Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Mentenanta Generala


Anunt de participare (utilitati) numarul 105504/07.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala:  calea Dorobantilor, nr.239, Sector 1, Bucuresti, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010567, Romania, Punct(e) de contact:  ANCA NITA, Tel. 0732740964, Email:  [email protected], Fax:  0040 21 4060470, Adresa internet (URL):  www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
OMV Petrom S.A.
Adresa postala:  Bd. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3, Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, Tel. +40(0)244455154, In atentia:  Michael Graf, Email:  [email protected], Fax:  +40(0)212063005
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
OMV Petrom S.A.
Adresa postala:  bd. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3, Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, In atentia:  Michael Graf, Email:  [email protected], Fax:  +40(0)212063005
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
OMV Petrom S.A.
Adresa postala:  Bd. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3, Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, In atentia:  Michael Graf, Email:  [email protected]om.com, Fax:  +40(0)212063005
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de Mentenanta Generala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Lot 1: Moesia Sud ? la 50 de km SV de Bucuresti
Lot 2: Moldova Sud ? la 100 de km NE de Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea Serviciilor de Mentenanta Generala (inspectie, depistare defecte, mentenanta corectiva, reparatii generale, lucrari de inlocuire) si servicii auxiliare cu privire la transportul echipamentelor si substantelor chimice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
45442000-7-Lucrari de aplicare de acoperitoare de protectie (Rev.2)
50410000-2-Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
50512000-7-Servicii de reparare si de intretinere a vanelor (Rev.2)
50532000-3-Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 Moesia Sud: servicii pt 1005 sonde, 82 parcuri, 2 statii compresoare
Lot 2 Moldova Sud: servicii pt 1103 sonde, 76 parcuri, 8 statii compresoare
Valoarea estimata fara TVA: 42, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
64 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare ? 72.000 Euro pentru Lot 1, 132.000 Euro pentru Lot 2. Garantia de buna executie - 1% din valoarea totala a contractului(fara TVA) pentru fiecare lot.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie de achizitii publice.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa furnizeze urmatoarele declaratii si documente:
Declaratie de eligibilitate (art 180 OUG34/2006)
Declaratie privind integritarea profesionala (art. 181 OUG 34/2006)
(Formularele sunt incluse in documentatia de atribuire Anexa [3])
Copie Certificat de Inmatriculare ?daca este posibil indicand si domeniul de activitate si Certificat Constatator/Extras din Registrul Comertului ?valabil la depunerea Candidaturilor prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Confirmare de la judecatorul delegat /Oficiul Registrului Comertului/Autoritatea competenta sa dispuna inregistrarea ?atestand ca nu sunt proceduri de faliment sau similare, valabil la depunerea Candidaturii.
Daca documentele sunt in alta limba decat engleza, este necesara traducerea certificata in engleza.In cazul oricaror discrepante intre versiunea engleza si cea in limba romana a documentelor depuse, versiunea engleza prevaleaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul este neeligibil daca:
- nu prezinta cifra generala medie de afaceri de minim 6000000EUR(sau echivalent la cursul de schimb din data inchiderii conturilor respective) in ultimii 2 ani financiari incheiati pentru fiecare Lot.
-media rezultatului financiar (profit inainte de taxe/pierderi) al ultimilor 2 ani financiari incheiati a Candidatului (fiecare membru al Asocierii) nu este pozitiv-nu demonstreaza acces neconditionat la resurse financiare de minim 500000EUR (pentru Lot 1) respectiv 1000000EUR (pentru Lot2) pe intreaga durata a Contractului.
-nu poate dovedi ca vor fi incheiate in caz de atribuire a contractului: asigurarea generala de raspundere cu limita combinata unica de cel putin 5000000 EUR/an si in total pentru operatiunile terestre sa acopere cel putin urmatoarele riscuri: vatamare corporala sau personala, boli, afectarea sanatatii sau moarte, pierderea sau deteriorarea proprietatii, daune subsecvente distrugerii proprietatii sau vatamarii, raspundere legala sau contractuala, raspundere pentru mediu/polare, precum si asigurarile obligatorii prin lege.In cazul in care un Candidat/Asociere depune Candidatura pentru cele 2 Loturi, va trebui sa indeplineasca cumulativ cerintele de calificare pentru situatia economica si financiara pentru ambele Loturi.
Cerintele sunt dovedite prin: extras din bilanturile si conturile de profit si pierdere sau declaratiile financiare auditate a ultimilor 2 ani financiari incheiati, adresa originala/documentul emis de catre o institutie financiara indicand ca operatorul economic in mod individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentruaccesarea neconditionata de resurse financiare (500000EUR pentru Lot1 sau 1000000EUR pentru Lot2), declaratia din Anexa [4] la Documentatie prin care se angajeaza la incheierea asigurarilor solicitate, declaratia privind cifra de afaceri. Daca documentele sunt in alta limba decat engleza, este necesara traducerea certificata in engleza. In cazul oricaror discrepante intre versiunea engleza si cea in limba romana a documentelor depuse, versiunea engleza prevaleaza.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul este neeligibil daca nu prezinta:
-referinte (toti membrii unei Asocieri la un loc) de contracte de servicii din industria de petrol, gaze sau petrochimica finalizate in ultimii 3 ani pana la depunerea candidaturilor pentru mentenanta: echipamentelor electrice si la instalatiile industriale cu nivele de tensiune de la 12 V la 20 kV; instrumentatiei si a dispozitivelor de automatizare (pneumatice si electrice) si a sistemelor de control; echipamentelor dinamice incluzand compresoare (centrifugale si cu piston), pompe (cu piston, centrifugale si cu miscare alternativa) si cutiile de antrenare; echipamentelor statice (rezervoare, cazane, recipiente, schimbatoare de caldura), si servicii la conducte/tevi/supape.Daca referinta acopera doar un domeniu, Valoarea Contractuala = valoarea totala a contractului, daca acopera mai multe domenii, Valoarea Contractuala = doar valoarea serviciilor oferite in domeniul respectiv. O referinta poate fi folosita doar pentru 1 Lot. In raport cu fiecare Lot, suma minima a Valorilor Contractuale a referintelor, respectiv Valoarea Contractuala minima per referinta in fiecare domeniu trebuie sa fie in EUR: LOT1 Echipament electric [720000 resp. 360000] Instrumentatie [360000 resp.180000] Echipament dinamic [720000 resp. 360000] Echipament static [1800000 resp. 900000]; LOT2 Echipament electric [1320000 resp. 660000] Instrumentatie [660000 resp.330000] Echipament dinamic [1320000 resp. 660000] Echipament static [3300000 resp. 1650000];
-un Sistem integrat de Management si Control al Calitatii implementat de candidat
-indeplinirea conditiilor de munca si de protectia muncii (art.34 OUG 34/2006) si de Siguranta Ocupationala (HSE) ale Autoritatii Contractante.
Cerintele se vor dovedi prin referintele si declaratiile din Anexa 5 si 6 la Documentatie si prin descrierea sistemului de management si control al calitatii.
-Candidatul trebuie sa prezinte dovada unui certificat ISO 9001, ultima versiune sau echivalent; certificat SCC sau OHSAS 18001 sau echivalent;certificate ANRE, INSEMEX, ISCIR sau echivalent).Se va prezenta traducerea certificata in engleza, iar versiunea engleza prevaleaza
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S115-174432din16.06.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.09.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.09.2010 15:00
Locul: OMV Petrom S.A. - Divizia EPS
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Vor primi Invitatie de a Depune Oferta minim 3si maxim 5 dintre Candidatii eligibili cei mai bine clasificati pentru fiecare Lot. Pentru a selecta candidatii se vor aplica Criteriile de Selectie urmatoare: -Cifra medie de afaceri generala a Candidatului/Asocierii pe ultimii 2 ani financiari incheiati: 50%-Suma valorilor contractuale a referintelor, pe baza a cel mult 3 referinte/domeniu: 50 %Informatii detaliate sunt prezentate in Documentatia de Atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40(0)213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40(0)213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. +40(0)213195180, Email:  [email protected], Fax:  +40(0)213191674
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform capitolul IX din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. - Divizia EPS
Adresa postala:  Bd. D. Pompeiu, nr. 6A, etajul 3, Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, Email:  [email protected], Fax:  +40(0)212063005
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2010 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer