Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE MENTENANTA PENTU SISTEMUL INFORMATIC HIPOCRATE


Anunt de participare numarul 147450/23.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Gerontologie si GeriatrieANA ASLAN
Adresa postala: str. Caldarusani nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Punct(e) de contact: TEREZA ION, Tel. +40 2237192/+40 0318059301, Email: [email protected], Fax: +40 2231480, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE MENTENANTA PENTU SISTEMUL INFORMATIC HIPOCRATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: I.N.G.G.?Ana Aslan? Bucuresti, in locatia din str. Caldarusaninr.9, sect.1 ; Sos. Calea Bucurestilor nr.307 Otopeni si Str. Spatarului, nr.15, sector2.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 402, 000 si 1, 061, 280RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele vor fi incheiate in functie de necesitatea autoritatii contractante - lunar/ trimestrial in functie de bugetul aprobat cu aceasta destinatie. Valoarea celui mai mare contract subsecvent ar putea fi de: 16750, 00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de mentenanta pentu sistemul informatic HIPOCRATE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72227000-2 - Servicii de consultanta privind integrarea software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului ACORD CADRU 24 LUNI
ORE - MINIME 24 LUNI = 600
ORE - MAXIME 24 LUNI = 1584
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pentru un Contract subsecvent:
ORE - MINIME 1 LUNA = 25
ORE - MAXIME 1 LUNA = 66
Valoarea estimata fara TVA: intre 402, 000 si 1, 061, 280RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare este de 1 % din valoarea estimata alotului - este de 10612.80 lei, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Coantumul ce se va retine in masura in care Consiliul respinge contestatia este conf art 278.1 din OUG 34/2006. Garantia de participare se poate constitui in contul: RO 40 TREZ 7015 041X XX00 0395, deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, prin virament bancar, ordin de plata, numerar la caseria INGG ANA ASLAN conf. art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006 ; fila CEC, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, dovada constituirii conf. art. 5 ordin Presedinte ANRMAP 509/2011 in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin depunere la sediul autoritatii contractante in afara plicului la data limita de deschidere, conf.art 86 alin 6/HG 925/2006 Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare.Curs BNRdin data publicarii A.P. in SEAP. 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, in conf. cu art 89 dinHG 925/2006. Aceasta se poate constitui conf. art 90 alin (1) HG 925/2006 contul: RO 40 TREZ 7015 041X XX00 0395, deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, prin virament bancar, ordin de plata, fila CEC, printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ?Ana Aslan?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea, neincadrareain prevederile art.180 din OUG 34/2006 ? original.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? original.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta confom ordinului 314/2010 ? original.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare.
4. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat - sanatate, pensii, somaj care sa prezinte situatia datoriilor exigibile din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.5.Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatea locala competenta care sa prezinte situatia datoriilor exigibile din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - se va prezenta original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? original.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea formulare. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
7.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG 34/2006 ? original
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derulareasi finalizarea procedurii de atribuire:
Manager Dr. Bogdan Paltineanu;
Director economic Ec. Elena Nituica;Farmacist Sef - Dr. Speranta Prada;
Medic Sef Laboratoare clinice - Dr. Crina Amalia Carazanu;
Functia: Sef Serviciu Statistica ? Informatica- Ing. Adrian Filip;Sef Birou Financiar- Ec.Corina Dumitru;
Sef Birou Achizitii Publice - Ec. Tereza Ion;
Av. Marginean Adriana;Achizitii Publice ? Ref. Peptea Ana-Maria.
Persoanele care aproba bugetul pentru finantarea contractelor achizitiei de furnizare ce fac obiectul prezentei proceduri - Manager Dr. Bogdan Paltineanu; - Director economic Ec. Elena Nituica.
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinatorconform Ordinului nr.170/2012 (daca este cazul) - se va prezenta in original. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. ? original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu inscrierea domeniului de activitate corespunzator procedurii de achizitie, informatiile in acest certificat trebuie sa fievalabile/reale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte: - codurile CAEN corespunzatoare cu obiectul procedurii care fac obiectul acordului-cadru, - cert. constatator trebuie sa ateste ca nu sunt expirate: sediul social, punctul/punctele de lucru, administratorul se afla in perioada mandatului;
- adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii, - numele asociatilor.Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de atribuirea procedurii va prezenta pentru conformitate (in situatia in care a prezentat acest document in copie conform cu originalul) documentul in original/copie legalizata. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).2.Persoane juridice / fizice straine - vor prezenta setul complet de documente solicitate prin prezenta fisa de date. In plus, se vor prezenta si documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, precum si documente care dovedesc dreptul (autorizatia) de a practica profesia. In cazul in care in tara
de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior, atunci va fi acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere,
- fie o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere) - se va prezenta - original/copie legalizata sau copie conform cu originalul.
Nota: autentificarea reprezinta acea activitate de constatare, facuta de notarul public, care presupune exercitarea a doua actiuni: conformitatea si legalitatea.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, sustinator inclusiv fiecare subcontractor, daca este cazul.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractant.
3.Ofertantul va prezenta certificatul O.R.D.A. de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator, conform Ordonantei nr.25/2006 conf. Legea nr. 8/1996.
- Modalitatea de indeplinire - Informatii generale despre candidat/ofertant completarea si prezentarea Formularului specificdin sectiunea formulare. Documentele vor fi emise si prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, daca este cazul.
Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca op economic este in curs de certificare/atestare/avizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale din care sa reiasa cifra de afacere pe ultimi 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Modalitatea de indeplinire - Completareaformularelor din sectiunea ?formulare? ? in original.Documentele vor fi emise si prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii informatice in ultimii 3 ani (calculate pana la data limita de depunere a ofertelor).
2. Dovada demonstrarii a maxim 2 servicii similare - prin prezentarea unor documente: document contatator /recomandari /servicii receptionate partial/servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie) pentru cele mai importante 2 prestari de servicii.
3.Se va prezenta Acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat pentru executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta; - nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor, impreuna cu datele de identificare;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta se va face cu liderul asociatiei;
- platile efectuate in baza contractului se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei;
- partea/ partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
4.Prezentarea listei cuprinzand subcontractantii, cu specializarea acestora. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in calcul pentru partea lor de implicare, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinere din partea subcontractantilor.
1. ISO 9001/2008 sau echivalent emise de organisme independente acreditate (nationale sau internationale), conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma certificarea candidatului ca are implementat: -un sistem de management al calitatii (valabil la data limita depunere a ofertelor).Nota : In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Modalitatea de indeplinire - Completareaformularelor din sectiunea ?formulare? ? in original.2. Modalitatea de indeplinire - Ofertantul trebuie sa prezinte prestarile de servicii care sa confirme prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar - copie conform cu originalul.3. Modalitatea de indeplinire - Completareaformularelor din sectiunea ?formulare? ? in original.4. Modalitatea de indeplinire - Completareaformularelor din sectiunea ?formulare? ? in original.1. Modalitatea de indeplinire - Prezentarea unor certificate emise de organisme independente acreditate (nationale sau internationale ? original/copie legalizata /copie a originalului semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul. Certificatul va fi prezentate de fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, tert sustinator inclusiv fiecare subcontractor, daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9835/10.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2013 10:00
Locul: I.N.G.G. ?ANA ASLAN?, str. Caldarusani, nr. 9, sector 1, Bucuresti, Parter - AMFITEATRU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicire scrisa pentru reprezentantul ofertantului, care participa la deschiderea ofertelor ? in afara plicului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul pentru inaintarea contestatie la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor este de 10 zile conform art. 256.2 al 1 lit a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
I.N.G.G. ANA ASLAN
Adresa postala: str.Caldarusani nr. 9, sector 1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Tel. +40 2237192, Email: [email protected], Fax: +40 2231480
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer