Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de mentenanta a sistemelor de semnalizare urbana din mun. constanta


Anunt de participare numarul 97081/30.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFORT URBAN S.R.L.
Adresa postala: Piata ovidiu nr.9, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900745, Romania, Punct(e) de contact: Lucia Andrei, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299, Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de mentenanta a sistemelor de semnalizare urbana din mun. constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: municipiul constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de mentenanta a sistemelor de semnalizare urbana din mun. constanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232200-2 - Servicii de intretinere a semafoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea totala conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 505, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Durata contr. se poate prelungi pentru o durata de pana la 4 luni.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.05.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 3000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local aprobat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
nu este obligatorie legalizarea din punct de vedere formal al asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere completata conform Formular nr.12A-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta nr.34/2006 conform Formular nr.12B si Formular nr.12C.Este obligatorie prezentarea Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si la bugetul general consolidatPentru ofertantii persoane juridice romane: Certificat emis de Serviciul Public de impozite si taxe si alte venituri ale bugetului local la zi, precum si la bugetul consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor.
Este obligatoriu de a prezenta si Certificatul emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri la Bugetul Local Constanta .Nota Pentru a fi valabile vor fi prezentate in original sau copie legalizata. Se accepta si fotocopii cu conditia prezentarii documentului original pentru confruntare.Criteriul minim de calificare: fara datorii la bugetul de stat scadente la data eliberarii certificatului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii cu privire la:
-rezultatul exercitiului financiar pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009)
-bilantul contabil vizat la 31.06.2009 si la 31.12.2009.
-balanta contabila la 31.12.2009.Criteriul minim de calificare: fara pierderi in ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista principalelor prestari de servicii executate in ultimii 3 ani conf. Formular nr.12 E.Criterii minime de calificare: - Se va prezenta cel putin un contract similar in valoare de 170.000 lei sau mai multe contracte similare a caror valoare cumulata sa totalizeze aceasta valoare.-Se va prezenta cel putin o recomandare din partea unui beneficiar care a avut contract de servicii similare cu operatorul economic.
-Se vor prezenta certificate in domeniul calitatii emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standardele europene de certificare.(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001sau adeverinta de la organele de control cu atributiuni in domeniu de la sediul ofertantului cu privire la respectarea de catre ofertant a normelor legale sau o declaratie pe propria raspundere in acest sens, insotita de dovada existentei unor proceduri specifice si evaluari de risc in cadrul societatii).- Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract si are obligatia de apreciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor popusi, conf. Formular nr. 12G- Informatii privind subcontractantii.Se vor lua in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati pentru partea lor de imp;liocare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit , daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Se va prezenta declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii , conf. Formular nr.12 H.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.04.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 16.07.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2010 12:00
Locul: la sediul autoritatii contractante Piata Ovidiu nr. 9, constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
c.n.s.c
Adresa postala: str. stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
tribunalul constanta-sectia comerciala si contencios administrativ
Adresa postala: Strada Traian, nr. 31, Localitatea: constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241-551345, Email: [email protected], Fax: 0241-551342
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal la cnsc
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
s.c. confort urban s.r.l.
Adresa postala: piata ovidiu nr. 9, Localitatea: constanta, Cod postal: 900745, Romania, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2010 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer