Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE MANEVRA FEROVIARA PE LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATE SNH-SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 142836/02.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str.Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA COMERCIALA, Tel. +40 254541460, In atentia: d-nei VERA SCHULER, Email: [email protected], Fax: +40 254506157, Adresa internet (URL): www.snh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: STR. TIMISOARA NR. 2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA SNH-SA, Tel. +40 0254541460, In atentia: DIRECTIEI COMERCIALE
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE MANEVRA FEROVIARA PE LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATE SNH-SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATE SNH-SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EFECTUAREA SERVICIILOR DE MANEVRA FEROVIARA PE LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATEA SNH
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
639.538 TONE DE CARBUNE DE MANEVRAT.Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013 (functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilei suplimentari.Cuantumul garantiei de participare si nivelurile impuse pt. cerintele de calificare se vor raporta la valoarea minima a intervalului (ce nu cuprinde suplimentari).
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 228, 613 si 7, 790, 991RON
II.2.2) Optiuni
Da
se aplica prevederile art. 6 din HG 925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare :2% din valoarea estimata minima a intervalului (valoarea estimata pana la 31.12.2013, fara TVA), respectiv :104.572 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in Euro, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Modalitate de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006.CONTUL DE GARANTII DESCHIS DE AUTORITATEA CONTRAcTANTA la BCR Filiala Petrosani: RO10RNCB0165130761980003. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt. deschiderea ofertelor Garantia de participare se va returna de a.c. conf. prevederilor art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278.1 alin.4, din OUG 34/2006, cu modific. si completarile ulterioare.Pentru IMM-uri : Ofertantii care dovedesc ca indeplininesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratia conform anexei nr.1 sau nr.2 la lege, pot beneficia de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de participare. garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin una din formele: 1) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; 2) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante, in situatia prevazuta la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Pentru IMM-uri : Ofertantii care dovedesc ca indeplininesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratia conform anexei nr.1 sau nr.2 la lege, pot beneficia de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie. Plata prioritar prin compensare cu energie electrica si numai in limita posibilitatilor prin OP. Prestatorul are obligatia de a initia lantul de compensare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conf. cu art. 5 (3) din Ordinul nr. 509 al ANRMAP, toate documentele din cap. III.2.1. a) ce sunt intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in originalCerinta nr. 1: Declaratia privind eligibilitatea-ofertantul si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezenta Formularul 1.Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, din OUG 34 / 2006-ofertantul si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezentaFormularul 2Obs. Autoritatea contractanta nu va exclude din procedura ofertentii care se afla in situatia prevazuta in art. 181, lit. cCerinta nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1, din OUG 34 / 2006 -ofertantul, subcontractantii si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezenta Formularul 3.Obs. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: DIRECTOR GENERAL ? ing. DRAGOI NICOLAE, DIRECTOR ECONOMIC ? ec. POPESCU VERGINICA, INGINER SEF PRODUCTIE ? ing. GHEORGHE EMIL, DIRECTOR RESURSE UMANE ? ing. POP LAVENICA, DIRECTOR COMERCIAL ? ing. SUCIU ADRIAN, ING. SEF EL.MEC. ? ing.DREGHICI ALIN, ING SEF SSM - ing. PETRESCU GABRIEL, SEF SERVICIU RESURSE ? EC. SORECAU ANISOARA, SEF SERVICIU MECANO ENERGETIC TRANSPORT, METROLOGIE ISCIR ? ing. TESLICI FLORIN, SEF SERVICIU TEHNIC PRODUCTIE ? ing. GAVRILESCU MARIUS, SEF SERVICIU LCJ- jr. BALINT ILEANA, Cerinta nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Ofertantul va prezenta Formular 4Cerinta nr. 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Ofertantul va prezenta Formular 5 Cerinta nr. 1: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?- valabil la data limita de depunere a ofertelor- din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCerinta nr. 2: Licenta de transport feroviar insotita de Certificatul de Siguranta cu anexa A si B, emise de AFER, in baza OMTCT 535/2007.
Cerinta nr 3: Autorizatie de furnizor feroviar pt. reparatii accidentale si revizii periodice la locomotivele LDE si LDH, insotite de agrement tehnic feroviar, in baza OMT290/2000.
Cerinta nr 4: Autorizatie de furnizor feroviar pt. intretinere curenta linii CF, respectiv intretinere poduri si podete, insotite de agrement tehnic feroviar, in baza OMT290/2000.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 30.06.2012
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta bilantul contabil la data de 30.06.2012, in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu poate prezenta bilantul contabil, acesta va prezenta orice alt document edificator care reflecta o imagine fidela a situatiei sale economico-financiare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. experienta similara: ofertantul va prezenta dovada ca in ultimii 3 ani aprestat cel putin un contract avand ca obiect servicii de manevra feroviara la nivelul caruia sa se fi menevrat o cantitate de minim 630.000 tone.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta contract/certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care benficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea cerintei se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
2. LISTA MIJLOACELOR DE TRACTIUNE CU CARE SE va DESFASURA ACTIVITATEA DE MANEVRA SOLICITATA PRIN FISA TEHNICA(4 locomotive LDE 2100CP, 1 locomotiva LDH1250 CP)Mijloacele de tractiune vor fi inmatriculate, autorizate de AFER si revizuite tehnic, conform legislatiei in vigoare.
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta doc. de proprietate sau inchiriere pt. mijloacele de manevra solicitate prin fisa tehnica
( 4 locomotive LDE 2100CP, 1 locomotiva LDH1250 CP)Mijloacele de tractiune vor fi inmatriculate, autorizate de AFER si revizuite tehnic, conform legislatiei in vigoare.
3.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA VA DISPUNE DE PERSONAL SPECIALIZAT si AUTORIZAT IN CONF. CU CERINTELE OMTI/815/2010, NECESAR INDEPLINIRII CONTRACTULUI
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta declaratie pe propria raspundere ca va dispune de personal specializat si autorizat IN CONF. CU CERINTELE OMTI/815/2010, necesar indeplinirii contractului.
4.Acord de asociere (in cazul in care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta comuna)
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta Formularul 6. Fiecare dintre asociati vor prezenta documentele solicitate la III.2.1a), III.2.1b), III.2.3.b). In acest caz, oferta tehnica si oferta financiara vor fi semnate de toti asociatii.
5.lista cuprinzand subcontractantii (numai daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta formularul 7. In cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica.
document emis de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii - SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul Certificatul care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2013 10:00
Locul: sediul SNH-SA, str. TIMISOARA, nr.2, loc. PETROSANI, jud. HUNEDOARA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Evaluarea ofertelor consta in compararea Tarifului Total, calculat la valoarea fara TVA, pt. fiecare oferta admisibila in parte si intocmirea in ordine crescatoare a valorilor respective a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. T total = TB x 32, 68% + TF x 40, 50% + TH x 26, 82% , unde: TB - tariful lei manevra / vagon / pentru E.H Livezeni;TF - tariful lei manevra / vagon / pentru E.H Lupeni;TH - tariful lei manevra / vagon / pentru E.H Lonea;In cazul in care se constata ca pt. doua sau mai multe oferte admisibile se obtine acelasi Tarif Total=tariful cel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare solicitate, o noua oferta financiara in plic inchis (in sensul scaderii propunerii financiare initiale).Solicitarea se va face prin adresa scrisa in care se va specifica si data si locul stabilit pentru deschiderea acestora.In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului pt a carei propunere financiara se obtine T total cel mai scazut.2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap. III.2, in conformitate cu art. 11 alin. (4) HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care se confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. ( Formularul B)3. Pt. vizualizarea DA incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de samnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art. 256, indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL LEGISLATIE CONTENCIOS JURIDIC al SNH-SA
Adresa postala: STR. TIMISOARA, NR. 2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 0254506100, Fax: +40 0254541460
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2013 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer