Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de organizare cursuri de formare profesionala a angajatilor conform proiectului ?Instruirea angajatilor, o valoare adaugata Administratiei Publice Locale? din cadrul Programului Operational ?Dezvoltarea capacitatii administrative?


Anunt de participare numarul 129759/06.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1
Adresa postala:  strada.Biserica Amzei nr.21-23 sect.1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010343, Romania, Punct(e) de contact:  CARMEN BOGDAN, Tel. 021.311.91.10 int. 113, Email:  [email protected], Fax:  021.319.99.92, Adresa internet (URL):  http: //www.impozitelocale1.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de interes local
Activitate (activitati)
Altele: Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de organizare cursuri de formare profesionala a angajatilor conform proiectului ?Instruirea angajatilor, o valoare adaugata Administratiei Publice Locale? din cadrul Programului Operational ?Dezvoltarea capacitatii administrative?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Bucuresti si in afara Bucurestiului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de organizare cursuri de formare profesionala a angajatilor conform proiectului ?Instruirea angajatilor, o valoare adaugata Administratiei Publice Locale? din cadrul Programului Operational ?Dezvoltarea capacitatii administrative? pentru 8 module : Asistent relatii publice; Specialist relatii publice; Manager de proiect; Expert achizitii publice; Expert prevenire si combaterea coruptiei; ECDL; Promovarea dezvoltarii durabile; Promovarea egalitatii de sanse
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80511000-9 - Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
8 programe de formare profesionala a angajatilor la care participa 192 de cursanti
Valoarea estimata fara TVA: 258, 525RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 5.000 lei. Garantia de buna executie a contractului 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din Fondul Social European
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant
Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal in a carei competenta de administrarese afla contribuabilul, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent in administrarea impozitelor si taxelor locale, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul localCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorialCertificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial;
Autorizatii CNFPA in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Pentru persoane juridice straine : formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente; Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident? copii si traduceri in limba romana legalizate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
Fise experienta similara si recomandari
Informatii privind subcontractantii
Certificat privind sistemului de management al calitatii (al operatorului economic) ISO 9001/2008 (in termen de valabilitate)este acceptat si certificatul de management integrat (calitate ? mediu ? sanatate)
Declaratiepepropria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, in vigoare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2011 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational ?Dezvoltarea capacitatii administrative?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.41, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Appel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. +021 319.51.92, Email:  [email protected], Fax:  +021.319.51.97, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Solutionare Contestatii - DGITL S1
Adresa postala:  Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010392, Romania, Tel. 021 311.91.10/06 int 148, Email:  [email protected], Fax:  021.319.99.92, Adresa internet (URL):  www.impozitelocale1.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2011 17:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer