Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Mentenanta Generala


Anunt de participare (utilitati) numarul 101881/12.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala:  calea Dorobantilor, nr.239, Sector 1, Bucuresti, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010567, Romania, Punct(e) de contact:  ANCA NITA, Tel. 0732740964, Email:  [email protected], Fax:  0040 21 4060470, Adresa internet (URL):  www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
OMV Petrom S.A. - Divizia EPS
Adresa postala:  str. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3 , Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, In atentia:  Michael GRAF, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.petrom.com
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
OMV Petrom S.A. - Divizia EPS
Adresa postala:  str. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3 , Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, In atentia:  Michael GRAF, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.petrom.com
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
OMV Petrom S.A. - Divizia EPS
Adresa postala:  str. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3 , Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, In atentia:  Michael GRAF, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.petrom.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de Mentenanta Generala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Lot 1: Moesia Sud ? la 50 de km SV de Bucuresti
Lot 2: Moldova Sud ? la 100 de km NE de Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de mentenanta generala (inspectie, depistare defecte, mentenanta corectiva, reparatii generale, lucrari de inlocuire) si transport zilnic al echipamentelor si substantelor chimice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
45442000-7-Lucrari de aplicare de acoperitoare de protectie (Rev.2)
50410000-2-Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
50512000-7-Servicii de reparare si de intretinere a vanelor (Rev.2)
50532000-3-Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 Moesia Sud: servicii pt 1005 sonde, 82 parcuri, 2 statii compresoare
Lot 2 Moldova Sud: servicii pt 1003 sonde, 76 parcuri, 8 statii compresoare
Valoarea estimata fara TVA: 42, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
64 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Nu este solicitata garantie de participare. Garantia de buna executie 2% din valoarea contractului atribuit
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie de achizitii publice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa furnizeze urmatoarele declaratii si documente:
Declaratie de eligibilitate (art 180 OUG34/2006)
Declaratie privind integritarea profesionala (art. 181 OUG 34/2006)
Declaratie privind respectarea conditiilor de munca, a protectiei muncii si in domeniul protectiei sanatatii
si securitatii (art. 34 al.2 OUG34/2006)
(Formularele sunt incluse in documentatia de atribuire Anexa [3])copie certificat de inmatriculare?daca este posibil indicand si domeniul de activitate
certificat constatator/extras din registrul comertului, valabil la depunerea candidaturilor
confirmare de la judecatorul delegat care a dispus inmatricularea/oficiul registrului comertului/autoritatea competenta sa dispuna inregistrarea atestand ca nu sunt initiate proceduri de insolventa sau proceduri similare, valabil la depunerea candidaturii
daca este disponibil, un certificat emis de autoritatea competenta demonstrand capacitatea profesionala de indeplinire a serviciilor, valabil la depunerea candidaturii
Daca documentele sunt in alta limba decat engleza sunt insotite de o traducere certificata in engleza.
In cazul oricaror discrepante intre versiunea in limba engleza si cea in limba romana a documentelor depuse, versiunea engleza prevaleaza
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul este neeligibil daca:
Raportat la media ultimilor doi ani financiari incheiati
gradul de indatorare financiara al candidatului era mai mare de 85 %raportul capital/active al candidatului este mai mic de 12 %raportul active/acoperire al candidatilor este mai mic de 100 %durata amortizarii datoriei este mai mare de 13 aniRaportul profitului inainte de impozitare este mai mic de 2 %Candidatii pentru lotul 1 ?Moesia Sud? (toti membrii unei asocieri in suma) nu au o cifra de afaceri generala medie de cel putin 6 milioane de euro in ultimii 2 ani financiari incheiati
Candidatii pentru lotul 2 ?Moldova Sud? (toti membrii unei asocieri in suma) nu au o cifra de afaceri generala medie de cel putin 6 milioane de euro in ultimii 2 ani financiari incheiati
nu poate dovedi existenta asigurarilor sau ca asigurarile vor fi incheiate in caz de atribuire a contractului: asigurare generala de raspundere cu o limita combinata unica de cel putin 5000000 EUR/an si in total pentru operatiunile terestre (onshore) sa acopere cel putin urmatoarele riscuri: vatamare corporala sau personala, boli, afectarea sanatatii sau moarte, pierderea sau deteriorarea proprietatii, daune subsecvente distrugerii proprietatii sau vatamarii, raspundere legala sau contractuala, raspundere pentru mediu/poluare
trebuie incheiate asigurarile obligatorii potrivit legii
Cerintele sunt dovedite prin: declaratii privind indicatorii financiari, media cifrei de afaceri generale si asigurarile mentionate mai sus (Anexa [4] din documentatie)
Bilanturile contabile si conturile de profit si pierdere sau declaratiile financiare certificate a ultimilor 2 ani financiari incheiati. Daca documentele sunt in alta limba decat engleza sunt insotite de o traducere certificata in engleza.
In cazul oricaror discrepante intre versiunea in limba engleza si cea in limba romana a documentelor depuse, versiunea engleza prevaleaza.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Un candidat va fi neeligibil daca:
Nu poate prezenta referinte pentru mentenanta: echipamentelor electrice si la instalatiile industriale cu toate nivelurile de tensiune de la 12 V la 20 kV; instrumentatiei si a dispozitivelor de automatizare(pneumatice si electrice) si a sistemelor de control; echipamentelor dinamice incluzand compresoare(centrifugale si cu piston), pompe(cu piston, centrifugale si cu miscare alternativa) si cutiile de antrenare;echipamentelor statice incluzand rezervoare, cazane, recipiente, schimbatoare de caldura, precum si servicii la conducte/tevi si supape;
Sunt considerate numai referinte din industria de petrol, gaze/petrochimica, finalizate in 2007, 2008 sau 2009 si care specifica o valoare contractuala >=1000000EUR
Pt. Lot 1 (Moesia Sud) suma minima a valorilor contractuale -referinte in EUR este: Echipament electric: 2400000; Instrumentatie: 1200000; Echipament dinamic: 2400000; Echipament static: 6000000
Pt. Lot 2 (Moldova Sud) suma minima a valorilor contractuale -referinte in EUR este: Echipament electric: 4000000; Instrumentatie: 2000000; Echipament dinamic: 4000000; Echipament static: 10000000
Nu poate prezenta masuri de instruire pentru discipline specifice din categoria echipament static, dinamic, electric si instrumentatie.
Nu poate prezenta implementarea un sistem integrat de Management si Control al Calitatii.
Nu respecta conditiile de Management al Sigurantei Ocupationale (HSE) ale Autoritatii Contractante.Cerintele se vor dovedi prin referintele si declaratiile din Anexa 5 la Documentatie, prin prezentarea masurii tehnice de instruire si prin descrierea sistemului de management si control al calitatii.
Candidatul trebuie sa prezinte dovada unui:
sistem de management al asigurarii calitatii conform ISO 9001, ultima versiune sau echivalent;sistem de siguranta al contractantului conform certificatului SCC sau OHSAS 18001 sau echivalent;certificat pentru efectuarea lucrarilor la echipamente electrice si instalatii electrice;certificat pentru efectuarea lucrarilor in zone explozive, cu emisii ridicate si cu zgomot ridicat;certificat pentru efectuarea lucrarilor la dispozitive si echipamente sub presiune.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.07.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.07.2010 15:00
Locul: OMV Petrom S.A. - Divizia EPS
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea Contractanta va trimite o invitatie de depunere a ofertei catre minim 4 si maxim 8 dintre candidatii eligibili, clasificati pe primele locuri. Pentru a selecta candidatii se vor aplica criteriile de selectie urmatoare: Cifra de afaceri anuala medie a candidatului pentru ultimii doi ani financiari incheiati (15%); Numarul de angajati tehnici care lucreaza in disciplinele echipamente statice, echipamente dinamice, echipamente electrice si instrumentatie (30%); Suma valorii contractuale a referintelor legate de disciplina (40%); Numarul de personal cheie cu cinci (5) ani de experienta profesionala (15%).Informatii detaliate sunt prezentate in Documentatia de Atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0040213104641, Email:  [email protected], Fax:  0040213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0040213195180, Email:  [email protected], Fax:  0040213191674
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform capitolul IX din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. - Divizia EPS
Adresa postala:  str. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3 , Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2010 17:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer