Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta necesare a fi efectuate la cazarma 3040.


Anunt de participare numarul 147407/23.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02601 Bucuresti
Adresa postala: Soseaua Pandurilor, nr. 94, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 50663, Romania, Punct(e) de contact: IONEL GHINET, Tel. +40 0765246169, In atentia: domnului Marian BOGEAG, Email: [email protected], Fax: +40 0213195794, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta necesare a fi efectuate la cazarma 3040.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 632, 424RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - pentru anul 2014:1 contract in valoare de 158106 lei; - pentru anul 2015:1 contract in valoare de 158106 lei; - pentru anul 2016:1 contract in valoare de 158106 lei; - pentru anul 2017:1 contract in valoare de 158106 lei. Estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pentru derularea unui acord-cadru sau un contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de mentenanta cuprind aprovizionarea cu piese de schimb necesare inlocuirii pieselor uzate, probe de functionare ale echipamentelor, setari si resetari ale echipamentelor de automatizare cu asigurarea garantiei acestor servicii; aceste activitati fiid executate de catre personalul specializat si autorizat in conditiile legislatiei in vigoare, astfel: 1.Grupuri electrogene de interventie: - Inlocuire
consumabilelor; Verificarea starii si a tensionarii curelelor de transmisie si efectuarea ajustarilor necesare; 2. Sistem efractie + CCTV + control acces Subsistemul de control acces: Verificarea statusului online/offline prin intermediul softului de monitorizare si configurare; Subsistemul de detectie si alarmare la efractie: Verificarea acumulatorilor; Subsistemul de televiziune cu circuit inchis: Verificarea capacitatii bazei de date; 3. Sistem incendiu: Analizarea tuturor inregistrarilor din registrul jurnal si luarea masurilor corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; 4. Centrala frig ( 2 chillere, 2 turnuri de racire si 2 dulapuri de climatizare): Verificarea si curatarea
filtrului mecanic la intrarea in vaporizator; 5. Compresor: Verificarea si curatarea supapei de presiune constanta/de sens unic; 6. Centrala control parametrii aer: Verificare detectorului gaz montaj fix (VERSAVF); 7. Centrala tratare aer: Verificarea grupului motor-ventilator; 8.Instalatie de potabilizare apa: Verificarea si curatarea ?Instalatiei de dozare hipoclorit TPZ 603?; 9. Detector portabil control parametrii aer multi-gaz MX6 iBrid: Verificare sistemului portabil de detectie gaz (VERSAVP); 10. Tablouri electrice generale: Verificarea echipamentelor electrice de forta si automatizare din compunerea tablourilor electrice generale. 11. UPS 20 kVA, UPS 40 kVA: Verificarea / testarea capacitatii bateriilor; 12. Electropompa submersibila WILLO: Ungerea componentelor in rotatie cu unsoare conform DIN 51818/NLG clasa 3;
Lubrifierea agregatelor cu ulei de transmisie conform DIN 51519/ISO VG 220 tip CLP, ulei de transformator conform DIN 57370/VDE 0370, ulei de parafina.
Nu este cazul luarii in considerare a valorii estimate pentru cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
50433000-9-Servicii de calibrare (Rev.2)
50610000-4-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
50730000-1-Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Grupuri electrogene de interventie: - Inlocuire consumabilelor; Verificarea starii si a tensionarii curelelor de transmisie si efectuarea ajustarilor necesare; 2. Sistem efractie + CCTV + control acces Subsistemul de control acces: Verificarea statusului online/offline prin intermediul softului de monitorizare si configurare; Subsistemul de detectie si alarmare la efractie: Verificarea acumulatorilor; Subsistemul de televiziune cu circuit inchis: Verificarea capacitatii bazei de date; 3. Sistem incendiu: Analizarea tuturor inregistrarilor din registrul jurnal si luarea masurilor corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; 4. Centrala frig (2 chillere, 2 turnuri de racire si
2 dulapuri de climatizare): Verificarea si curatarea filtrului mecanic la intrarea in vaporizator; 5. Compresor: Verificarea si curatarea supapei de presiune constanta/de sens unic; 6. Centrala control parametrii aer: Verificare detectorului gaz montaj fix (VERSAVF); 7. Centrala tratare aer: Verificarea grupului motor-ventilator; 8. Instalatie de potabilizare apa: Verificarea si curatarea ?Instalatiei de dozare hipoclorit TPZ 603?; 9. Detector portabil control parametrii aer multi-gaz MX6 iBrid: Verificare sistemului portabil de detectie gaz (VERSAVP); 10. Tablouri electrice generale: Verificarea echipamentelor electrice de forta si automatizare din compunerea tablourilor electrice generale. 11. UPS 20 kVA, UPS 40 kVA: Verificarea / testarea capacitatii bateriilor; 12. Electropompa submersibila WILLO: Ungerea componentelor in rotatie cu unsoare conform DIN 51818/NLG clasa 3; Lubrifierea agregatelor cu ulei de transmisie conform DIN 51519/ISO VG 220 tip CLP, ulei de transformator conform DIN 57370/VDE 0370, ulei de parafina.
Valoarea estimata fara TVA: 632, 424RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare: 12000 lei.- Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si este irevocabila.- Modul de constituire a garantiei pentru participarea la licitatie: - virament bancar in contul RO68TREZ7055005XXX008136, deschis la Trezoreria sector 5 Bucuresti; - prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor ori a unei sume in numerar.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de catre o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documnetatia de atribuire.Pentru evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, data de referinta pentru cursul de schimb ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita, va fi la cursul de schimb practicat de B.N.R. cu 5 zile inaintea dateilimita de depunere a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare, semnata cu semnatura electronica a bancii emitente se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi incarcata, scanata, pe adresa www.e-licitatie.ro.In cazul ofertantilor din categoria IMM, cuantumul garantiei de participare va fi de 50% din cuantumul stabilit mai sus. Acestia vor face dovada calitatii de ofertanti din categoria IMM prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004, Pentru aceasta, trebuie prezentata o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte atestarea incadrarii in categoria IMM-urilor (art. 3 si 7 din Legea 346/2006). Garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente, avand in vedere urmatoarele: Cuantum: 10 % din pretul contractului subsecvent, fara T.V.A.Mod de constituire: Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in contract.Modelul formularului pentru scrisoarea de garantie bancara de buna executie a contractului subsecvent este prevazut in Formularul F.10 din MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1045/19.10.2011.Garantia va fi irevocabila.Viramentele se fac prin ordin de plata in contul deschis la RO68TREZ7055005XXX008136 Trezoreria Sectorului 5 a municipiului Bucuresti.Observatie: Garantia de buna executie se va prezenta autoritatii contractante, in forma originala, in termen de cel mult 5 zile de la semnarea contractului subsecvent.Observatie: Contractul subsecvent va intra efectiv in vigoare la data prezentarii dovezii constituirii garantiei de buna executie, la sediul autoritatii contractante.Observatie: In cazul in care operatorii economici se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, acestia au dreptul de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 50 % din valoarea solicitata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt distribuite de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
1. Personalul participant la elaborarea ofertei si la negocierea clauzelor contractuale trebuie sa detina obligatoriu autorizatie de acces la informatii clasificate valabile pentru nivelul SECRET conform H.G. 585/2002.2. Agentul economic va lucra in subteran, in conditii specifice acestui mediu.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Prezentarea Certificatului de participare la procedura, cu oferta independenta.Completare si postare Formular F.1 prevazut in MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE.
2. Prezentarea Declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180. din OuG 34/2006.
Completare si postare Formular F.2 prevazut in MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE.
3. Prezentare Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OuG 34/2006.
Completare si postare Formular F.3 prevazut in MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE.
4. Prezentarea Declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1
din OuG 34/2006.
Completare si postare Formular F.4 prevazut in MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta achizitie sunt: Cristea Ionel; Onofrei Stelu; Mihai Danut; Bogeag Marian; Maresi Nicolae;
5. Prezentarea Declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 46 alin. (1) din OuG 34/2006.
Completare si postare Formular F.5 prevazut in MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE.
6. Prezentarea Fisei de informatii generale.
Completare si postare Formular F.6 prevazut in MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE.
7. Prezentarea Certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat.
Scanare si postare Certificat constatator eliberat de Ministerul Finantelor Publice , prin unitatile subordonate, care au calitatea de creditor bugetar.
Din certificat trebuie sa reiasa ca ofertantii nu au datorii scadente catre bugetul de stat, precum si catre bugetul asigurarilor sociale de stat, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul de depunere a ofertele.
Observatie: Nu vor fi considerate datorii catre bugetele componente ale bugetului consolidat de stat, sumele pentru care se prezinta documente oficiale, emise de autoritatile competente, pentru acordarea de reesalonari, derogari, amanari sau inlesniri la plata.
8. Prezentare dovezi privind incadrarea in IMM. (daca este cazul).
Completare si postare dovezi solicitate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare (in cazul in care ofertantul se incadreaza in aceasta situatie si doreste sa beneficieze de facilitatile legale).
Observatii: 1) In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci situatia personala se demonstreaza pentru fiecare operator economic in parte, membru al grupului.
2) Daca este cazul, in documentul solicitat la punctul 3, pentru tertul sustinator se vor mentiona doar punctele b), c) si e) din prevederile art. 181 din OuG 34/2006.
3) Daca este cazul, documentele solicitate la punctul 4 vor fi depuse si de catre tertul sustinator.
4) Daca este cazul, documentele solicitate la punctul 5 vor fi depuse atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator. 1. Prezentarea Certificatului constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial de care apartine / Oficiul National al Registrului Comertului.
Scanare si postare Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial de care apartine / Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator emis de O.R.C. sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, 2.Pentru participarea la procedura in vederea incheierii unui acord clasificat este necesara prezentarea autorizatiei de securitate industriala, conform H.G. 585/2002, capitolul VII, sectiunea a 4-a.Scanarea si postarea documentului eliberat de ORNISS.
3. Prezentare Licenta de functionare eliberata de Ministerul Administratiei si Internelor-IGPR, conform Legii 333/2003, pentru activitati de ?intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei?;
Scanare si postare document oficial relevant care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.
4. Prezentare Atestat ANRE, de tip B pentru ?executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0.4 kv?, in conformitate cu ordinul ANRE nr. 14/22.04.2010, privind modificarea si completarea Ordinului ANRE nr. 24/2007, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.
Scanare si postare document oficial relevant care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.
5.Prezentare Atestat A1, pentru incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa tensiune, in conformitate cu ordinul ANRE nr. 14/22.04.2010, privind modificarea si completarea Ordinului ANRE nr. 24/2007, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.
Scanare si postare document oficial relevant care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.
6. Prezentare Autorizatie eliberata de Ministerul Administratiei si Internelor-IGSU pentru ?instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu?, conform: Legii nr.307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 166/27.06.2010, pentru aprobarea Dispozitiei generale de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile aferente; Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 87/06.04.2010, privind aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.
Scanare si postare document oficial relevante care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.Observatii: In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) se demonstreaza pentru fiecare operator economic in parte, membru al grupului, pentru partea de contract pe care o va realiza.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.- Persoane juridice /fizice straine:
Prezentarea documentelor oficiale care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestare profesionala:
Scanare si postare documente oficiale relevante care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, valabile in tara in care operatorul economic este rezident. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Prezentare Acord de asociere (daca este cazul).
2. Prezentare documente Laborator Pram, pentru masuratori si incercari, atestat ISC, conform: HGR 808/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii; HGR 272 din 14.06.1994, pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii; Ordinul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului nr.1497/2011, pentru aprobarea procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii.
1. Prezentare certificat ISO 9001:2008- Sistem de management al calitatii
sau alte documente echivalente.
Suplimentar fata de cerintele standardului SR-ISO 9001:2008 sau echivalent, ofertantul trebuie sa aiba evaluare OMCAS si sa aiba
implementat cerintele de asigurare a calitatii din AQAP 2130.
2. Certificare SR EN ISO 14001:2005- Sistem al managementului de mediu sau alte documente echivalente.
3. Prezentare certificat ISO/IEC 27001:2005- Sistem de management al securitatii informatiilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si postare la invitatia de participare a documentuluicare atesta asocierea.Scanare si postare document oficial relevant care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.Scanare si postare document oficial relevante care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.Scanare si postare document oficial relevante care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.Scanare si postare document oficial relevante care sa dovedeasca cerinta. Documentul sa fie valabil la data limita a depunerii ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 2361 din 04.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt despre profilul cumparatorului
Numarul anuntului in JO: 2013/S106-181841 din 04.06.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Pentru derularea contractului este necesara prezentarea Certificatului de securitate industriala (dupa atribuirea contractului-cadru si completarea anexei de securitate), conform precizarilor H.G.R. 585/2002, capitolul VII, sectiunea a 4-a.2.Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului.3.In baza prevederilor art.10, din H.G. nr. 445/2003, pana la semnarea acordului-cadru, operatorii economici declarati castigatori trebuie sa obtina codul NATO de agent economic (Codul NCAGE - acordat de Biroul National de Codificare sau Codul SCAGE - atribuit de NAMSA - Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat). Dupa semnarea contractelor subsecvente, contractantul va ridica de la Biroul National de Codificare al Romaniei formularul Proiectului de identificare pentru completarea datelor de codificare a articolului de inzestrare. Furnizarea datelor de codificare a articolului de inzestrare este obligatorie si gratuita. Biroul National de Codificare al Romaniei este situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7-9, sector 6, cod postal 061072, Bucuresti, tel. 021-410.78.80, 021- 410.78.81. int. 236 sau 307, fax 021-411.14.57, e-mail: [email protected] cazul in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va transmite, in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectia Juridica si D.I.U. a U.M. 02574 Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Drumul Taberei nr. 5-7, sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061418, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer