Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE MENTENANTA, VERIFICARI PERIODICE SI REVIZII TEHNICE ANUALE PENTRU ANALIZOARE PUNCT DE ROUA


Anunt de participare (utilitati) numarul 145569/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor nr. 23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Alexandra Dobre, Tel. +40 265402177, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE MENTENANTA, VERIFICARI PERIODICE SI REVIZII TEHNICE ANUALE PENTRU ANALIZOARE PUNCT DE ROUA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 84, 080 si 398, 560RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor intocmi contracte subsecvente anuale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Uscarea gazelor se face de catre instalatiile de dehidratare gaze naturale iar masurarea punctului de roua al gazului uscat se face de catre analizoare de punct de roua online de tip AMETEK si MITCHELL.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE MENTENANTA, VERIFICARI PERIODICE SI REVIZII TEHNICE ANUALE PENTRU ANALIZOARE PUNCT DE ROUA - din care diverse si neprevazute 0 lei.
Cantitate/acord cadru pentru diagnosticare, curatare, recalibrare etalonare : min. 52 buc./ 2 ani max. 176 buc./2 ani.
Cantitate/acord cadru pentru inlocuire senzor (etalonare inclusa): min. 2 buc/2 animax. 52 buc. / 2 ani.
contract subsecvent pentru diagnosticare, curatare, recalibrare etalonare: min. 26 buc.max. 88 buc.
contract subsecvent pentru inlocuire senzor (etalonare inclusa): min. 1 buc.max. 26 buc.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru diagnosticare, curatare, recalibrare etalonare: 133760 RON.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru inlocuire senzor (etalonare inclusa): 65520 RON.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 199280 RON.
Valoarea estimata fara TVA: intre 84, 080 si 398, 560RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 7971.2 lei. Pentru echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei.Garantia este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art. 86 (1) si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare este: RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca TransilvaniaRO 14056826Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie autoritatea contractanta va retine contestatarului, din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010 in cuantum de ? 3985.6 lei. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului de prestari servicii .b) Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? forma la zi , dupa cum urmeaza : -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.si alin.(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata prin HG 1045/2011Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii;Plata facturilor se face in maxim 30 de zile de la primirea facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. - se va completa Formularul 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006.- se va completaFormularul 3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrulautoritatii contractante:
dl. Pantelimon Avram ? director SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
dna. Caraivan Viorica ? director economic
dl. Mircea Lucian Barsan ? Director Departament Tehnic ? Achizitii SNGN Romgaz SA Medias
dl. Claudiu Ilinca ? consilier juridic
dl. Victor Banu ? presedinte comisie
dl. Ovidiu Ciurca - membru
dna. Camelia Pop ? membru
dl. Dorin Flamand ? membru
dl. Augustin Catana ? membru
dl. Mircea Gogu - membru
dl. Calin Baraian ? membru
dra. Alexandra Dobre - membru
- se va completa Formularul 4
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010 - se va completa Formularul 5 Persoane juridice/fizice romane - Cerinta obligatorie: Certificat constator emis de ONRC (original/copie legalizata/copie lizibila)din care sa reiasa obiectele de activitate. Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine - Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional .
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.Atestat emis de BRML in conformitate cu HG 193/2002, pentru activitatea de etalonare higrometre (Cod LE 8.14.03)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil - ultimul bilant contabil (2012) vizat si inregistrat de Ministerul Finantelor Publice sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita bilantul contabil complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Media anuala a cifrei de afaceri globale ? nivel minim impus 398.560 lei. Ofertantul va prezenta media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani.
Se va prezenta orice document disponibil care sa demonstreze cerinta solicitata.
Pentru calculul in euro se va folosi cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7
Se va completa o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista va prezenta cel putin 1 (unu) contract prin care s-au prestat servicii similare in valoare de 99.640 lei. Pentru echivalenta in euro se va folosi cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 8
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta obligatoriu:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze, cu mentionarea naturii acestora.c)datele de recunoastere ale subcontractantilor.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 9.
Informatii privind asociereaMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va organiza prin intermediul SEAP intr-o singura runda.Durata rundei este de 1(una)zi.Pentru a participa la LE op. econ. trebuie sa detina certif. digital valid, tehnica de calcul si conexiune internet.Obiectul procesului repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Informatii puse la dispozitia op. econ. odata cu publicarea anuntului privind LE sunt: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nr. de participanti inscrisi, pasul minim de licitare, ofertarea se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.Ofertantul castigator al LE are obligatia sa transmita AC formularul de oferta si oferta refacuta in original in cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2013 11:30
Locul: Str. Salcamilor Nr. 23 Targu Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc , comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu modelul de contract de prestare servicii ??Model de contract ?? completat cu datele de identificare ale ofertantutului si semnat de reprezentantii legali ai acestuia, pe fiecare pagina, in vederea insusirii acestor clauze contractuale, impreuna cu amendamente (daca exista) odata cu depunerea ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de executare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte SNGN ROMGAZ SA - Sucursala Targu Mures
Adresa postala: str. Salcimilor nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402177, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 08:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer