Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta(service) la instalatiile de detectie si semnalizare efractie si de alarmare,avertizare si detectie automata inceput de incendiu din gestiunea SHBuzau


Anunt de participare (utilitati) numarul 96803/24.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: SH Buzau, Tel.0238/406471, In atentia: Serviciul Contracte, Email: [email protected], Fax: 0238/414847, Adresa internet (URL): Str.Dorin Pavel, nr.1, mun.Buzau
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de mentenanta(service) la instalatiile de detectie si semnalizare efractie si de alarmare, avertizare si detectie automata inceput de incendiu din gestiunea SHBuzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul Ad-tiv Buzau, Sediul Ad-tiv Campina, CHE Nehoiasu, CHE Paltinu, CHE Valeni
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract sectorial de prestari servicii de mentenanta(service)la :
- instalatiile pt. detectie efractie si pt. detectare fum si avertizare inceput de incendiu la Sediul Ad-tiv Buzau, Sediul Ad-tiv Campina,
- instalatia pt.alarmare efractie la Casa vana fluture Nehoiasu, - instalatia de alarmare, avertizare si detectie automata inceput de incendiu la CHE Nehoiasu, CHE Paltinu, CHE Valeni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Conform documentatiei de atribuire disponibile online in Documentatie si clarificari a prezentului anunt.
-Valoarea serviciilor de mentenanta executate la cererea achizitorului, in cazul aparitiei unor defectiuni, nu poate depasi 20% din valoarea estimata a contractului si nu se include in pretul ofertat.
Valoarea estimata fara TVA: 51, 715RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare astfel : in cuantum de 850 lei, iar pt I.M.M.- uri este 425 lei.Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5%(2.5% pt.I.M.M.-uri)din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii Hidroelectrica S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea,
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006,
-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-original sau copie legalizata,
-certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului-copie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul,
-certificat de atestare emis de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate de Incendiu si Protectie civila - copie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul,
-licenta de functionare emisa de Ministerul Administratiei si Internelor-Inspectoratul General al Politiei Romane pt.proiectare, instalare si intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei-copie semnata si stampilata pt conformitate cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratii bancare corespunzatoare, sau dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional-scrisoare de bonitate din partea bancii, sau
-bilantul contabil sau extrase de bilant pe anul 2008 si la data de 30.06.2009-copie legalizata/ certificata de organele competente, sau
-declaratie privind cifra de afaceri globala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor prestari de servicii similare prestate in ultimii 3 ani de cand operatorul economic si-a inceput activitatea, continand valori, perioade de prestare, beneficiari,
-informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pt indeplinirea contractului.
-informatii privind subcontractantii - specializarile acestora si informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3697
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 22.06.2010
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2010 11:00
Locul: Sediul Sucursalei Hidrocentrale Buzau, str. Dorin Pavel, nr.1, mun. Buzau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Fax: 021 / 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau - Sectia Comerciala si de Contencios
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu, nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120247, Romania, Tel.0238 / 717.960, Fax: 0238 / 717.959
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Sucursalei Hidrocentrale Buzau
Adresa postala: str. Dorin Pavel, nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120290, Romania, Tel.0238 / 406.462, Fax: 0238 / 414.847
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2010 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer