Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.884.500 EUR

Castigatorul Licitatiei: Asociatia formata din SC Siveco Romania SA si SC Teamnet International SA
Anunt de atribuire numarul 144269/02.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 143974
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213054835 /+40 213054976, In atentia: Dumitra Mihaila, Cristina Gavrila, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213054835/+40 213150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi prestate la sediul autoritatii contractante si la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin implementarea acestui proiect, se doresc servicii de dezvoltare pentru extinderea sistemului informatic specific activitatilor pe care le desfasoara APIA (SI-APIA), in directia gestionarii fondurilor europene si nationale destinate sprijinirii agriculturii, astfel incat acesta sa raspunda noilor cerinte care vor rezulta din modificarea procedurilor interne ale APIA si din modificarile legislative nationale si europene.In cadrul proiectului se achizitioneaza si servicii de asistenta pentru indeplinirea sarcinilor de call center, mentenanta corectiva, suporttehnic (nivel 1, 2, 3 si 4), asistenta tehnica si administrare a subsistemelor informatice aferente.Activitatile specifice pe care le desfasoara APIA pentru gestionarea fondurilor europene si nationale pentru agricultura precum si Detalii privind atributiile principale ale APIA sunt prezentate in caietul de sarcini lacapitolul ?1.3.Descrierea cadrului existent?.Serviciile care se propun a fi achizitionate constau, pe de o parte, in realizarea de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de noi functionalitati ale Sistemului IT sau de extindere a celor existente, iar pe de alta parte constau in prestareade servicii cu caracter de regularitate, respectiv, servicii de suport tehnic, mentenanta corectiva si administrare pentru sistemul informatic, prestate in vederea rezolvarii eventualelor disfunctionalitati care pot apare in operarea sistemului, dupa cum urmeaza: - Servicii de dezvoltare software pentru realizarea unor functionalitati noi pentru modulele sistemului informatic al APIA- Servicii de dezvoltare si actualizare a modulelor informatice existente, in vederea asigurarii suportului informatic necesar tranzitiei de la aplicarea schemei de plati unice pe suprafata (SAPS) la acordarea platilor in temeiul schemei de plata de baza (SPS-imbunatatita).- Servicii de dezvoltare software pentru realizarea noului sistem informatic in vederea implementarii schemei de plata de baza prevazuta in noua Politica Agricola Comuna (Schema de Plata Unica ? SPS, imbunatatita)- Servicii pentru dezvoltarea de functionalitati noi si actualizarea sistemului informatic SI-APIA in conformitate cu modificarile prevazute in noua Politica Agricola Comuna- Servicii de suport si mentenanta corectiva pentru utilizarea sistemului informatic- Servicii de administrare a sistemului informatic- Servicii de instruire a utilizatorilor finali si respectiv a utilizatorilor cheie- Servicii de asistenta tehnica in vederea utilizarii sistemului informaticDescrierea detaliata a serviciilor care se solicita a fi realizate este prezentata in Caietul de sarcini, la Capitolul 3.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72590000-7 - Servicii informatice profesionale (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
72261000-2-Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 884, 500EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2052/28.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S113-193173din13.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 241 Denumirea: Acord cadru pentru Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al APIA
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia formata din SC Siveco Romania SA si SC Teamnet International SA
Adresa postala: Soseaua Bucuresti Ploiesti, nr. 73-78, Complex Victoria Park, BucurestiC4/Str. Mihai Bravu, nr. 10, jud. Prahova, Ploiesti, Localitatea: Bucuresti/Ploiesti, Cod postal: 013685, Romania, Tel. 0213023300/0213116634, Fax: 0213023391/0213116631
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30546367.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28884500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 129, 255, 249 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal). In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi cel mai mare punctaj total Ptotal, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic va fi oferta cu cel mai mare punctaj tehnic.2. Ofertantii vor indica in cuprinsul oferteicare informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.3. Alte informatii privind acordul-cadru: - acordul-cadru reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre autoritatea contractanta si operatorul economic, al carui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.- Acordul-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acordului-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata, in functie de necesitatile autoritatii contractante. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata perioada de valabilitate a acordului-cadru, conditionat de existenta creditelor bugetare aprobate.- Contractele subsecvente se vor atribui numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare din acordul-cadru.- Operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent si care nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria culpa, va suferi consecintele prevazute in acordul-cadru pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa.- Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel. +40 213054975/+40 213054976, Email: [email protected], Fax: +40 213150305, Adresa internet (URL): www.apia.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer