Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE MENTENANTA SI EXPLOATARE PENTRU INSTALATII MECANICE SI ELECTRICE ALE AEROPORTULUI INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ


Anunt de participare (utilitati) numarul 148634/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA
Adresa postala: Str.Traian Vuia, Nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Zanc, Tel. +40 264307500, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264416712, Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE MENTENANTA SI EXPLOATARE PENTRU INSTALATII MECANICE SI ELECTRICE ALEAEROPORTULUIINTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA, str. Traian Vuia nr. 149, Cluj Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui contract de servicii de mentenanta si exploatare pentru instalatii mecanice si electrice la Aeroportul International Avram Iancu Cluj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
71314200-4-Servicii de gestionare a energiei electrice (Rev.2)
72267000-4-Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
79993100-2-Servicii de gestionare a instalatiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 34, 563, 254.31RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garaniei de participare este de 691.265, 09 Lei(echivalenta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofelor cu 5 zile).Perioada d valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor, respectiv 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.Modalitatea de constituire: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantum si pt perioada prevazuta in documentatie.Este recomandat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca care sa aiba corespondent in Romania;cont bancar: RO12BTRL01301202919844XX RON sau RO58BTRL01304202919844XX EURO, deschise la BT Cluj.In cazul in care garantia se va constitui prin scrisoare de garantie de participare, se va prezenta in original in conformitate cu Formularul Z.Daca scrisoarea de garantie de participare este emisa de catre o societate de asigurari, ofertantul va prezenta si polita de asigurare conform modelului stabilit in Formularul Z, fara nicio alta conditie suplimentara.In caz contrar ofertantul se va exclude din procedura. Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei;operatorul poate face dovada constituirii garantiei de participare la deschiderea ofertelor.Restituirea garantiei se face p baza solicitarii trasmise de operatorul economic.Pentru operatorii economici incadrati cf.legii in categoria IMM, se va aplica reducere cu50%a cerintei privind cuantumul garantiei de participare.Se vor respecta prevederile Anexei nr.1.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art.90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia de buna executie emisa de o societate de asigurari va respecta modelul stabilit in Formularul G, fara nicio alta conditie suplimentara. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90, alin.(3)din HG 925/2006 modificata prin HG1045/2011. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului si in conf cu Formularul 15. Daca scrisoarea de garantie bancara de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare. Scrisoarea de garantie de buna executie in alta limba decat romana va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in limba romana. Este recomandat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca care sa aiba corespondent in RomaniaSe vor respecta prevederile Anexei nr. 2.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale aeroportului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 14
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta obligatorie: Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul 1.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: prezentare Formular 3 ? Declaratie privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006
Cerinte obligatorii: - prezentare Formular 4 - Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4.Informatii privind indeplinirea obligatiilorCerinte obligatorii: - Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
- Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate cuFormularul 5.
6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 6. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Aeroportului International Avram Inacu Cluj in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ciceo David ? Director General, Zanc Gabriela ? Director Comercial, Florian Corina ? Director Economic, Mocean Petru ? Director Tehnic, Pop Iuliu ? Director Operational, Sabau Marius- Sef Birou Achizitii Publice, Todoran Vlad ? Oficiu Juridic.
NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere in limba romana legalizate la notariat.
NOTA 2: Persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta:
-certificate ? echivalent
-cazier juridic ? echivalent
-declaratii pe propria raspundere date in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale
NOTA 3: Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA 4: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. 1.Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, ofertantul isi vaasuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
2.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada autorizarii ca agent aeronautic civil in domeniul aeroportuar pentru intretinere si reparatii instalatii electrice si mecanice care fac obiectul prezentei achizitii, in domeniul aviatiei civile, conform Ordinului 2459/2006 ? Cod AAC:
-Servicii de proiectare, gestiune, montaj, reparatii si intretinere energii si utilitati si management tehnic al sistemelor, echipamentelor si intalatiilor mecanoenergetice (inclusiv incalzire, climatizare, frig, electrice, sanitare si mecanice);
-Proiectare, gestiune, montaj, reparatii si intretinere echipamente de producere a energiei termice si electrice (cogeneratoare)
-Gestiune, executie, reparatii si intretinere sisteme de balizaj luminos pentru piste, cai rulare si platforme;
-Proiectare, montaj, reparatii, intretinere si integrare sisteme IT si de comunicatii, software, telefonie, securitate, supraveghere, paza, control acces, detectie perimetrala, detectie efractie, detectie si stingere incendii, automatizare, curenti slabi, retele structurale voce-date, sisteme de radiocomunicatii sol-sol si de inregistrare voce-date;
-Proiectare, constructie, reparatii si intretinere drumuri si platforme auto, constructii civile si industriale si instalatii aferente;
-Consultanta pentru managementul contractelor, proiectelor si lucrarilor de executie pentru sisteme de aeroport si cladiri civile si industriale;
-Verificari fotometrice ale sistemului de balizaj luminos, efectuate cu dispozitive mobile de masurare.In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Autorizatia emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pe numele ofertantului; Unul dintre asociati sau liderul de asociere, trebuie sa faca dovada ca detin autorizatia A.A.C.R. la data depunerii ofertelor. Asociatii care nu detin certificat de autorizare trebuie sa respecte prevederile art. 6.1, lit. (e) din Reglementarea aeronautica civila romana nr. 2459 din 2006 privind autorizarea agentilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar ? RACR-AD-AACDA si sa detina certificatul de autorizare la data inceperii prestarii serviciilor.
Certificatul de autorizare se va prezenta in oricare din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada autorizarii pentru instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Autorizatia emisa in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor? copie ?conform cu originalul?
4.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada licentierii pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta Licenta emisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor? copie ?conform cu originalul?
5.Autorizatii ISCIRpentru: activitati reparare si intretinere pentruinstalatii de ardere si automatizari cazane si automatizari centrale termice- PTC11/2010, reparatii cazane apa caldacu puteri intre 400-8000kW-PTC 9/2010 si activitati de supraveghere in utilizare a echipamentelor aflate sub incidenta ISCIR ?RSTVI. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se vor prezenta autorizatii ISCIR in conformitate cu prevederile PTC11/2010 si PTC 9/2010 - copie ?conform cu originalul?.
6.Atestate ANRE tip A1, A2, B, C2A, E2 pe domeniul electric medie si joasa tensiune, operare si intretinere. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se vor prezenta atestate ANRE tip A1, A2, B, C2A, E2 in conformitate cu prevederile Ordinului 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice si Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale - copie ?conform cu originalul?.
7.Autorizatie ISC pentruLaborator incercari instalatii electrice(IIE)- Grad II. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta autorizatie ISC pentruLaborator incercari instalatii electrice(IIE)- Grad IIin conformitate cu prevederile H.G. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea Laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii si Legea 10/1995 privind calitatea in constructii - copie ?conform cu originalul?.
8.Autorizatie ANRE, in domeniul gazelor naturale, destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mia mica sau egala cu 6 bar. In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta autorizatie ANRE in conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale - copie ?conform cu originalul?.
9.Autorizatie CNCAN pentru desfasurare de activitati in domeniul nuclear (manipulare surse de radiatii si instalatii radiologice). In dovedirea indeplinirii acestei conditii se va prezenta autorizatie CNCAN in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare - copie ?conform cu originalul?.
Nota: a.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b.In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;c.In caz de neprezentare a documentului mentionat pana la termenul limita de depunere a ofertelor, nu este permisa completarea acestuia la o data ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea.
d.Toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL? si semnate de catre o persoana autorizata; Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
e.Documentele solicitate la cap. III.2.1.b) pct.2 vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta pentru ofertant si ofertant asociat in oricare din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Acestea pot fi certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale U.E. In conformitate cu prevederile art. 183 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta va lua in considerare certificate echivalente emise de organisme abilitate din tara in care ofertantul este rezident (se va anexa traducerea autorizata in limba romana), chiar daca ofertantul si/sau ofertantul asociat este rezident intr-un stat ce nu este membru al U.E. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
f.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la pct.III.2.1.b), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere conform art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006. In caz contrar, are obligatia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare.
g.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului solicitat la pct. III.2.1.b)1. in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Situatia elementelor patrimoniale
1.1. Prezentarea ultimelor 3 bilanturi contabile pe anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de catre organele competente. Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta pentru ofertant si ofertant asociat.
1.2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana(cf.art.186 din OUG34/2006), atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
1.3. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire cf. art.180, art.181, lit.a), c1 si d) si art.691 din OUG34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4. In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
1.1.Bilanturi contabile1.2. Se va prezenta Formular 7C.1.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4, Formularul 61.4. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
2. Cifra de afaceri
2.1 Media cifrei de afaceri globala pe anii 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie de min 60.000.000 lei. Pt ofertantii nou infiintati, se solicita acelasi cuantum al mediei cifrei de afacere globala. Doc se vor completa pt ofertant si ofertant asociat. Cifra de afaceri pentru oper econ incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul min impus.
2.2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
2.3. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art.11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, oper econ va prez o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
2.1. Se va completa Formularul 7 ? Informatii generale. Echivalentul in alta valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit sau orice alte documente echivalente.2.2. Se va prezenta Formular 7C.2.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.2.4.Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.1.1. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Documentul se va completa pentru fiecare asociat. Daca ofertantul nu are vechime 3 ani, se va prezenta lista serviciilor prestate de la infiintare.
O lista a principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorul economic va respecta prevederile art. 188, alin. (2), lit. a) din OUG 34/2006.
1.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
1.3. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
1.1 Se va atasa Formularul 81.2. Se va prezenta Formularul 7B.1.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.1.4. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
Cerinta nr. 2 Experienta similara:
2.1. Se solicita ca ofertantul sa fi prestat urmatoarele servicii de exploatare/intretinere in domeniul aeroportuar pentru siguranta aeroportuara conform standardelor si normativelor aeroportuare PNSA (Programul National de Securitate Aeronautica):
?servicii de intretinere pentrustatie de MT 20KVcu transformatoare cu puteri de peste 400kVA?servicii de intretinere pentru retea de joasa tensiune ?forta si iluminat
?servicii de intretinere pentru generatoare electrice cu puteri de peste 300kVA?servicii de intretinere pentru UPS-uri cu puteri de peste 100kVA
?servicii de intretinere pentruinstalatii desupraveghere video care contine DVR-uri sicamere video
?servicii de intretinere pentru instalatie de control acces cu filtre de control al accesului
?servicii de intretinere pentruinstalatie de detectie si semnalizare incendiu care contine centrale si detectori
?servicii de intretinere pentrudispecerat tehnic in care sa fie monitorizate urmatoarele sisteme si instalatii:
-HVAC, Benzi bagaje, Echipamente control bagaje cu raze X
?servicii de intretinere pentru dispecerat de securitate in care sunt integrate si monitorizate urmatoarelesisteme:
-TVCI, Semnalizare Incendiu, Control Acces
?servicii de intretinere pentru instalatie de evacuare fum si gaze fierbinti pentru trape
?servicii de intretinere pentru instalatie deAdresare Publica care contine amplificatoare si difuzoare
?servicii de intretinere pentruinstalatie de Info Pasageri (FIDS)
?servicii de intretinere pentruinstalatiede Detectie Perimetrala?servicii de intretinere pentruinstalatiede balizajluminos PDA, cai de rulare si platforme
?servicii de intretinere pentru centrala termica cu cazane de 1000 kW fiecare
?servicii de intretinere pentru instalatie producere frig cu chillere, ?servicii de intretinere pentruinstalatie de incalzire si preparare localaaer conditionat cu VCV si sisteme AC split
?servicii de intretinere pentru instalatie de transport bagaje de cala (HBS)
?servicii de intretinere pentru echipamente de scanare cu raze X pentru controlul bagajelor.
Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin prezentarea de certificate/documente/procese-verbale de receptie/contracte semnate sau contrasemnate de o autoritate contractanta / beneficiar privat, care, prin cumul, sa ateste prestarea serviciilor pentru toate echipamentele si sistemele mentionate mai sus.
Serviciile duse la bun sfasit vor fi evaluate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul 509/2011.
2.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
2.3. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
2.1.Se vor prezenta Formularul 8.1 si Formularul 8.2.
Echivalentul in alta valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Experienta similara se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.2.2. Se va prezenta Formularul 7B.2.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.2.4. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
Cerinta nr. 3 Detinerea de personal cu pregatire profesionala si calificare corespunzatoare pentru indeplinirea contractului:
Se solicita:
3.1. Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
-pentru personalul atestat/autorizat se solicita atestatul/legitimatia.
-personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica va prezenta Declaratiile de disponibilitate, insotite de diplome, atestate si certificari care sa ateste specializarea acestora.-Documente suport si/sau probante din care sa rezulte faptul ca, din punct de vedere al experientei si competentei profesionale ale personalului de specialitate propus, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini;
3.2. Angajamentul privind resursele umane;
3.3. Declaratie de disponibilitate
3.4. Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut) considerat necesar in executia contractului:
a) Manager echipa mentenanta aeroport/ Project Manager: o persoana, absolvent de studii superioare, finalizate cu diploma de licenta sau echivalent; Experienta profesionala generala de minim 5 ani; Experienta specifica; Detinerea de competente avansate in domeniul managementului de proiect, respectiv a cunostintelor aprofundate privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata in vederea asigurarii unei implementari optime si eficiente a acestora, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari;
b)minim o persoana specializata in operarea, mentenanta si repararea sistemelor debalizaj -cursuri de specialitate precum cursuri/atestate ICAO
c)minim o persoana - responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - autorizata RSVTI(Ordin Inspector Sef ISCIR 130/2011, Art.1 si Art.2);d)minim o persoana atestata ISCIR Responsabil cu supravegherea lucrarilor(RSL- Ordin Inspector Sef ISCIR 165/2011, Art.1 si Art.2 Anexa ) PTC9 si PTC 11 ;
e)minim patru persoaneavizate si calificate pentru intretinerea echipamentelor de scanat bagaje mentionate in cadrul caietului de sarcini, obligatoriu vor prezenta permisul de exercitare niv. 2CNCAN (Legea 111/1996Art.1 si Art.9 alin.1)
f)Electricieni autorizati (min 8 persoane) ANRE categoriile 2B si 3B;(Ordin 11/2013-Regulament autorizare)
g)Tehnicieni intretinere TVCI: minim doua persoane calificate pentru intretinere software si hardware pentru echipamentele mentionate in cadrul caietului de sarcini, absolventi de curs de Tehnicieni Sisteme de Securitate si avizati IGPR conform Legii nr. 333/2003, Art.34, alin.3. Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in intretinere software si hardware sisteme TVCI.
h)Tehnicieni intretinere sistem control acces: minim doua persoane calificate pentru intretinere software si hardware pentru echipamentele mentionate in cadrul caietului de sarcini, absolventi de curs de Tehnicieni Sisteme de Securitate si avizati IGPR conform Legii nr. 333/2003, Art.34, alin.3. Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in intretinere software si hardware sisteme control acces.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta:
3.1.Formularul nr. 9 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
-pentru personalul atestat/autorizat se solicita atestatul/legitimatia - copii ?conform cu originalul?.
-personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica va prezenta Declaratiile de disponibilitate, insotite de diplome, atestate si certificari care sa ateste specializarea acestora - copii ?conform cu originalul?.
3.2.Fomularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.3.3.Formularul nr. 11 - Declaratia de disponibilitate/angajament de participare
3.4.Se va prezenta Formularul 12 - Declaratie privind informatii de personal, iar in cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 13 ? Centralizator privind informatii de personal (pe asociere).Pentru personalul atestat/autorizat se solicita atestatul/legitimatia - copii ?conform cu originalul?.
i)Tehnicieni intretinere Instalatie de detectie si alarmare incendiu: minim doua persoane calificate pentru intretinere software si hardware pentru echipamente de detectie la incendiu mentionate in caietul de sarcini, atestati IGSU conform Ordinului nr. 87/2010, Art.51, alin.1. Persoanele atestate vor prezenta doar atestatul/legitimatia.j)Tehnicieni intretinere Sistem sonorizare: minim o persoana calificata pentru intretinere software si hardware pentru echipamente de sonorizare. Experienta profesionala specifica in intretinere sisteme de sonorizare; sa detina certificat de competenta pentru configurarea si setarea parametrilor sistemelor.
k)Tehnicieni intretinere Sistem B.M.S. (Building Management System): minim o persoana calificata pentru intretinere software si hardware. Experienta profesionala specifica in intretinere sisteme de B.M.S. (Building Management System); sa detina certificat de competenta in programarea, configurarea si setarea parametrilor B.M.S. (Building Management System).l)Tehnician specialist administrare si intretinere retele voce-date. Experienta profesionala specifica in intretinere retele voce-date; sa detina certificat de competenta in configurarea si setarea parametrilor sistemelor.
m)minim o persoana autorizata in managementul sigurantei aeroportuare- cursuri de specialitate - autorizatia Anexa 19 ICAO ? Managementul Sigurantei 14.11.2013 AACR-A/4.3.5. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
3.6. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
3.7.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
3.5. Se va prezenta Formularul 7B.3.6. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.3.7. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
Cerinta nr. 4 Informatii privindsubcontractantii4.1. Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.
Modalitatea de indeplinire
4.1. Se va prezenta:
- Formularul nr. 19 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
Cerinta nr. 5Detinerea de echipamente si utilaje necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
5.1. Declaratie din partea ofertantului in care se vor indica echipamentele detinute, numarul acestora precum si forma de detinere a lor (proprietate, inchirere, leasing, etc.) insotita de documete doveditoare respectiv balanta mijloace fixe/obiecte de inventar din evidentele contabile sau contractele de inchiriere, leasing etc. - copie ?conform cu originalul?
Ofertantul prezinta o declaratie referitoare la echipamentele/utilajele, dispozitivele, aparatelede care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, conform normelor legale, incluzand dar fara a se limita la: ISCIR, CNCAN, Laboratoare Metrologie autorizate, AACR.
DOTARI MINIME:
1.Aparat de masurapriza de pamant ? 1 buc
2.Grup generator portabil ? 1 buc
3.Aparat megohmetru (5000 Mohm) ? 1 buc
4.Pompa de scos apa ? 1 buc
5. Bormasina cu acumulatori ? 1 buc
6.Aparat sudura electric ? 1 buc
7. Platforma(de interior) cu actionare electrica pentrulucru la inaltime(min.10m) ? 1 buc
8. Echipament sudura fibra optica ? 1 buc
9.Echipament de verificat atenuari fibra optica ? 1 buc
10. Echipament de verificat retea cablare structurata CAT5 ? 1 buc
11. Tester vibratii ? 1 buc
12. Autoturism interventie ? 2 buc
13. Dispozitiv mobil de masuratori fotometrice a intensitatii luminoase a lampilor de balizaj PDA ? 1 buc
14. Anemometru ? 1 buc
15. Termometru IR ? 1 buc
16. Camera termoviziune ? 1 buc
17. Analizor energie electrica ? 1 buc
18. Luxmetru ? 1 buc
19. Dozimetru/Debitmetru de radiatii X ? 1 buc
5.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
5.3. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
5.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
5.1. Completare Formular 16. ? Declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic5.2. Se va prezenta Formularul 7B.5.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.5.4. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
1. Informatii privind standardele de asigurare a calitatii1.1. Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001 sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene.Prezentarea unor documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii. Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.1.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin.(4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
1.1.Prezentarea documentului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertelor.1.2. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
2. Informatii privind standardele se asigurare a protectiei mediului
2.1. Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001 saucertificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene.
Prezentarea unor documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu. Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.2.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin.(4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
2.1.Prezentarea documentului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertelor.2.2. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Managementul riscului specific operatiunilor de mentenanta
30%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronicaL.E. va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei si a notificarilor de incepere a rundei de L.E. la adresa de e-mail inregistrata in sistem.Elementul Ofertei care reprezinta obiectul licitatiei electronice: pretul total ofertat, exclusiv TVA, respectiv managementul riscului specific operatiunilor de mentenanta.Nu exista limite pana la care elementul reofertarii ar putea fi imbunatatit. Pe parcursul L.E. nu se dezvaluie identitatea Ofertantilor, acestia putand sa vizualizeze pozitia pe care o ocupa in clasament. Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de L.E. este de 1 (una) zi (24 ore). La L.E. vor fi invitati toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP conform art. 6 din H.G. 1660/2006 si sa detina certificat digital valid. Refuzul de a se inregistra in SEAP este asimilat cu retragerea Ofertei conform art. 38 alin 4 din H.G. 925/2006.Daca dupa L.E. exista egalitate de puncte la punctajul general al ofertelor clasate pe locul I, contractul de achizitie publica se atribuie operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret; daca preturile sunt egale, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Managementul riscului specific operatiunilor de mentenanta?.In cazul in care egalitatea se mentine, se va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2014 11:00
Locul: Aeroportul Inernational Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, Nr. 149
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentanti imputerniciti din partea fiecarui ofertant care a depus o oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Din motive de siguranta si securitate aeroportuara conform PNSA si reglementarilor europene in domeniu, forma detaliata a caietului de sarcini se ridica de catre operatorii economici de la sediul regiei, in urma unei solicitari scrise in acest sens insotita de: certificat AACR sau dovada ca sunt in curs de autoritare pentru serviciile solicitate, certificat de inregistrare a societatii comerciale, acord de confidentialitate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Aeroportul International Avram Iancu Cluj? Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Traian Vuia nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264416702, Email: [email protected], Fax: +40 264416712
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 18:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer