care participarea ofertantului a fost in valoare cumulata de minimum 50.000 euro.2. Ofertantul (operator economic sau oricare dintre membrii asocierii de operatori economici) trebuie sa fie atestat pentru un sistem de management al calitatii pentru serviciile prestate, (preluarea fondului, fondarea, ordonarea ? gruparea documentelor in vederea prelucrarii, verificarea si legarea dosarelor, organizarea fondului arhivistic in cutii de arhiva) respectiv ISO 9001 sau echivalent.3. Operatorul economic are obligatia de a dispune de minimum 10 experti cheie implicati direct in activitatea de prelucrare si inventariere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511.1/2/S/10/00/23/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.01.2011 12:00
Locul: Str. Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Bucuresti, Tel: 021.310.16.29
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant imputernicit din partea ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013Masura de asistenta tehnica
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ? CNSC
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40 213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, Nr.5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.51.83; 021/319.51.81, Email:  [email protected], Fax:  021/319.51.76
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii Contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Directia Asistenta Tehnica si Leader? Serviciul Asistenta Tehnica
Adresa postala:  Str. Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050111, Romania, Tel. 021 3101629, Email:  [email protected], Fax:  021 3101629, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2010 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer