Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de organizare programe de formare in cadrul proiectului ?Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei Uniunii Europene in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene?, Cod


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
967.200 RON

Castigatorul Licitatiei: PROMO-SERVICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142698/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Adresa postala: Str. Eforie , nr.5 , Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050036, Romania, Punct(e) de contact: Elena Constantinescu, Tel. +40 374112780, Email: [email protected], Fax: +40 374112780, Adresa internet (URL): www.anfp.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Agentie Nationala ce gestioneaza managementul functiei publice si a functionarilor publici, inclusiv cu rol de reglementare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de organizare programe de formare in cadrul proiectului ?Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei Uniunii Europene in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene?, Cod SMIS 48106
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: Bucuresti, str. Eforie nr.5, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de organizare programe de formare in cadrul proiectului ?Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei Uniunii Europene in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene?- Cod SMIS 48106. Pachet de servicii format dincazare, masa pentru participantii lamodulele de formare, inchiriere sali de instruire, organizatori de curs si decont transport pentru participanti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0-Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1-Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9-Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
967, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 45886 Denumirea: Servicii de organizare programe de formare in cadrul proiectului ?Cresterea eficacitatii aplicarii l
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROMO-SERVICE S.R.L.
Adresa postala: sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 225-245, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031822, Romania, Tel. 021/3271243, Email: [email protected], Fax: 021/3271243
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1548960.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 967200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FondulSocial EuropeanProiect cofinantat prin Fondul Social European - Programul Operational Asistenta Tehnica
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire-Procedura interna- servicii anexa 2B cu respectareaart.16, art.35-38 si art 56 din OUG nr. 34/2006 si cu respectarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art.2 alin 2 din OUG 34/2006, cu transmiterea de invitatii de participare catre ofertanti din domeniu, publicarea unui anunt in sectiunea Anunturi in SEAP si publicarea invitatiei de participare si a documentatiei de atribuire pe site-ul ANFP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Email: [email protected], Fax: +40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 2561 si 2562din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- 10 zile de la data luarii la cunostinta
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Adresa postala: str. Eforiei nr.5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050036, Romania, Tel. +40 374112780, Email: [email protected], Fax: +40 374112780, Adresa internet (URL): www.anfp.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer