Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produse software Adobe


Anunt de participare numarul 86063/10.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Adresa postala: Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr 74, bl J3b, tronson II+III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Punct(e) de contact: VALENTIN VLADU, Tel.021.316.08.09, Email: [email protected], Fax: 021.316.08.08, Adresa internet (URL): www.onrc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produse software Adobe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul central al Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)din Bucuresti
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de mentenanta si suport standard asigurate de producator, serviciile de suport operational si serviciile de suport personalizat (TAM).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267100-0 - Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Designer-3lic;Form Server-2lic/proc;ReaderExt-15form;Security Server-2lic/proc;FormManager-2lic/proc
Valoarea estimata fara TVA: intre 67, 000 si 270, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Valab contr31.12.2009.Cf.art122lit.j dinOUG34se pot incheia contr. ptr2010, 2011si10 luni din2012.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 2 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 3200 lei. garantia de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Certificat de atestare fiscala pentru bugetul de stat si contributiile sociale, eliberat de catre unitatile teritoriale ale MFP.Certificat impozite si taxe locale emis la o data ulterioara ultimei scadente de plata, in termen de valabilitate, in original/copie legalizata;Certificatul de atestare fiscala si certificatul de plata impozite si taxe locale se vor prezenta in termen de valabilitate, in original/copie legalizata;
Certificat constatator, in copie, emis in luna in curs sau anterioara datei sedintei de deschidere a ofertelor, de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial in raza caruia ofertantul isi are sediul social, din care sa reiasa: a) faptul ca ofertantul are in obiectul de activitate prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei licitatii;
b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura de insolventa.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara. Daca este cazul, lista cuprinzand subcontractatii. Obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti (vor fi prezentate sub forma unui tabel). In situatia in care ofertantul nu inregistreaza obligatii contractuale in desfasurare, va fi prezentat un document din care sa reiasa situatia de fapt. Declaratie protectia muncii. Declaratie privind indeplinirea obligatiilor contractuale. Minim 3 recomandari. Informatii referitoare la personalul angajat si la cadrele de conducere de care dispune ofertantul.- Certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent pentru ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2009 12:00
Locul: sediul ONRC etaj 8 sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea serviciilor care fac obiectul licitatiei de la operatorii economici a caror oferte vor fi declarate castigatoare in cadrul procedurii de atribuire, intr-un interval care nu va depasi 3 ani de la atribuirea contractelor initiale, in conditiile art. 122, lit. j) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.319.50.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Adresa postala: B-dul Unirii nr 74, Bl J3B, tronson II+III, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Tel.021.316.08.09, Email: [email protected], Fax: 021.313.73.34, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2009 17:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer