Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza


Anunt de participare (utilitati) numarul 118046/28.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala:  Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010458, Romania, Punct(e) de contact:  Laurentiu Boamba, Tel. 021.318.52.58, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  021.312.91.46, Adresa internet (URL):  http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala - autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. d) din O.U.G. 34/ 2006
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Compania Nationala a
Uraniului S.A.,
str. Dionisie Lupu, nr. 68,
sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 407, 613.36RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valori estimate (lei fara TVA): 2011 (8 luni): 64444.80 lei; 2012:99610.56 lei: 2013:102492 lei: 2014:105382.80 lei: 2015 (4 luni): 35683.20 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de paza la sediul CNU Bucuresti - str. Dionisie Lupu nr. 68, conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea de servicii de paza la sediul CNU Bucuresti - str. Dionisie Lupu nr. 68, conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare.
Valoarea estimata fara TVA: 407, 613.36RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Garantie pentru participare: 4077 lei 2.Garantie de buna executie: in procent de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din surse proprii constituite din valorificarea productiei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Situatia personala a ofertantului: 1.1.Declaratie privind eligibilitatea (formularul 12A din Documentatia de atribuire atasata anuntului de participare); 1.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (formularul 12B). 2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): 2.1.Pentru persoane juridice/fizice romane: 2.1.1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 / autorizatie de functionare / altele echivalente; 2.1.2.Certificat de inregistrare. 2.2.Pentru persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatiile generale despre ofertant (formularul B2); 2. Licenta de functionare emisa de catre Inspectoratul General al Politiei Romane pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate ?servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta? astfel cum acesta este definit prin Legea nr. 333 din 8 iulie 2003; 3. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca persoanele care urmeaza sa execute serviciul de paza trebuie sa detina pe langa avizul politiei si avizul Serviciului Roman de Informatii, conform H.G. nr.1010 art.22; 4. Declaratie pe proprie raspundere privind precizarea ca firma de paza sa detina dispecerat de monitorizare, echipe de interventii; 5. Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii (formular 12E); 6. Avizul emis de catre Inspectoratul General al Politiei Romane pentru detinerea si functionarea dispeceratului de monitorizare si a semnalizarilor de alarma; 7. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 1).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2011 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021-310.46.42, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti - Serviciul Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala:  Str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010458, Romania, Tel. 021.318.52.58, Email:  [email protected], Fax:  021.312.91.46, Adresa internet (URL):  http: //www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2011 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer