Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta aferente produselor hardware si software HP achizitionate pentru functionarea SIEGMCR


Anunt de participare numarul 148925/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii?Directia Juridica, - persoana de contact: d-na Ileana RADU, Tel. +40 212643311/+40 212643312, In atentia: d-nei Silvia BARBULESCU? Director Adjunct Directia Juridica, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta aferente produselor hardware si software HP achizitionate pentru functionarea SIEGMCR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: C.N.A.D.N.R. ? C.E.S.T.R.I.N.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta aferente produselor hardware si software HP achizitionate pentru functionarea SIEGMCR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
72212960-6-Drivere si servicii de dezvoltare de software pentru sisteme (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt conform Anexa 1 la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 877, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1) Cuantumul garantiei de participare: 17.000, 00 Lei2)Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.3) Modalitatea de constituire: Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 alin 1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv aceasta va fi emisa de catre o societate bancara sau societate de asigurari (Formularul 1 sau 2 - Ofertantul va opta pentru una din variante) sau - virament bancar la B.C.R. Unirea RO67RNCB0082008094080001 leisauRO13RNCB0082008094080003 in euro.Ofertantulpoate face dovada constituirii garantiei de participare inclusiv la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta moneda/valuta, la un curs stabilit de B.N.R.din data publicarii Anuntului de participare in SEAP.In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta Formularul 1 sau 2 sipolita de asigurare.In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantia de participare se prezinta in original.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; Se va completa Formularul 3.Autoritatea va retine/restitui garantia de participare in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si conform art. 87-88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului acceptata fara TVA, emisa in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform Formularului 4 sau 5 (Ofertantul va opta pentru una din variante ). Se prezinta in original. SAU conform art. 90 alin (3) din HG nr. 925/2006, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantul va opta pentru una din variante. Formularul 6.Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 91-92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Raportarea valabilitatii documentelor se facela data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia certificatelor constatoare si certificatelor fiscale.
Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va prezenta urmatoarele: Formularul nr. 7 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.
Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 8 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 9 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 9 Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 10 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia obligatiilor de plata scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la termenul limita de depunere a ofertelor sau la data deschiderii ofertelor.Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 10 din Sectiunea Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa atesteindeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 11, din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul nr. 11 - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare dintre membrii asocierii.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.12 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General ? Narcis Stefan NEAGA, dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic, Director Directia Juridica- dl. Mihai Radu SAPTEFRATI, Director Directia Exploatare Infrastructuri Rutiere - dl Lucian CALMUS, Director Adjunct Directia Juridica ? d-na Silvia BARBULESCU, Director Adjunct Directia Juridica ? dl. Andrei FILIPESCU, Sef Serviciu Roviniete - dl. Catalin VLAD, dl. Mihai OLARU ? Sef Serviul IT, d-na Lucretia ENACHE ? Sef Serviciul Pregatire Contracte, D-na Ileana RADU- Sef Serviciul Licitatii, d-na. Oana GHEORGHITA - Sef Serviciul Contractare.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta:
Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.doNota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii care participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat trebuie sa fie egala sau mai mare de 850.000 lei.
Ofertantul va prezenta documente care sa ateste indeplinirea cerintei minime de calificare:
1. Formularul nr. 13si anexa aferenta acestuia dinSectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?
2. Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, inregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte indeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 14 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 13si anexa aferenta acestuia dinSectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?2. Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, inregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte indeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala.Nota1: In cazul cifrei de afaceri prezentata in alta moneda pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro.In acest sens se va prezenta Formularul nr. 14 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale in prestarea de servicii cu obiect similar obiectului contractului prin maxim 3 contracte cu valoare cumulata de minim 850.000 Lei fara T.V.A.Ofertantul va prezenta:
a) Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor serviciisimilare din ultimii 3 ani
b) Lista contractelor de servicii similare in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.
saucopii ?conform cu originalul?- din parti relevante ale contractului/lor declarat/e sau de pe contractul/le declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta copii « conform cu originalul » din parti relevante ale contractului/lor sau de pe contractul/le de subantrepriza) ;
Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 18 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta: Formularul nr. 15 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 12 din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 16 ? Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor serviciisimilare din ultimii 3 ani2. Formularul nr. 17- Lista contractelor de servicii similare in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei ;3. Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.saucopii ?conform cu originalul?- din parti relevante ale contractului/lor declarat/e sau de pe contractul/le declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta copii « conform cu originalul » din parti relevante ale contractului/lor sau de pe contractul/le de subantrepriza) ;Nota: Pentru conversie se va utiliza cursul mediu anual afisat de BNR. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roIn acest sens se va prezenta Formularul nr. 18 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2014 09:50
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Ofertele, orice corespondenta si documente trebuie redactate in limba romana.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 11:00
Locul: C.N.A.D.N.R. S.A. - B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori M.F.P.-U.C.V.A.P., reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 persoane) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatii contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 18 + Anexa 1 ? Centralizator financiar al serviciilor de mentenanta), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer