Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de organizare de evenimente informare si promovare a urmatoarei perioade de programare 2014-2020 si servicii de cercetare calitativa si cantitativa privind gradul de informare a publicului general privind urmatoarea perioada de programare


Anunt de participare numarul 144436/18.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Adresa postala: B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Ministerul Fondurilor Europene, Bd. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect.3, Bucuresti, Romania, CP 030669, Tel. +40 213025275, In atentia: Adrian SIMION, Email: [email protected], Fax: +40 213025264, Adresa internet (URL): www.fonduri-ue.ro / www.poat.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de organizare de evenimente informare si promovare a urmatoarei perioade de programare 2014-2020 si servicii de cercetare calitativa si cantitativa privind gradul de informare a publicului general privind urmatoarea perioada de programare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari serviciiObiectiv general: Campania de con?tientizare se va derula in contextul pregatirii Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, cu scopul de a genera o mai buna absorb?ie a fondurilor alocate ?arii noastre in aceasta perioada.
Activita?ile prezentului proiect au drept scop con?tientizarea, de catre popula?ie ?i de catre actorii implica?i in gestionarea fondurilor europene, a oportunita?ilor pe care perioada de programare 2014-2020 le va oferi la nivel na?ional ?i regional, precum ?i a necesita?ii pregatirii corespunzatoare a cadrului institu?ional ?i administrativ pentru implementarea acestor fonduri.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
79320000-3-Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
92400000-5-Servicii de agentii de presa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I: - o conferinta interna?ionala cu o durata de 2 zile si jumatatela Bucure?ti, la care vor participa alaturi de reprezentan?ii autoritatilor publice din Romania si expertii romani cu responsabilitati si expertiza in domeniul atragerii fondurilor europenesi expertidin tari europene, precum si reprezentati ai principalilor finantatori la nivel european si mondial, - 8 caravane de informare a populatiei cu privire la viitoarea perioada de programare 2014-2020. Scopul organizarii acestora este de a informa popula?iadin toate judetele tarii asupra utilizarii fondurilor europene.. In cadrul acestei ac?iuni, fiecare caravana organizata are ca obiectivpromovareaviitoarei perioade de programare2014 ? 2020, in minim 15comune din fiecare jude? al ?arii. La sfar?itul acestei activita?i trebuie vizitate minim 615 comune de la nivelul intregii tari.
- 42 de dezbateri publice (cate o dezbatere publica in fiecare re?edin?a de jude? plus una pentru municipiul Bucuresti, avand ca tema utilizarea instrumentelor financiare in cursul urmatoarei perioade de programare, ca alternativa mai eficienta si durabila care vine in completarea finantarii traditionale bazate pe subventii de stat.
- 1 conferin?a na?ionala organizata la Bucure?ti cu o durata de o zi si jumatate in cadrul careia se vor prezenta rezultatele evenimentelor organizate la nivel judetean ?i regional.Lot II:
- 9 spoturi TV cu durata de 30 secunde
- 9 spoturi radio cu durata de 30 secunde
- 1 format de emisiune tematica TV, de tipul unui mini-serial, cu 24 de episoade
- 1 format de emisiune tematica radio, de tipul unui mini-serial, cu 24 de episoade
- 1 grupaj de reportaje TV
- difuzarea campaniei media- realizarea web site-ului dedicat
- campanie de con?tientizare on-line
- campanie de con?tientizare in presa scrisa
- monitorizarea presei
Valoarea estimata fara TVA: 35, 266, 854.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va depune in original prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in cuantum de 160.000 lei pentru lotul I si 540.000 lei pentru lotul II (conform Formularului 16), la sediul Autoritatii Contractante pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta se va face in contul cod IBAN RO94TREZ7005005XXX006232 deschis la ATCPMB (dovada platii confirmata de banca) in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatie. Codul fiscal al Autorita?ii Contractante este 20897750. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 80 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Daca garan?ia de participare este emisa intr-o alta moneda decat in LEI, respectarea pragului valoric men?ionat anterior se va verifica prin utilizarea cursului Bancii Nationale a Romaniei leu/alta valuta existent la data publicarii documenta?iei de atribuire in SEAP, respectiv data la care va fi publicat anun?ul de participare. Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10% din val. contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari prezentata conform FORMULARULUI 17.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.Prez in original si in traducere legalizata, in limba romana. Garantia de buna executie nu se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Asistenta Tehnica co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart. 181 si 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 337/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare; se va completa in conformitate cu FORMULARUL 4.In cazul in care operatorul economic este reprezentat de catre o persoana imputernicita, alta decat cea mentionata in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, se solicita imputernicirea (FORMULARUL 2) respectivei persoane care semneaza Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart. 181 si 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 337/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si restul documentelor depuse in oferta.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu FORMULARUL 5Cerinta nr. 3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate cu FORMULARUL 6Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69┬╣ (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, completat in conformitate cu FORMULARUL 7. Persoanele cu func?ie de decizie in cadrul Autorita?ii Contractante, in ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Numele si Prenumele Functia:
Eugen Orlando TEODOROVICI-Ministru;
Lilian ONESCU-Secretar general;
Alin Sorin MITRICA-Secretar de stat;
Gabriel-Calin Onaca-Secretar de stat;
Livia CHIRITA-Director;Mihaela MOLCU?I-Sef Serviciu;
Dorian DORIN-Sef Serviciu;
Constantin SARAGEA-Sef Birou;Marian ANGHEL-Consilier juridic;
Adrian SIMION-Expert asistent;Andreea BUCUR-Expert asistent.NOTA
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mai sus mentionate.
Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Persoane juridice/fizice romane
Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, (acesta trebuie sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte;
a) Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.b)ca ofertantul/operatorul economic nu este in faliment.In cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune urmatoarele documente care sa ateste ca persoana semnatara este autorizata:
Statutul cu modificarile la zi (incluzand si incheierile de sedinta).Persoane juridice/fizice strainePentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata.NOTA:
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare pe anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente, in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata si/sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil sau orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
In cazul in care pentru exercitiul financiar 2012, bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2012, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Toate certificatele/documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Cerinta nr. 2
Informatii privind cifra de afaceri a exercitiilor financiare: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012) a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie: - cel putin 1.500.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda na?ionala a ofertantului pentru lotul 1;
- cel putin 7.000.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda na?ionala a ofertantului pentru lotul 2.Solicitat ┬ŽNesolicitat ?
Echivalentul in euro al cifrei de afaceri prezentata in alta moneda decat euro, se va calcula la cursul mediu anual euro/valuta comunicat de BCE pentru fiecare dintre cei trei ani pentru care s-a cerut cifra de afaceri.In vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul mediu anual pentru fiecare dintre cei trei ani pentru care s-a cerut cifra de afaceri. (http: //www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)ANUL CURS RON/EURO
2010 4, 2122
2011 4.2391
2012 4.4593Se vor prezenta informatii la 31 decembrie pentru ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Se completeaza FORMULARUL 8 - Informatii generale.Valorile vor fi exprimate in moneda nationala si in euro, la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana, pentru anul respectiv 2010, 2011 si 2012.(In cazul unei Asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ).
In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50 %, va prezenta o declaratiepe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, dincare sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil sau un document echivalentFORMULARUL 8 - Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 aniPentru lotul 1: Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), care sa se confirme prestarea de servicii similare in domeniul serviciilor de organizare de evenimente siservicii de cercetare calitativa si cantitativa, in valoare decel putin 450.000 euro fara TVA pentru lotul 1, servicii prestate prin intermediul a maxim 2 contracte.Pentru lotul 2: Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), care sa se confirme prestarea de servicii similare in domeniul serviciilor de informare si promovare, in valoare de cel putin 6.000.000 euro fara tva pentru lotul 2, prin intermediul a maxim 2 contracte.
Se vor atasa documente suport (certificate/ documente/ copii dupa elementele relevante din contracte/ recomandari datate, semnate si parafate de emitent/ documente constatatoare sau echivalent, etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari, care vor contine obligatoriu date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
- tipul serviciilor prestate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat in procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul indeplinit de acesta si faptul ca serviciile prestate de ofertant au fost in domeniul solicitat).
Documentele solicitate vor fi prezentate in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de reprezentantul legal.
Valoarea in euro/valuta se va calcula la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana, pentru anul in care au fost prestate serviciile similare.
(http: //sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018794).In cazul in care operatorul economic prezinta in sustinerea experientei similare recomandari/documentele constatatoare eliberate in temeiul art. 971 din H.G. 925/2006 vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor de servicii ori de catre clientul privat beneficiar al prestarilor de servicii si vor include informatii din care sa rezulte indeplinirea / prestarea in bune conditii a serviciilor pentru care au fost emise recomandarile/documentele constatatoare.
Cerinta nr. 2
Personalul solicitat pentru indeplinirea contractuluiOfertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna)trebuie sa dispuna de o echipa de 9 experti cheie care sa fie in masura sa demonstreze calificarile, abilitatile ?i experienta profesionala descrise in continuare: 1. 1 Manager de proiect: Managerul de proiect trebuie sa aiba:
- studii superioare absolvite cu diploma de absolvire/licenta;
- calificare in managementul proiectelor, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor)/international
- experienta generala de minim 5 ani- minim 3 ani experienta specifica in domeniul managementului de proiect/lider de echipa/sef de echipa.2. 3 experti concepere si implementare evenimente: Persoanele trebuie sa aiba:
- studii superioare absolvite cu diploma de absolvire/licenta;
- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani in organizarea de evenimente.3. 1 expert in comunicarePersoana trebuie sa aiba:
- studii superioare absolvite cu diploma de absolvire/licenta;
- calificare in comunicare, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA)/international
- experienta generala de minim 5 ani
- minim 3 ani experienta specifica in domeniul comunicarii.4. 4 experti in finantare fonduri europene
- Studii superioare absolvite cu diploma de absolvire/licenta;
- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica in domeniul fondurilor europene.Este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4 pagini.Pentru a verifica indeplinirea acestor cerinte, pentru fiecare expert tehnic si pentru fiecare membru al echipei de suport, ofertantul va depune:
- copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;
- La data limita de depunere a ofertelor operatorii economici nu au obliga?ia de a transmite copii detaliate ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari. Totu?i, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii (de ex. copii detaliate ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta profesionala indicata in CV ?i durata de lucru in domeniile cerute) pentru a verifica indeplinirea cerintelor solicitate pentru fiecare expert-cheie propus.
Aceste copii ale diplomelor si ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari trebuie sa fie suficient de detaliate astfel incat sa probeze atat calificarile, cat si experienta profesionala solicitate fiecarui expert in cadrul documentatiei de atribuire.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documente si informatii suplimentare celor mentionate mai sus in scopul verificarii datelor din aceste formulare.
Informatii privind asociatii/ sub-contractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare realizate in ultimii 3 ani, conform FORMULARULUI 9Prin serviciu similar se intelege acel contract al carui obiect si complexitate este de aceeasi natura cu caracteristicile serviciilor contractului pentru care se organizeaza prezenta procedura de achizitie publica, respectiv: - pentru lotul 1 servicii in domeniul serviciilor de organizare de evenimente siservicii de cercetare calitativa si cantitativa;
- pentru lotul 2 servicii in domeniul serviciilor de informaresi promovare.Experienta similara (FORMULARUL 10) (Detalierea contractelor incluse in FORMULARUL 10).Pentru expertii cheie se vor prezenta: - Lista expertilor cheie propusi pentru implementarea contractului. (FORMULARUL 11)- Curriculum vitae pentru fiecare expert. CV-urile trebuie sa fie suficient de detaliate astfel incat sa rezulte cel putin indeplinirea calificarilor si experientei profesionale solicitate fiecarui expert. Astfel, CV-ul si documentele suport trebuie sa contina in mod obligatoriu titlul si obiectul proiectului la care expertul a participat, descrierea sarcinilor indeplinite de expertul respectiv si pozitia acestuia in cadrul proiectului (Formularul 12).- Declaratie de disponibilitate, semnata in original de catre fiecare dintre expertii propusi. (FORMULARUL 13)a) Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii, conform FORMULARULUI 14: Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, completata de liderul Asocierii.b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a contractului.c) In cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, operatorul economic format dintr-o asociere cu scopul de a depune oferta comuna, va prezenta Autoritatii contractante inainte de data semnarii contractului, contractul de asociere.d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura si punctele 1-6 din Formularul 8 - Informatii generale cu informatiile aferente subcontractantului. Si in acest caz se va prezenta un acord de subcontractare preliminar urmand ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare sa se prezinte contractul de subcontractare autentificat la notar.In toate cazurile contractele de asociere sau de subcontractare nu pot sa prevada clauze contrare contractului de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere: Componenta financiara - factor aplicabil atat lotului 1 cat si lotului 2
2.
Propunerea tehnica
65%
Descriere: Propunerea tehnica - factor aplicabil atat lotului 1 cat si lotului 2
Punctaj maxim componenta tehnica: 65
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
80zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2013 12:00
Locul: La sediul Ministerului Fondurilor Europene, B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Asistenta Tehnica co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
VI.3) Alte informatii
CRITERII DE ATRIBUIRE ? LOT I: In completarea informatiilor cuprinse la sectiunea IV.2.1: Ponderea acordata pretului ofertei este de 50%, iar ponderea acordata propunerii tehnice este de 50%. Factorii de evaluare cu punctajele aferente sunt urmatorii: 1. Pretul ofertei - Punctaj maxim 50 puncte;2. Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului - Punctaj maxim 25 puncte;3. Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele - Punctaj maxim 25 puncte;CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU LOT 2: Ponderea acordata pretului ofertei este de 35%, iar ponderea acordata propunerii tehnice este de 65%. Factorii de evaluare cu punctajele aferente sunt urmatorii: 1. Pretul ofertei - Punctaj maxim 35 puncte;2. Mixul propus (pe target) de posturi TV pentru obtinerea unei vizibilitati cat mai ridicate si argumentatia pentru mixul propus - Punctaj maxim 40 puncte;3. Numar total de difuzari pentru mixul propus (TV) - Punctaj maxim 5 puncte;4. Mixul propus (pe target) de statii radio pentru obtinerea unei audiente cat mai ridicate si argumentatia pentru mixul propus - Punctaj maxim 15 puncte;5. Numar total de difuzari pentru mixul radio propus - Punctaj maxim 5 puncte.Modalitatea de aplicare a algoritmului de calcul pentru factorii de evaluare este detaliata: - pentru lotul 1, in cadrul Caietului de sarcini la capitolul 13. CRITERII DE ATRIBUIRE ? LOT I;
- pentru lotul 2, in cadrul Caietului de sarcini la capitolul 11. CRITERII DE ATRIBUIRE ? LOT II.Departajarea ofertelor care au obtinut acelasi punctaj si s-au clasat pe locul I se va efectua in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut. Daca si preturile ofertate sunt egale, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.La incheierea contractului, ofertantului castigator i se va solicita sa prezinte contractele incheiate cu asociatii/subcontractantii (daca este cazul) si scrisoarea de garantie financiara de buna executie in formatul din documentatia de atribuire.Operatorul economic declarat castigator este obligat conform normelor legale in vigoare sa detina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vederea efectuarii platilor aferente serviciilor prestate in cadrul contractului.Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conditiile prevazute de lege.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contractul de prestari servicii cu operatorii economici castigatori in limitele fondurilor disponibile.In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. Daca plicul exterior in care se afla oferta nu a fost deschis, atunci oferta va fi returnata nedeschisa ofertantului la solicitarea acestuia.In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens. Publicarea unui anunt de participare nu constituie o obligatie a Autoritatii Contractante de a implementa programul sau proiectul anuntat.Autoritatea contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentatin documentatia de atribuire, cu toate anexele specificate.Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art 205 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 1 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Fondurilor Europene ? Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica
Adresa postala: B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel. +40 213025229, Email: [email protected], Fax: +40 3025264, Adresa internet (URL): www.fonduri-ue.ro, www.poat.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 19:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer