Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta la hidroagregate si instalatii din centrala Gilau


Anunt de participare (utilitati) numarul 147164/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Taberei nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii si logistica, Tel. +40 264207800, In atentia: Gabriel Roman, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264427797, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de mentenanta la hidroagregate si instalatii din centrala Gilau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: CHE Gilau II
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza servicii de mentenanta de tip LN3pentru turbina hidraulica si generator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Volumul serviciilor de mentenanta, este particularizat in continutul caietelor de sarcini functie de echipamentul prevazut.
Valoarea estimata fara TVA: 640, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul :10 000 leib) Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.c) Modul de constituire: Garantia pentru participare la licitatie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta la pct.a, respectiv, b.Garantia trebuie sa fie irevocabila in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin. (2) din HG 925/2006.In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, conform art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004, garantia se poate constitui in procent de 50% din cuantumul solicitat.Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului garantiei de participare, echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: ? isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;? oferta sa fiind declarata castigatoare, refuza sa semneze acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei ;? in cazul in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge ca nefondata contestatia contestatarului, ofertantul pierde o parte din cuantumul garantiei de participare, respectiv, suma de 4 419, 99 lei in conformitate cu art. 278^1 alin.(1), pct.b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Neprezentarea garantiei de participare in cuantumul si in una dintre formele acceptate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.Garantia de participare se va returna ofertantilor in conformitate cu art.88 din HG nr.925/2006. a) Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 5 % din valoarea contractului, in lei fara TVA.b) In cazul operatorilor economicidin categoria IMM-urilor, se poate constitui in procent de 50% din cuantumul solicitat la pct. a).c) Garantia de buna executie se poate constitui prin: ? un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;? retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest caz prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma itiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.Autoritatea contractanta va instiinta contrantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante, care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art.91 din HG nr.925/2006. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.d) Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile conform art.92 alin. (2) din HG nr.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratie privind eligibilitatea
- se va completa Declaratia privind eligilibitatea (Formular nr. 4). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant asociat si de tertul sustinator.
Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, determina excluderea din procedura de atribuire.
II. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 Documente obligatorii:
- se va completa Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art.181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006 (Formular nr. 5).Daca este cazul, documentele solicitate vor fi completate obligatoriu de catre fiecare ofertant asociat si de tertul sustinator.
Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatia prevazuta la art.181 lit. a), c1) si d) din OUG nr.34/2006, determina excluderea din procedura de atribuire.
III. Certificate de atestare fiscala
- se va prezenta Certificatul de atestare fiscal, eliberat de catre autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- se va prezenta Certificatul fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de catre autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
IV. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- se va completa Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formular nr.6). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant asociat sau subcontractant.
V. Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP nr.314/2010
- se va completa Certificatul de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta (Formularul nr. 8). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat sau subcontractant.
VI. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006
- se va completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 (Formular nr.7). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat, subcontractant sau tert sustinator. Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatiile prevazute de dispozitiile art.69^1 din OUG nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
Persoanele care detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele: 1. Mihail STANCULESCU ? presedinte directorat SC Hidroelectrica SA
2. Lucian Aurel COCOS ? membru directorat SC Hidroelectrica SA
3. Dragos ZACHIA ZLATEA ? membru directorat SC Hidroelectrica SA
4. Ioan ROGOZ ? director SH Cluj
5. Viorel RUNCAN ? director adj. productie SH Cluj6. Victoria PIRV ? director adj. economic SH Cluj
7. Gabriel M.ROMAN ? sef serviciu achizitii si logistica SH Cluj
8. Dan SALAJAN ? sef birou mentenanta SH Cluj
9. Sorin BOGATONIU ? sef birou achizitii SC Hidroelectrica SA
10. Laurean CETATEAN ? sef serviciu contracte SC Hidroelectrica SA
11. Sorin GLIGOR ? sef sectie Somes Tisa SH Cluj
12. Liviu DUMITRESCU ? birou achizitii SC Hidroelectrica SA
13. Bogdan DAMIAN ? economist principal SH Cluj
14. Teodora VIDREAN ? economist principal SH Cluj15. Stefan MORTU ? inginer principal SC Hidroelectrica SA
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depun/prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru persoanele juridice/fizice romane
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate precum si daca au fost inscrise mentiuni referitoare la declararea starii de faliment etc. Certificatul va contine informatii actuale si reale la data limita de depunere a ofertelor. La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata.Pentru persoanele juridice/fizice straine
? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Informatii privind situatia economico-financiara.Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2012, vizat de organele competente.
B.Informatii generale
Cifra de afaceri in ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului trebuie sa fie de minim 1 200 000 lei
Modalitatea de indeplinire
A.1.Prezentarea bilantului contabil.
B.1.Se va completa Fisa de informatii generale (Formularul nr. 9)
Prezentarea de documente edificatoare pentru demonstrarea cifrei de afaceri in domeniul aferent obiectului contractului.Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, care au avut ca obiect, prestarea de servicii similare obiectului contractului-servicii de mentenanta de tip LN3 la turbine hidraulice tip Kaplan , generatoare 5, 4 MW.
Cerinta minima de calificare
-suma valorilor serviciilor similar prestate, incluse in contractul/ contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat pragul valoric de 600 000 lei excl.TVA.
B.Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic ofertant
Cerinta minima de calificare
-atestarea de tip A, tip B, tip C2B si tip E2 a operatorului economic ofertant in conformitate cuOrdinulANRE nr.24/20.07.2007;
C.Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului de servicii
D.Informatii referitoare la dotarile tehnice cuutilaje, echipamente tehnice, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Cerinta minima de calificare
-ateliere mecanice-masini de frezat, masini de rectificat, strunguri, echipamente de sudare, dispozitive hidraulice, dispozitive de ridicat, cricuri hidraulice, instalatii de uscare si filtrare ulei;
-ateliere electrice-laboratoare PRAM-AMC-megohmetre, truse complexe verificat relee, sisteme de masurare timp actionare tip intrerupator, sisteme de achizitie/prelucrare marimi caracteristice aferente RAV si RAT;
E.Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta o lista cu toti subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract.
F.Informatii privind asocierea
Modalitatea de indeplinire
A.1. Se va completa Formularul nr. 10.
A.2. Se vor prezenta contracte cu prestari de servicii similare-finalizate, recomandari, documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractuale.
B.1.Se vor prezenta documente de atestare/autorizare prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintei.
C.1.Se va completa Formularul nr. 11.
D.1.Se va completa Formularul nr. 12.
E.1. Lista se va intocmi conform Fomularului nr. 13. In acest caz se vor prezenta si acordurile de subcontractare, conform Formularului nr. 14. La incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul va trebui sa prezinte contractele incheiate intre el si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul
derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
F.1.Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune. Autoritatea contractanta solicita ca la momentul depunerii ofertelor, operatorii economici care se prezinta in asociere, sa depuna in cadrul documentelor de calificare un Acord de Asociere (Formular nr. 15), fara a fi obligati sa prezinte asocierea intr-o
forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie
publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.
A.Standarde de asigurare a calitatii
-certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditata pentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celui ofertat, alte documente echivalente.
B.Standarde de asigurare a protectiei mediului
-certificat SR EN ISO 14001/2005, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificare sistemului de asigurare a protectiei mediului, pentru lucrari similare celei ofertate, alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
A.1.Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente, care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv, ISO 9001 sau echivalent.
Nota: 1. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
B.1.Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente, care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv, ISO 14001 sau echivalent.
Nota: 1. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
64409 din 03.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 10:00
Locul: Cluj-Napoca, Str. Taberei nr.1, sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Odata cu prezentarea ofertelor, operatorii economici ofertanti vor prezenta o declaratie cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ ofertantului asociat/subcontractantului/ tertului sustinator, in vederea publicarii in SEAP de catre autoritatea contractanta, conform art. 69^2, alin. 2 din OUG nr. 34/2006, modificata de OUG nr.77/27.11.2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SH Cluj-Juridic
Adresa postala: Str. Taberei nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Tel. +40 264207800, Fax: +40 264427797
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer