Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta autovehicule (Revizii, reparatii, anvelope, spalatorie, tractare auto)


Anunt de participare (utilitati) numarul 147625/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Mihaly/Erwin Wagner, Tel. +40 365403679/677, In atentia: Andrei Mihaly/ Erwin Wagner, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
E.ON Gaz Distributie SA
Adresa postala: P-ta Trandafirilor nr. 17 (Intrare din str. Bartok Bela), Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Mihaly/Erwin Wagner, Tel. +40 365403679/677, In atentia: Andrei Mihaly/ Erwin Wagner, Email: [email protected]ia.ro, Fax: +40 365403693
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de mentenanta autovehicule (Revizii, reparatii, anvelope, spalatorie, tractare auto)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Aria de acoperire E.ON Gaz Distributie SA
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 180, 204 si 15, 456, 272RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie min.1 ctr/2ani/lot 1 respectiv min.2 ctr/an/lot 2 .Criteriul de atrib.la reluarea competitiei intre semnatarii ac.cadru, este pretul cel mai scazut.Se va transmite invit.cf.preved.legale.Val.celui mai mare ctr.subs.pt LOT I este de 6.423.240lei, iar pt LOT II este de 702.468lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta autovehicule:
Lotul 1 (revizii, reparatii, ITP, Tractare, Spalatorie)
Lotul 2 (anvelope si vulcanizare)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112200-5 - Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)
34351100-3-Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime atat pentru contractele subsecvente cat si pentru acordul cadru, se gasesc in ANEXA la Caietul de Sarcini - Necesar cantitati minime/maxime, atasat prezentului anunt de participare.Pentru lotul 1 (revizii, reparatii, ITP, Tractare, Spalatorie)
Valoarea estimata pt Acord cadru: min. 4.690.600lei/max. 11.113.840lei.Valoarea estimata pt ctr. subsecvent: min. 4.690.600lei/max. 6.423.240lei.Valoare estimata primul contract subsecvent: 4.690.600lei
Valoare estimata cel mai mare contract subsecvent: 6.423.240lei
Pentru lotul 2 (anvelope si vulcanizare)
Valoarea estimata pt Acord cadru: min. 180.204lei /max. 4.342.432lei.Valoarea estimata pt ctr. subsecvent: min. 180.204lei/max. 702.468lei.
Valoare estimata pentru primul contract subsecvent: 180.204lei
Valoare estimata cel mai mare contract subsecvent: 702.468lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 180, 204 si 15, 456, 272RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pentru LOT I este de 222.276lei, iar pentru LOT II este de 86.848lei. Echivalenta pt o gar.de particip depusa in lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a candidaturilor. Conform L.346/2004, art.16, alin.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordinul de plata trebuie vizat de catre banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Fisa de date a achizitie.? conform art. 86/HGR nr.925/2006. Cont RO11BRDE270SV27540412700 pt lei deschis la BRD Tg-Mures si cont RO03BRDE270SV27666672700, Cod swift BRDEROBU pt euro deschis la BRD Tg-Mures. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii. Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca.Toate val.sunt fara TVA.Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de particip. Incadrarea in art 278 indice 1 din OUG 34/2006 duce la retinerea garantiei de particip conform prevederilor legale. Garantia de buna executie in cuantum de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie: Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive, conform art. 90 din HGR 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale E.ON Gaz Distributie SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind eligibilitatea - Cerinta minima : completare Formular aferentIncadrarea in situatiile prevazute la art.180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia privind elegibilitatea va fi completata si de sustinatorul/sustinatorii ofertantului.Cerinta 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006 - Cerinta minima : completare Formular aferent.Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006 va fi completata si de sustinatorul/sustinatorii ofertantului.Cerinta 3: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - In conformitate cu Ordinul 314 / oct.2010 se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta.Se va completa obligatoriu si Formularul aferent.Cerinta 4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrearea la art 69 indice 1 din OUG 34/2006 care va fi completata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului/subcontractant . Ofertantul care se afla in situatiile prevazute la art mentionat este exclus din procedura de atribuire.Nota: In cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere semnat de parti, respectiv in cazul subcontractarii se depune acordul de subcontractare semnat de parti.Nedeclararea subcontractantului/subcontractantilor presupune derularea contractului fara posibilitatea adaugarii unui/mai multor subcontractanti pe parcursul derularii contractului.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: Frank Hajdinjak - Director General SC E.ON GAZ DISTRIBUTIE SAPetre Radu - Director General Adjunct SC E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
Livioara Sujdea - Director General Adjunct E.ON GAZ DISTRIBUTIE SABogdan Cirstea - Imputernicit al autoritatii contractanteErwin Wagner, Flavius Marcus, Andrei Mihaly, Marius Catana, Gheorghe Cotarlan, Angela Vasile - membrii comisiei (Oana Morait - membru de rezerva) Operatorul economic/Grupul de operatori economici(asociati si subcontractanti) trebuie sa detina autorizare RAR pentru marcile de autovehicule din lista anexata.
Pentru Persoane juridice romane: - 1. Certificat constatator, in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", reale/ actuale la data limita a depunerii candidaturilor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: - Obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite de subcontractanti/ asociati, ofertantul va fi declarat descalificat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri - Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Operatorul economic va furniza informatii privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de min. 12.846.480lei pentru LOT I si de 1.404.936lei pentru LOT II. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta lei/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul aferent.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare prin unul sau mai multe contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de min. 6.423.240 lei pt. Lotul 1 respectiv 702.468 lei pt. Lotul 2 insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau client beneficiar. Nota: Pentru calculul valorii contractelor in alta valuta, se va lua in considerare cursul lei/alta valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune completate urmatoarele: - formularul declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, insotita de centralizatorul livrarilor efectuate; - formularul experienta similara; - Livrarile de produse/prestarile de servicii se confirma prin prezentare prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse/prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, prin care sa se confirme livrarea de produse a caror valoare sa fie cea min. solicitata.
Informatii privind asociatii: In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea economico ? financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul aferent
Acoperire retea de service Lot 1 (revizii, reparatii, ITP, Tractare, Spalatorie). Operatorul economic/grupul de operatori va face dovada detinerii a minimum unei unitati de service autorizate RAR, pentru repararea si intretinerea autovehiculelor pentru marcile si modelele Autoritatii Contractante precum si spalatorii, in urmatoarele localitati: Aiud, Alba Iulia, Aninoasa, Arad, Bacau, Baia Mare, , Beclean, Bicaz, Bistrita, Blaj, Botosani, Bucuresti, Caransebes, Carei, Cluj, Cristur, Cugir, Dej, Deva, Gherla, Iasi, Ludus, Lugoj, Marghita, Medias, Miercurea Ciuc, Moinesti, Odorhei, Onesti, Piatra Neamt, Reghin, Resita, Satu Mare, Sibiu, Sighisoara, Suceava, Targu Mures, Tarnaveni, Timisoara, Turda, Vaslui, Vladimirescu, Vulcan, Zalau.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul aferent
Acoperire retea de service Lot 2 (Vulcanizare si Anvelope). Operatorul economic/grupul de operatori va face dovada detinerii a minimum unei unitati de furnizare/montaj anvelope si vulcanizare pentru anvelopele in urmatoarele localitati: Aiud, Alba Iulia, Aninoasa, Arad, Bacau, Baia Mare, Barlad, Beclean, Bicaz, Bistrita, Blaj, Botosani, Bucuresti, Caransebes, Carei, Cluj, Cugir, Dej, Deva, Dorohoi, Falticeni, Gherla, Gura Humorului, Iasi, Ludus, Lugoj, Marghita, Medias, Miercurea Ciuc, Odorhei, Onesti, Piatra Neamt, Reghin, Resita, Sarmas, Satu Mare, Sibiu, Sighisoara, Sovata, Suceava, Targu Mures, Tarnaveni, Timisoara, Turda, Vaslui, Vladimirescu, Vulcan, Zalau.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul aferent
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune copie Certificat ISO 9001, valabil la data limita de depunere a candidaturii, sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa prezinte un astfel de certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de mediu, conform ISO 14001 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune copie Certificat ISO 14001, valabil la data limita de depunere a candidaturii, sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa prezinte un astfel de certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a a procedurii. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul fie a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile. Daca primele 3 pozitii in clasament sunt ocupate de mai mult de 3 operatori economici, se va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici. Ofertele se departajeaza/evalueaza conform informatiilor de la IV.4.2. Acordul cadru si contractul subsecvent vor fi incheiate la valoarile estimate a acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 alin 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic din cadrul E.ON Gaz Distributie SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21, B 63, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer