Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul informatic prescriptia electronica (SIPE)


Anunt de participare numarul 147889/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030634, Romania, Punct(e) de contact: Ion Constantin SOLGA, Tel. +40 372309254, Email: [email protected], Fax: +40 372309163, Adresa internet (URL): www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul informatic prescriptia electronica (SIPE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 106, 555.93 si 12, 426, 223.72RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anuala, Valori maxime estimate pt un singur contract subsecvent: 3106555.931 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul informatic prescriptia electronica (SIPE)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea maxima estimata pentru acordul cadru: 1460 interventii.Cantitatea minima estimata pentru acordul cadru: 365 interventii.Cantitatea maxima estimata pentru un singur contract subsecvent: 365 interventii.
Cantitatea minima estimata pentru un singur contract subsecvent: 180 interventii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 3106555.93 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 106, 555.93 si 12, 426, 223.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006, in cuantum de: 248524.47 lei.Se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau prin virament bancar in contul RO88TREZ7005005XXX000132 deschis la ATCPMB, Beneficiar Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cod fiscal: 11697800. Echivalentul leu/valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Valabilitatea garantiei este de minim 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Se constituie cf art. 89 alin 2, in oricare din formele de la art 90 alin 1-3 din H.G. nr. 925/2006, in cuantum de: 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului: Declaratie privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. ? Formularul 1
2. Neincadrarea in cazurile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. ? Formularul 2
3. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
4. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.
5. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Cristian Silviu BUSOI ? Presedinte CNAS, Ciprian BOGDAN ? Vicepresedinte CNAS, Radu TIBICHI ? Director General, Ec.Leana STOEA ?Director general adjunct, Liliana MIHAI ? Director Directia Juridic si Contencios Administrativ, Lucian MEDVES ? Director Directia Dezvoltare Informatica, Mihai Bejat - Director Directia Sisteme Informatice, Ion Constantin SOLGA - Sef Birou Achizitii Publice . In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul/subcontractantii/tertii sustinatori se incadrareaza intr-una din situatiile prevazute la Art. 69^1 din OUG 34/2004, cu toate completarile si modificarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ? Formularul 3.
6. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Din care sa rezulte calitatea operatorilor economici (unic ofertant/asociat/subcontractant) la procedura ? Formularul 4.
7. Participarea cu oferta independenta: Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta - Completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Formularul 5.
8.In conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice:
a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti
b) Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
c) Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant subcontractant.
d) Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi procedurisa depuna individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. 1. Obiectul de activitate corespunzator obiectului procedurii: Certificat constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului, din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.
Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, ofertantului situat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata.
Persoanele straine vor prezenta documente echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in obiectul de activitate al respectivului operator economic. Documentele vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.
In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat. Documentele se va prezenta in original, copie legalizata, sau copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara:
Se vor prezenta informatii privind situatia economico-financiara a operatorului.
Bilanturile contabile:
Se vor prezenta bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente.
Ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al mediei cifrei de afaceri globale pentruultimii trei ani financiari de: 6.213.111, 862 lei.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa FORMULAR 6 - Fisa de informatii generale.In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat. Documentul se va prezenta in original.In caz de asociere cerinta se indeplineste in mod cumulativ.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.Se vor prezenta Bilanturile contabile aferente anilor: 2010, 2011, 2012.In caz de asociere cifra de afaceri globala se calculeaza prin cumularea cifrei de afaceri individualepentru partea de contract pe care o realizeaza fiecare asociat.Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii
Experienta similaraIn lista principalelor servicii ofertantul trebuie sa includa contracte prin care sa dovedeasca:
- Experienta in prestarea de servicii similare care fac obiectul prezentului contract acord cadru.
Valoarea cumulata a contractelor prin care ofertantul isi demonstreaza experienta similara trebuie sa fie de minim 3.106.555, 931 Lei fara TVA.
Personalul ofertantuluiInformatii referitoare la personalul de specialitate deexecutie si de conducere implicat in indeplinirea contractului.
Calificarea personalului:
Informatii privind asociatii si /sau subcontractantiiDeclaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, completata de ofertant sau liderul asocierii
Ofertantul va prezenta certificate emise de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001: sau echivalent, un sistem de management al calitatii.
Ofertantul va prezenta certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 27001: sau echivalent, un sistem de management al protectiei informatiilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se va completa - FORMULAR 7Se va completa FORMULAR 8 ? Fisa de experienta similaraIn caz de asociere, se completeaza de catre fiecare asociat care participa cu experienta similara in cadrul asocierii.Documentul se va prezenta in original.Convertirea in Lei se va realiza la cursul mediu anual Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul de inceput in cazul contractelor in desfasurare sau pentru anul finalizarii in cazul contractelor incheiate.Pentru anul in curs: transformarea in Lei se va face la cursul mediu Leu/Valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Se va completa FORMULAR 9 - Lista cu personalul specialitate propus pentru indeplinirea contractuluiSe solicita completarea Formularului 10 - CV pentru urmatorii experti: a) Expert manager de proiect-Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta-Certificare profesionala de specialitate in Project Management cu referire la metodologii de Project Management recunoscute la nivel national sau international (PMP, PRINCE2 sau echivalent)-Experienta in activitati de administrarea si coordonarea intregului proiect, inclusiv utilizarea instrumentelor de planificare, management si urmarire a proiectuluiin cel putin un proiect implementat.b) Expert depanare pentru tehnologii software? Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta? Detinerea de competente in platformele software, dovedita prin urmatoarele certificari autorizate de producator: I. Microsoft Certified Solutions Associate ? MCSA (sau echivalent)II. Microsoft Certified Solutions Expert? MCSE (sau echivalent)III. MicrosoftCertified Solutions Developer- MCSD (sau echivalent)c) Expert cheie senior dezvoltare software: 1 persoana pentru componenta centrala a sistemului SIPE? Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta? Experienta dovedita in realizarea solutiilor software complexe in tehnologiile proiectului, dovedita prin certificari autorizate de producator pentru: o Java Programming Language (sau echivalent)o Spring Framework (sau echivalent)d) Expert cheie senior dezvoltare 1 persoana pentru aplicatiile utilizate de furnizorii de servicii medicale si farmaceutice oferite de CNAS pentru accesul la sistemul SIPE? Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta? Experienta dovedita in realizarea solutiilor software complexe in tehnologiile proiectului, dovedita prin certificari autorizate de producator pentru: o MCPD Windows Developer 4 (C#) (sau echivalent)o MCITP Database Developer 2008 (sau echivalent)f) e) 3 (trei) Experti non-cheie care vor presta activitatile de suport si vor prezenta documente pentru urmatoarele specializari/ calificari/ certificari: ? Activitatile de suport pentru motorul de reguli de business Corticon si configurarile specifice vor fi derulate de personal specializat instruit pe motorul de reguli de business Corticon (1 expert);? Activitatile de suport pentru sistemele de operare si configurarile specifice la nivel de sisteme de operare vor fi derulate de personal specializat pe sistemul de operare HP-UX (1 expert).? Activitatile de suport pentru componenta de monitorizare a infrastructurii IT vor fi derulate de personal specializat pe componentele software standard HP implementate (1 expert).Se va completa Formularul 11.Se va prezenta acordul de asociere.In caz de asociere membrii asocierii vor prezenta documentele in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 14:00
Locul: Calea Calarasilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertanti sa asistente la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte de pret, care va fi depusa de operatorii economici in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante, in termen de 48 de ore.Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.? Se va completa FORMULAR F13.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 256 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030634, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Tel. +40 372309254, Email: [email protected], Fax: +40 372309163, Adresa internet (URL): www.casan.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 13:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer