Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Teoretic Al. I. Cuza ? Centru de executie bugetara?


Anunt de participare numarul 134362/29.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA
Adresa postala: ALEEA BARAJUL DUNARII NR.5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031455, Romania, Punct(e) de contact: IONEL TUNARU, Tel. +40 3404811, Email: [email protected], Fax: +40 3404811, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate de Invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Teoretic Al. I. Cuza ? Centru de executie bugetara?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Teoretic Al. I. Cuza - Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de paza, monitorizare, interventie siservicii medicale de urgenta la unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Teoretic Al. I. Cuza , Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
85143000-3-Servicii de ambulanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de paza, monitorizare, interventie siservicii medicale de urgenta la unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Teoretic A I Cuza , Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 276, 815.05 si 1, 951, 651.39RON
II.2.2) Optiuni
Da
Art 122 lit j din OUG 34 cu modif si compl ult
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
245 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de particip se const cf Art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modif si complet ult, in cuantum de 24.259, 49 leiOp ec vor avea oblig de a vira in timp util garantia de particip astfel incat la data deschid of sa fie facuta dovada existentei in contul aut contr a contravalorii garantiei de particip.In cazul in care of doreste sa constituie garantia de partic prin ordin de plata, aceasta se va depune in contul aut contr: RO07TREZ7035006XXX000093 deschis la Trez Sector 3In situatia in care of este IMM, in conformitate cu legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ult, acesta va beneficia de reducerea cu50% a garantiei de participare.Perioada de valab a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valab a ofertei (90 de zile calendaristice).OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu mod si compl ultArt. 2781. - (1) In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: a) intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;(2) In masura in care instanta compet admite plang formulata impotriva deciziei Cons de resping a contestatiei, aut contr are oblig de a returna contest sumele prev la alin. (1), in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciz inst de judecata.Art. 2781. a fost introdus prin punctul 68. din OUG nr. 76/2010 incepand cu 02.07.2010.In masura in care Consiliul respinge contestatia, aut contr va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: 5.056, 81LEI a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului 5 % din valoarea contractului fara TVA).b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari este conform Art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In situatia in care ofertantul este IMM, in conformitate cu legea nr. 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.c) Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conformArt. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul localsi alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic-Se vacompletain conformitate cuformularul nr.10 .In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Se vacompleta conform formularului nr.10 A.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. ?completare formularul X
Factori de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ionel Tunaru, Aura Maria Nicolae, Reka Vadasz, Lavinia Predoiu, Sorin Marcel Jean Comarnescu
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidatgeneral) din care sa reiasa obligatiile exigibile pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele, eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, in copie stampilata si scris conform cu originalul.
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat, in copie stampilata si scris conform cu originalul.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare, certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente din care sa rezulte ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate traduse in limba romana de traducator autorizat, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatoruluieconomic (in original sau copie legalizata), cu corespondent in codul CAEN aferent obiectului contractului.
Se solicita : Copie legalizata la notariat dupa licenta de functionare eliberata deIGPR.
Dovada de inregistrare cu denumirea operatorului economic si a semnelor distinctive la OSIM- copie conform cu originalul.
Avizul de functionare al dispeceratului ? copie conform cu originalul.Declaratie pe propria raspundere (daca este cazul) ca firma este inscrisa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu conditiile art. 3 din Legea 346/2004.
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Art. 183. - Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generalecu declararea cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 aniDeclaratie privind media cifreide afaceri intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani 1.915.222, 58 lei fara TVA, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala;
In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2008 = 3, 6827 Ron
Anul 2009 = 4.2373 Ron
Anul 2010 = 4.2099 Ron
Anul 2011 = 4, 2379 Ron
Bilanturi contabile intocmite pentru exercitiul financiar pe anii 2008, 2009 si 2010 vizate si inregistrate la organele competente, inclusiv toate anexele la acestea.*** In situatia in care operatorul economic si-a depus si inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportarea ultimilor 3 ani financiari incheiati , respective: 2011, 2010, 2009Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Se solicita indeplinirea si finalizarea in ultimii 3 ani a 1 contract pentru servicii similare, "servicii duse la bun sfarsit", a caruivaloare totala sa fie de 1.250.000 LEI fara TVA
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2009 = 4.2373 Ron
Anul 2010 = 4.2099 Ron
Anul 2011 = 4, 2379 Ron
Informatii privind obligatiile contractuale in curs, daca exista.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor
Cerinte minime obligatorii : -77 agenti de paza (atestati) pentru asigurarea serviciilor de pza 24h/24h;
- 7 sefi de tura pentru verificarea serviciilor de paza si controlul agentilor;
- 6 medici specializare in medicina de urgenta, adulti si pediatrie;
- 6 asistenti de medicina generala specializati in asistenta medicala de urgenta si ambulatorie;
- 6 ambulantieri, soferi profesionisti avand cursul BasicLifeSuport si certificat de ambulantier;
Declaratie referitoare la utilaj, instal, echip teh de care poate dispune op ec pt indepl coresp a contr
Inf ref la echip teh de care poate dispune op ec pt indepl coresp a contr de serv.
Lista minima a tipurilor de dotari teh:
1. - Dotari specifice, echipament tehnic (standard) conform Legii Nr. 333/2003- Pentru serviciul de monitorizare, op ec tr sa dispuna de un dispecerat propriu care tr sa fie avizat de M.A.I si IGPR in conf cu prev Leg Nr. 333/2003 si HG 1010/20042.Mijloace de interventie:
Masini de interventie rapida care sa corespunda normelor in vigoare - conf necesit caietului de sarcini;Ambulante dotate corespunzator- conform necesitatilor caietului de sarcini;
- 19 masini de interventie rapida (auto, moto etc) nu mai vechi de anul 2008;
- 12 ATV-uri, nu mai vechi de anul 2007;
- 6 ambulante dotate corespunzator, nu mai vechi de anul 2005;
- 10 caini utilitari ? aviz chinologic.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Informatii privind asocierea
In cadrul documentelor de calificare se va prezenta acordul de asociere care trebuie sa cuprinda cel putin: lista tuturor asociatilor, nominalizarea liderului de asociere, clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului, imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv, clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului (in situatia in care oferta este declarata castigatoare), obligativitatea legalizarii asocierii in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, inainte de semnarea contractului.
Certificat valabil ISO 9001 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, care confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii de catre ofertant pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei.Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si de asigurare a calitatii serviciilor, adaptat pentru serviciile de fata.Se accepta ca doar unul din asociati sa confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii de catre ofertant pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei.
Prezentarea certificatului ISO 14001 sau alt certificat echivalent , emis de organisme independente, care confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management privind protectia mediului de catre ofertant.Se accepta ca doar unul din asociati sa confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management privind protectia mediuluide catre ofertant.
Declaratie din partea reprezentantilor legali ai ofertantului in care se vapreciza faptul ca, la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului si ca acestea se vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii
PREZENTAREA CERTIFICATULUI ISO 18001 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, care confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management de securitate si sanatate in munca.Se accepta ca doar unul din asociati sa confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management de securitate si sanatate in munca de catre ofertant.
Declaratie din partea reprezentantilor legali ai ofertantului in care se vapreciza faptul ca, la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca si ca acestea se vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii
PREZENTAREA CERTIFICATULUI ISO 27001 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, care confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management al securitatii informatiei.Se accepta ca doar unul din asociati sa confirma implementarea si mentinerea unui sistem de management al securitatii informatiei de catre ofertant.
Declaratie din partea reprezentantilor legali ai ofertantului in care se vapreciza faptul ca, la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de obligatiile referitoare la securitatea informatiei sicasi ca acestea se vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2012 11:00
Locul: Primaria Sector 3, Str Parfumului Nr 2-4, Bucuresti, Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reperezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
LICEUL TEORETIC AL. I. CUZA
Adresa postala: STR. BARAJUL DUNARII NR.5, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032754, Romania, Tel. +40 213404811, Fax: +40 213260427
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2012 09:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer